Професионалист ли сте или дистрибутор?

ПРАВНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В съответствие с разпоредбите на член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия (наричан по-долу LSSI-CE), информацията е изрично, точна и недвусмислена както за получателите на услугата, така и за компетентните органи за следните аспекти, свързани с доставчика на услуги на информационното общество:

 • Нашето име: PINTURAS DECOLOR, SL
 • Нашите CIF / NIF: B02021459
 • Нашата основна дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ, ПОКРИТИЯ, ЛАКОВЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБРАБОТКИ В ДЕКОРАЦИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ДЪРВОТО И МЕТАЛА
 • Нашият адрес: PG INDUSTRIAL EL SALVADOR, 3º AVENUE, parc 4 and 5, CP 02630, La Roda (Albacete)
 • Нашият телефон за връзка: 967441714
 • Нашият имейл адрес за връзка: decolor@decolor.es
 • Нашият уебсайт: www.decolor.com
 • За вашето доверие и сигурност ви информираме, че сме юридическо лице, регистрирано в следния търговски регистър на Албасете: лист AB-1827, фолио 21, том 785, книга 549, раздел 8, вписване 11

PINTURAS DECOLOR, SL ви приветства и ви приканва да прочетете внимателно Общите условия за използване на този уебсайт (наричани по-долу „Общите условия за ползване“), които описват правилата и условията, които ще бъдат приложими за вашата навигация през него, в съответствие с установеното в приложимите испански разпоредби. Тъй като компанията може да промени тези Условия за ползване в бъдеще, препоръчваме ви да ги посещавате периодично, за да бъдете надлежно информирани за направените промени.
С цел използването на уебсайта да отговаря на критериите за прозрачност, яснота и простота, PINTURAS DECOLOR SL информира Потребителя, че всяко предложение, съмнение или запитване относно Общите условия за ползване ще бъде получено и разрешено чрез свързване с компанията чрез от имейл marketing@decolor.com

PINTURAS DECOLOR SL предоставя съдържанието и услугите, които са достъпни на уебсайта, предмет на настоящите Общи условия за ползване, както и политиката за обработка на лични данни (наричана по-долу „Политика за защита на данните“). Достъпът до този уебсайт или използването му по какъвто и да е начин ви дава квалификацията на „Потребител“ и предполага безрезервно приемане на всяко едно от тези Общи условия за ползване, като компанията си запазва правото да ги променя по всяко време. Следователно ще бъде отговорност на всеки Потребител да прочете внимателно Общите условия за ползване, които са в сила всеки път, когато посещава този уебсайт, така че ако не е съгласен с някое от тях, предоставени тук, трябва да се въздържате от използване на този уебсайт.

По същия начин, вие сте предупредени, че понякога могат да бъдат установени специални условия за използването на конкретно съдържание и/или услуги на уебсайта, използването на посоченото съдържание или услуги ще означава приемане на конкретните условия, посочени в него.

Чрез уебсайта PINTURAS DECOLOR, SL предлага на потребителите възможност за достъп до: Информация за компанията, нейните данни за контакт, нейните продукти и услуги, нейните цени, нейните търговски оферти, нейното местоположение – Раздел за контакти за отправяне на запитвания чрез предоставяне на вашите лични данни – Връзки за достъп до социални мрежи (наричани по-долу „Услуги“).

В рамките на спазването на действащото законодателство, включено в Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното разпространение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и Органичен закон 3/2018 от 5 декември относно защитата на личните данни и гарантирането на цифровите права, чиято цел е да гарантира и защитава, по отношение на обработката на лични данни, основните свободи и права на физическите лица, и особено тяхната чест и лична неприкосновеност, PINTURAS DECOLOR, SL информира потребителите, че на този уебсайт личните данни се изискват и записват чрез формуляра в секцията за контакти. Ако искате да научите повече за защитата Лични данни които ни предоставяте, можете да получите достъп до раздела за политика за поверителност и политика за бисквитки.

Когато за достъп до определено съдържание или услуги е необходимо предоставяне на лични данни, Потребителите гарантират тяхната достоверност, точност, автентичност и валидност. Компанията ще предостави на посочените данни съответното автоматизирано третиране въз основа на тяхното естество или цел, в условията, посочени в раздела Политика за защита на данните.

Потребителят потвърждава и приема, че цялото съдържание, показано на уебсайта и по-специално дизайни, текстове, изображения, лога, икони, бутони, софтуер, търговски наименования, марки или всякакви други знаци, податливи на промишлена употреба и/или комерсиални, са обект на на правата на интелектуална собственост и всички марки, търговски наименования или отличителни знаци, всички права върху индустриална и интелектуална собственост върху съдържанието и/или всякакви други елементи, вмъкнати на страницата, които са изключителна собственост на PINTURAS DECOLOR SL и/или трети страни, които имат изключителното право да ги използват в стопанския трафик. Поради всички тези причини Потребителят се задължава да не възпроизвежда, копира, разпространява, предоставя или по какъвто и да е друг начин публично да съобщава, трансформира или модифицира такова съдържание, като предпазва компанията от всякакви претенции, произтичащи от неспазване на такива задължения. В никакъв случай достъпът до уебсайта не предполага какъвто и да е вид отказ, предаване, лиценз или пълно или частично прехвърляне на посочените права, освен ако изрично не е посочено друго. Тези Общи условия за ползване на уебсайта не предоставят на потребителите никакви други права да използват, променят, използват, възпроизвеждат, разпространяват или публично съобщават уебсайта и/или неговото съдържание, освен изрично предвидените тук. Всяко друго използване или използване на каквито и да било права ще бъде предмет на предварително и изрично разрешение, специално предоставено за тази цел от PINTURAS DECOLOR, SL или трета страна, собственик на засегнатите права. Съдържанието, текстовете, снимките, дизайните, лога, изображенията, звуците, компютърните програми, изходните кодове и като цяло всяко интелектуално творение, съществуващо на този сайт, както и самият сайт като цяло, като мултимедийно художествено произведение, са защитени като авторско право от законодателството за интелектуална собственост. PINTURAS DECOLOR, SL е собственик на елементите, които изграждат графичния дизайн на уебсайта, менютата, бутоните за навигация, HTML кода, текстовете, изображенията, текстурите, графиките и всяко друго съдържание на уебсайта или във всеки случай , има съответното разрешение за използването на посочените елементи. Изходният код, графичният дизайн, изображенията, снимките, звуците, анимациите, софтуерът, текстовете, както и информацията и съдържанието, събрани на този уебсайт, са защитени от испанското законодателство относно правата на интелектуална и индустриална собственост в полза на PINTURAS DECOLOR, SL и възпроизвеждането и/или публикуването, изцяло или частично, на уебсайта, нито неговата компютърна обработка, разпространение, разпространение, модификация, трансформация или декомпилация, нито други права, законно признати на неговия собственик, не са разрешени без разрешение. в писмена форма, PINTURAS DECOLOR, SL Потребителят единствено и изключително може да използва материалите, които се появяват на този уебсайт за лична и частна употреба, като използването им за търговски цели или за извършване на незаконни дейности е забранено. Всички права, произтичащи от интелектуална собственост, са изрично запазени от PINTURAS DECOLOR, SL По същия начин е забранено изтриването, избягването и/или манипулирането на „авторските права“, както и техническите защитни устройства или каквито и да е информационни механизми, които съдържанието може да съдържа. Потребителят на този уебсайт се задължава да спазва посочените права и да избягва всякакви действия, които биха могли да го навредят, като във всички случаи запазва дружеството да упражнява всички законови средства или действия, които съответстват на това, в защита на законните си права на интелектуална и индустриална собственост. Потребителят се задължава да: Прави подходящо и законно използване на уебсайта, както и съдържанието и услугите, в съответствие с: (i) законодателството, приложимо по всяко време; (ii) Общите условия за използване на уебсайта; (iii) общоприет морал и добри обичаи и (iv) обществен ред. Осигурете си всички средства и технически изисквания, необходими за достъп до уебсайта. Предоставете вярна информация, като попълните формулярите, съдържащи се на уебсайта, с вашите лични данни и ги поддържате актуализирани по всяко време, така че да отговарят по всяко време на реалната ситуация на Потребителя. Потребителят ще бъде изцяло отговорен за всички неверни или неточни изявления и за всички вреди, причинени на компанията или трети страни поради предоставената информация. Въпреки това, както е установено в предишния раздел, Потребителят трябва също да се въздържа от:
 1. Използвайте неразрешено или измамно Уебсайта и/или неговото съдържание за незаконни цели или ефекти, забранени в настоящите Общи условия за ползване, вредно за правата и интересите на трети страни, или което по някакъв начин може да повреди, деактивира, претовари, влоши или да предотврати нормалното използване на услуги или документи, файлове и всякакъв вид съдържание, съхранявано в каквото и да е компютърно оборудване.
 2. Достъп или опит за достъп до ресурси или зони с ограничен достъп на уебсайта, без да се спазват условията, необходими за такъв достъп.
 3. Причинява щети на физическите или логически системи на уебсайта, неговите доставчици или трети страни.
 4. Да въвеждат или разпространяват компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които могат да причинят щети на физическите или логически системи на компанията, нейните доставчици или трети страни.
 5. Опит за достъп, използване и/или манипулиране на данните на компанията, доставчици на трети страни и други Потребители.
 6. Възпроизвеждайте или копирайте, разпространявайте, позволявайте публичен достъп чрез всякаква форма на публична комуникация, трансформирайте или променяйте съдържанието, освен ако имате разрешение на собственика на съответните права или това е законово разрешено.
 7. Изтривайте, скривайте или манипулирайте бележките относно правата на интелектуална или индустриална собственост и други данни, идентифициращи правата на компанията или трети страни, включени в съдържанието, както и устройствата за техническа защита или всякакви информационни механизми, които могат да бъдат вмъкнати в съдържанието. .
 8. Получете и опитайте да получите съдържанието, като използвате средства или процедури, различни от тези, които, в зависимост от случая, са били предоставени за тази цел или са били изрично посочени на уеб страниците, където е намерено съдържанието или като цяло на тези, които се използват често в Интернет, тъй като не водят до риск от повреда или деактивиране на уебсайта и/или неговото съдържание.
 9. По-конкретно и само индикативен и неизчерпателен, Потребителят се задължава да не предава, разпространява или предоставя на трети страни информация, данни, съдържание, съобщения, графики, чертежи, звукови и/или графични файлове, снимки, записи, софтуер и, като цяло всеки вид материал, който:
  1. По какъвто и да е начин той противоречи, омаловажава или атакува основните права и обществени свободи, признати конституционно, в международните договори и в останалата част от действащото законодателство.
  2. Подтиква, подбужда или насърчава действия, които са престъпни, очернящи, клеветнически, насилствени или като цяло противоречащи на закона, морала, общоприетите добри обичаи или обществения ред.
  3. Предизвиква, подбужда или насърчава дискриминационни действия, нагласи или мисли въз основа на пол, раса, религия, вярвания, възраст или състояние.
  4. Включват, предоставят или позволяват достъп до продукти, елементи, съобщения и/или услуги, които са престъпни, насилствени, обидни, вредни, унизителни или като цяло противоречат на закона, морала и общоприетите добри обичаи или обществения ред.
  5. Предизвиква или може да предизвика неприемливо състояние на тревожност или страх.
  6. Предизвиква или подбужда към участие в практики, които са опасни, рискови или вредни за здравето и психическото равновесие.
  7. То е защитено от законодателството за интелектуална или индустриална защита, принадлежащо на PINTURAS DECOLOR SL или на трети страни, без да е разрешена употребата по предназначение.
  8. Бъдете в противоречие с честта, личната и семейна близост или собствения имидж на хората.
  9. Представлява всякакъв вид реклама.
  10. Включете всякакъв вид вирус или програма, която възпрепятства нормалното функциониране на уебсайта.
Ако за достъп до някои от услугите и/или съдържанието на уебсайта ви е предоставена парола, вие сте длъжни да я използвате старателно, като я пазите в тайна през цялото време. Следователно вие ще носите отговорност за адекватното му съхранение и поверителност, като се ангажирате да не го прехвърляте на трети страни, временно или постоянно, нито да позволявате достъп до гореспоменатите услуги и/или съдържание от външни лица. По същия начин вие сте длъжни да уведомите компанията за всяко събитие, което може да включва неправилно използване на вашата парола, като, но не само, нейната кражба, загуба или неоторизиран достъп, за да се пристъпи към нейното незабавно анулиране. Следователно, докато не бъде направено предишното уведомление, PINTURAS DECOLOR SL ще бъде освободен от всякаква отговорност, която може да възникне от неправилното използване на вашата парола, и всяко незаконно използване на съдържанието и/или услугите на уебсайта от всяка нелегитимна трета страна ще бъде нейна отговорност. Ако поради небрежност или умишлено не спазите някое от задълженията, установени в тези Общи условия за ползване, вие ще носите отговорност за всички щети, които могат да възникнат от това неспазване на PINTURAS DECOLOR, SL. PINTURAS DECOLOR, SL ще осигури спазването на предходните условия, както и правилното използване на съдържанието, представено на неговите уеб страници, като упражнява всички съответстващи на това граждански и наказателни действия в случай на нарушаване или неспазване на тези права от страна на потребителя.

PINTURAS DECOLOR SL не гарантира продължителен достъп, нито правилното разглеждане, изтегляне или използване на елементите и информацията, съдържащи се в страниците на уебсайта, които могат да бъдат предотвратени, затруднени или прекъснати от фактори или обстоятелства, които са извън неговия контрол.

PINTURAS DECOLOR SL не носи отговорност за каквито и да било решения, които могат да бъдат взети в резултат на достъп до предлаганото съдържание или информация.

PINTURAS DECOLOR SL може да прекъсне услугата или незабавно да прекрати отношенията с потребителя, ако установи, че всяко използване на неговия уебсайт или някоя от услугите, предлагани в него, са в противоречие с тези Общи условия за ползване. Компанията няма да носи отговорност. носи отговорност за щети, загуби, искове или разходи, произтичащи от използването на уебсайта. Вие ще носите отговорност само за премахването, възможно най-скоро, на съдържанието, което може да причини такива щети, при условие че е уведомено. По-специално, няма да носи отговорност за щети, които могат да възникнат, наред с другото, от:

 1. смущения, прекъсвания, откази, пропуски, телефонни повреди, закъснения, блокажи или прекъсвания на работата на електронната система, причинени от недостатъци, претоварвания и грешки в телекомуникационните линии и мрежи, или по друга причина извън контрола на компанията.
 2. нелегитимни прониквания чрез използване на злонамерени програми от всякакъв вид и чрез всякакви средства за комуникация, като компютърни вируси или всякакви други.
 3. неправомерна или неподходяща злоупотреба с уебсайта.
 4. грешки в сигурността или навигация, причинени от неизправност на браузъра или от използването на неактуализирани негови версии. Администраторите на КОМПАНИЯТА си запазват правото да оттеглят, изцяло или частично, всяко съдържание или информация, присъстващи на уебсайта.

PINTURAS DECOLOR SL изключва всякаква отговорност за щети от всякакъв вид, които могат да се дължат на злоупотреба с услугите, свободно достъпни и използвани от потребителите на уебсайта. По същия начин компанията се освобождава от всякаква отговорност за съдържанието и информацията, които могат да бъдат получени в резултат на формулярите за събиране на данни, като те са само за предоставяне на консултации и услуги за съмнение. От друга страна, в случай на причиняване на щети поради незаконно или неправилно използване на посочените услуги, Потребителят може да бъде предявен иск от компанията за причинените щети или загуби.

Вие ще защитите, обезщетите и предпазите компанията от всякакви вреди, произтичащи от искове, действия или искания на трети страни в резултат на вашия достъп до или използване на уебсайта. По същия начин вие се съгласявате да обезщетите PINTURAS DECOLOR SL срещу всякакви щети, произтичащи от използването на „роботи“, „паяци“, „краулери“ или подобни инструменти, използвани за целите на събиране или извличане на данни, или всяко друго действие от ваша страна, което налага неразумна тежест върху работата на уебсайта.

Потребителят се съгласява да не възпроизвежда по какъвто и да е начин, дори чрез хипервръзка или хипервръзка, уебсайта на PINTURAS DECOLOR SL, както и всяко негово съдържание, освен ако не е изрично упълномощено в писмен вид от компанията.

Уебсайтът на PINTURAS DECOLOR SL включва връзки към други уебсайтове, управлявани от трети страни, за да се улесни достъпът на потребителя до информация от сътрудничещи и/или спонсориращи компании. Съответно компанията не носи отговорност за съдържанието на посочените уебсайтове, нито е в позицията на гарант или/или доставчик на услугите и/или информацията, които могат да бъдат предложени на трети страни чрез връзки на трети страни.
На Потребителя се предоставя ограничено, отменимо и неизключително право да създава връзки към главната страница на уебсайта изключително за лична и некомерсиална употреба.

Уебсайтове, които включват връзка към нашия уебсайт (i) може да не предполагат, че компанията препоръчва този уебсайт или неговите услуги или продукти; (ii) не могат да фалшифицират отношенията си с компанията или да заявяват, че компанията е разрешила такава връзка, нито да включват търговски марки, имена, търговски имена, лога или други отличителни знаци на компанията; (iii) не може да включва съдържание, което може да се счита за лош вкус, неприлично, обидно, противоречиво, подбуждащо към насилие или дискриминация въз основа на пол, раса или религия, противоречащо на обществения ред или незаконно; (iv) те не могат да се свързват към никоя друга страница на уебсайта, освен главната страница; (v) трябва да има връзка към адреса на самия уебсайт, без да позволява на уебсайта, който прави връзката, да възпроизвежда уебсайта като част от своя уебсайт или в рамките на една от неговите „рамки“ или да създава „браузър“ на някоя от страниците на уебсайта. .

PINTURAS DECOLOR SL може да поиска по всяко време да изтриете всяка връзка към уебсайта, след което трябва незабавно да пристъпите към нейното премахване. Компанията не може да контролира информацията, съдържанието, продуктите или услугите, предоставяни от други уебсайтове, които са установили връзки към уебсайта.

PINTURAS DECOLOR, SL няма да носи отговорност за щети, причинени или които могат да възникнат, независимо от естеството им, произтичащи от използването на информацията, материалите, съдържащи се в този уебсайт и програмите, които той включва. Връзките и хипертекстът, които правят възможен чрез този уебсайт достъп на потребителя до функции и услуги, предлагани от трети страни, не принадлежат или са под контрола на PINTURAS DECOLOR, SL; Споменатото лице не носи отговорност за информацията, съдържаща се в него, или за каквито и да било ефекти, които могат да възникнат от тази информация.

Следователно PINTURAS DECOLOR SL не поема никаква отговорност за какъвто и да е аспект, свързан с такива уебсайтове.

За да използват някои от Услугите, Потребителите трябва предварително да предоставят определени лични данни. За тази цел PINTURAS DECOLOR SL автоматично ще обработва лични данни в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни. За да направи това, Потребителят има достъп до следваната политика при обработката на лични данни, както и до установяването на предварително установените цели, както е предвидено в условията, определени в Политиката за защита на данните, представена от този уебсайт.

PINTURAS DECOLOR, SL не използва бисквитки, които ще останат съхранени на вашия компютър. Бисквитките са малки файлове, които нашият компютър изпраща на вашия, но те не ни предоставят информация за вашето име или лични данни. Когато потребителят разглежда уеб страниците на PINTURAS DECOLOR, SL, сървърът, на който се хоства, автоматично разпознава IP адреса на неговия компютър, деня и часа, в който започва посещението, в който посещението се изоставя, както и като информация за различните консултирани секции. Необходимо е сървърът да знае тези данни, за да може да комуникира и да изпрати направената заявка и тя да се вижда на екрана през браузъра.

PINTURAS DECOLOR SL си запазва правото да използва технологията „бисквитки“ на уебсайта, за да ви разпознае като редовен потребител и да персонализира използването на уебсайта чрез предварително избиране на вашия език или по-желано или специфично съдържание. „Бисквитките“, използвани от уебсайта или третата страна, действаща от негово име, са свързани само с анонимен потребител и неговия компютър и не предоставят лични данни на потребителя.
Бисквитките са файлове, изпращани до браузър през уеб сървър, за да записват навигацията на Потребителя в Уебсайта, когато Потребителят разреши приемането им. От своя страна можете да изтриете „бисквитките“, за които трябва да се консултирате с инструкциите за използване на вашия браузър.

Благодарение на бисквитките е възможно компанията да разпознае браузъра на компютъра, използван от Потребителя, за да предостави съдържание и да покаже своите предпочитания за сърфиране и рекламиране, както и да разпознае техните демографски профили, за да измерва посещения и параметри на трафика, да контролира напредъка и брой вписвания.

Предоставянето на услугата на този уебсайт и другите услуги по принцип има неопределена продължителност. Въпреки това, компанията може да прекрати или спре някоя от услугите на портала. Когато е възможно, компанията ще обяви прекратяване или спиране на предоставянето на дадена услуга.

PINTURAS DECOLOR SL не носи отговорност в никакъв случай в случай на невъзможност за предоставяне на услугата, ако това се дължи на продължителни прекъсвания на електрозахранването, телекомуникационните линии, социални конфликти, стачки, бунтове, експлозии, наводнения, действия и бездействия на правителството. , и като цяло всички случаи на непреодолима сила или случайно събитие.

PINTURAS DECOLOR, SL с настоящото се задължава ДА НЕ СЕ УЧАСТВА В ПОДВЕДЯВАЩА РЕКЛАМА. Следователно за тези цели формални или цифрови грешки, които могат да бъдат открити в съдържанието на различните секции на уебсайта на PINTURAS DECOLOR, SL, създадени в резултат на поддръжка и/или актуализиране, няма да се считат за подвеждаща реклама. непълна или дефектна информация, съдържаща се в тези раздели. PINTURAS DECOLOR, SL, като следствие от разпоредбите на този раздел, се ангажира да го коригира веднага щом узнае за споменатите грешки.

PINTURAS DECOLOR, SL се задължава ДА НЕ ИЗПРАЩА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ БЕЗ ДА ГИ ИДЕНТИФИЦИРА КАТО ТАКИВА, в съответствие с разпоредбите на Закон 34/2002 относно услугите на информационното общество и електронната търговия. За тези цели цялата информация, изпратена ДО КЛИЕНТИ на PINTURAS DECOLOR, SL, няма да се счита за търговска комуникация, при условие че целта й е да поддържа съществуващите договорни отношения между клиента и PINTURAS DECOLOR, SL, както и изпълнението на задачите. , обучения и други характерни за услугата дейности, които клиентът е договорил с фирмата

A.- PINTURAS DECOLOR, SL може да променя без предизвестие информацията, съдържаща се на неговия уебсайт, както и неговата конфигурация и представяне.

B.- PINTURAS DECOLOR, SL не носи отговорност за неспазване на което и да е приложимо правило, което потребителят може да понесе при достъпа до уебсайта, този уебсайт и/или при използването на информацията, съдържаща се в него.

C.- PINTURAS DECOLOR, SL не носи отговорност за нелегитимното използване, което трети страни могат да направят на имената на марките, имената на продуктите, търговските марки, които, тъй като не са собственост на въпросното юридическо лице, се появяват на този уебсайт. Нито носи отговорност за целостта, истинността и законосъобразността на съдържанието на връзките към уебсайтовете, до които можете да получите достъп от този уебсайт.

D.- В крайна сметка, Потребителят носи цялата отговорност за използването на услугите, съдържанието, връзките и хипертекста, включени в уебсайта на този уебсайт.

Тези Общи условия за ползване, както и използването на уебсайта, ще се уреждат от испанското законодателство, което ще бъде приложимо по въпроси, които не са предвидени в тези условия по отношение на тълкуване, валидност и изпълнение.

PINTURAS DECOLOR SL и Потребителят, изрично се отказвайки от всяка друга юрисдикция, се подчиняват на съдилищата и трибуналите на ALBACETE за всякакви противоречия, които могат да възникнат от съществуването, тълкуването или прилагането на тези Общи условия; освен в случаите, в които потребителят има статут на потребител или потребител в съответствие с приложимите закони, в които тази клауза няма да се прилага.

В случай, че която и да е клауза на тези Общи условия за ползване е неприложима или нищожна съгласно приложимото законодателство или в резултат на съдебно или административно решение, споменатата неприложимост или недействителност няма да направи тези Общи условия за ползване неприложими или нищожни. цяло. В такива случаи PINTURAS DECOLOR SL ще продължи да променя или заменя споменатата уговорка с друга, която е валидна и изпълнима и която, доколкото е възможно, постига целта и намерението, отразени в първоначалната уговорка.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]