Професионалист ли сте или дистрибутор?

ПРАВНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уебсайтът decolor.es (наричан по-долу „Уебсайтът“) е собственост на PINTURAS DECOLOR, SL (наричана по-долу „КОМПАНИЯТА“), със седалище на адрес: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Албасете) Испания и CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL Ви приветства и Ви кани да прочетете внимателно Общите условия за използване на този уебсайт (наричани по-долу „Общи условия за ползване“), които описват правилата и условията, които ще бъдат приложими за вашата навигация през него. , в съответствие с разпоредбите на приложимите испански разпоредби. Като се има предвид, че компанията може да промени тези Условия за ползване в бъдеще, препоръчваме да ги посещавате периодично, за да бъдете надлежно информирани за направените промени.

С цел използването на уебсайта да отговаря на критериите за прозрачност, яснота и простота, PINTURAS DECOLOR, SL информира Потребителя, че всяко предложение, съмнение или запитване относно Общите условия за ползване ще бъде получено и разрешено, като се свържете с компанията на тел. имейл decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL предоставя съдържанието и услугите, които са достъпни на уебсайта, предмет на настоящите Общи условия за ползване, както и на политиката за обработка на лични данни (наричана по-долу „Политика за защита на данните“). Достъпът до този уебсайт или използването му по какъвто и да е начин ви дава квалификацията на „Потребител“ и предполага безрезервно приемане на всяко едно от тези Общи условия за ползване, като компанията си запазва правото да ги променя по всяко време. Следователно, отговорност на всички Потребители е да прочетат внимателно Общите условия за ползване, които са в сила за всеки от случаите, в които имат достъп до този уебсайт, така че, ако не са съгласни с някое от същите, предоставени тук, трябва да въздържайте се от използване на този уебсайт.

 

По същия начин, вие сте предупредени, че понякога могат да бъдат установени специални условия за използването на конкретно съдържание и/или услуги на уебсайта, използването на посоченото съдържание или услуги ще означава приемане на конкретните условия, посочени в него.

Чрез уебсайта PINTURAS DECOLOR, SL предлага на потребителите възможност за достъп до: Информация за компанията, нейните данни за контакт, нейните продукти и услуги, нейните цени, нейните търговски оферти, нейното местоположение – Раздел за контакти за отправяне на запитвания чрез предоставяне на вашите лични данни – Връзки за достъп до социални мрежи (наричани по-долу „Услуги“).

Когато за достъп до определено съдържание или услуги е необходимо предоставяне на лични данни, Потребителите гарантират тяхната достоверност, точност, автентичност и валидност. Компанията ще предостави на посочените данни съответното автоматизирано третиране въз основа на тяхното естество или цел, в условията, посочени в раздела Политика за защита на данните.

Потребителят потвърждава и приема, че цялото съдържание, показано на уебсайта и особено, дизайни, текстове, изображения, лога, икони, бутони, софтуер, търговски наименования, търговски марки или всякакви други знаци, които могат да се използват промишлено и/или са предмет на Права на интелектуална собственост и всички търговски марки, търговски имена или отличителни знаци, всички права на индустриална и интелектуална собственост, върху съдържанието и/или всякакви други елементи, вмъкнати в страницата, които са изключителна собственост на PINTURAS DECOLOR, SL и/или трети страни, които имат изключителното право да ги използват в икономическия трафик. Поради всички тези причини, Потребителят се задължава да не възпроизвежда, копира, разпространява, предоставя или по какъвто и да е друг начин публично да комуникира, трансформира или модифицира такова съдържание, като предпазва компанията от всякакви искове, произтичащи от нарушаване на тези задължения. В никакъв случай достъпът до уебсайта не предполага какъвто и да е вид отказ, предаване, лиценз или пълно или частично прехвърляне на споменатите права, освен ако изрично не е посочено друго. Настоящите Общи условия за използване на уебсайта не предоставят на Потребителите никакви други права за използване, промяна, експлоатация, възпроизвеждане, разпространение или публична комуникация на уебсайта и/или неговото съдържание, различни от изрично предвидените тук. Всяко друго използване или експлоатация на каквито и да е права ще бъде предмет на предварително и изрично разрешение, специално предоставено за тази цел от PINTURAS DECOLOR, SL или трета страна, собственик на засегнатите права.


Съдържанието, текстовете, снимките, дизайните, лога, изображенията, компютърните програми, изходните кодове и като цяло всяко интелектуално творение, съществуващо на този сайт, както и самият сайт като цяло, като мултимедийно художествено произведение, са защитени като авторски права съгласно законодателството за интелектуална собственост. PINTURAS DECOLOR, SL притежава елементите, които съставляват графичния дизайн на Уебсайта, менютата, бутоните за навигация, HTML кода, текстове, изображения, текстури, графики и всяко друго съдържание на Уебсайта или във всеки случай има съответното разрешение за използването на споменатите елементи. Съдържанието, предоставено на уебсайта, не може да бъде възпроизвеждано изцяло или частично, нито предавано, нито записано от каквато и да е система за търсене на информация, под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако не е получено предварително писмено разрешение от гореспоменатото лице.


По същия начин е забранено потискането, избягването и/или манипулирането на „авторските права“, както и устройствата за техническа защита или каквито и да било информационни механизми, които съдържанието може да съдържа. Потребителят на този уебсайт се задължава да спазва изложените права и да избягва всякакви действия, които биха могли да им навредят, като запазва във всеки случай за компанията упражняването на каквито и да са средства или правни действия, които й съответстват в защита на законните й права на интелектуална и индустриална собственост.

 1. Потребителят се съгласява да:
Използвайте правилно и законосъобразно уебсайта, както и неговото съдържание и услуги, в съответствие с: (i) приложимото законодателство във всеки един момент; (ii) Общите условия за използване на уебсайта; (iii) морал и общоприети добри обичаи и (iv) обществен ред. Осигурете всички средства и технически изисквания, които са необходими за достъп до уебсайта. Предоставяйте вярна информация, като попълвате съдържащите се на уебсайта формуляри с вашите лични данни и ги поддържате актуализирани по всяко време по начин, който отговаря по всяко време на реалната ситуация на Потребителя. Потребителят ще носи изцяло отговорността за направените неверни или неточни твърдения и щетите, причинени на компанията или трети лица от предоставената информация. Въпреки това, както е установено в предишния раздел, Потребителят трябва също да се въздържа от:
 1. Използвайте неразрешено или измамно Уебсайта и/или неговото съдържание за незаконни цели или ефекти, забранени в настоящите Общи условия за ползване, вредно за правата и интересите на трети страни, или което по някакъв начин може да повреди, деактивира, претовари, влоши или да предотврати нормалното използване на услуги или документи, файлове и всякакъв вид съдържание, съхранявано в каквото и да е компютърно оборудване.
 2. Достъп или опит за достъп до ресурси или зони с ограничен достъп на уебсайта, без да се спазват условията, необходими за такъв достъп.
 3. Причинява щети на физическите или логически системи на уебсайта, неговите доставчици или трети страни.
 4. Да въвеждат или разпространяват компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които могат да причинят щети на физическите или логически системи на компанията, нейните доставчици или трети страни.
 5. Опит за достъп, използване и/или манипулиране на данните на компанията, доставчици на трети страни и други Потребители.
 6. Възпроизвеждайте или копирайте, разпространявайте, позволявайте публичен достъп чрез всякаква форма на публична комуникация, трансформирайте или променяйте съдържанието, освен ако имате разрешение на собственика на съответните права или това е законово разрешено.
 7. Изтривайте, скривайте или манипулирайте бележките относно правата на интелектуална или индустриална собственост и други данни, идентифициращи правата на компанията или трети страни, включени в съдържанието, както и устройствата за техническа защита или всякакви информационни механизми, които могат да бъдат вмъкнати в съдържанието. .
 8. Получете и опитайте да получите съдържанието, като използвате средства или процедури, различни от тези, които, в зависимост от случая, са били предоставени за тази цел или са били изрично посочени на уеб страниците, където е намерено съдържанието или като цяло на тези, които се използват често в Интернет, тъй като не водят до риск от повреда или деактивиране на уебсайта и/или неговото съдържание.
 9. По-конкретно и само индикативен и неизчерпателен, Потребителят се задължава да не предава, разпространява или предоставя на трети страни информация, данни, съдържание, съобщения, графики, чертежи, звукови и/или графични файлове, снимки, записи, софтуер и, като цяло всеки вид материал, който:
 • (i) По какъвто и да е начин е в противоречие, подценява или нарушава основните права и обществени свободи, признати по конституция, в международните договори и в останалата част от действащото законодателство.
 • (ii) Подтикват, подбуждат или насърчават престъпни, клеветнически, насилствени действия или, като цяло, противоречащи на закона, морала, общоприетите добри обичаи или обществения ред.
 • (iii) да предизвиква, подбужда или насърчава дискриминационни действия, нагласи или мисли, основани на пол, раса, религия, вярвания, възраст или състояние.
 • (iv) Включване, предоставяне или разрешаване на достъп до престъпни, насилствени, обидни, вредни, унизителни продукти, елементи, съобщения и/или услуги или, като цяло, противоречащи на закона, морала и общоприетите добри обичаи или обществения ред.
 • (v) да предизвика или може да предизвика неприемливо състояние на тревожност или страх.
 • (vi) Подбужда или подбужда към извършване на опасни, рискови или вредни практики за здравето и психическото равновесие.
 • (vii) Той е защитен от законодателството за интелектуална или индустриална защита, принадлежащо на PINTURAS DECOLOR, SL или на трети страни, без да е разрешено за предназначението.
 • (viii) Противоречи на честта, личната и семейната неприкосновеност или имиджа на хората.
 • (ix) Представлява всякакъв вид реклама.
 • (x) Включва всякакъв вид вирус или програма, която пречи на нормалното функциониране на Уебсайта.
 
Ако ви бъде предоставена парола за достъп до някои от услугите и/или съдържанието на Уебсайта, вие сте длъжни да го използвате прилежно, като го пазите в тайна през цялото време. Следователно, той ще носи отговорност за правилното му съхранение и поверителността, като се задължава да не го прехвърля на трети страни, временно или постоянно, или да разрешава достъп до гореспоменатите услуги и/или съдържание на външни лица. По същия начин вие сте длъжни да уведомите компанията за всеки факт, който може да доведе до неправилно използване на вашата парола, като, но не само, нейната кражба, загуба или неоторизиран достъп, за да продължите с незабавното й отмяна. Следователно, докато не направите горното уведомление, PINTURAS DECOLOR, SL ще бъде освободен от всякаква отговорност, която може да възникне от неправилно използване на вашата парола, като ваша отговорност е всяка незаконна употреба на съдържанието и/или услугите на уебсайта от всяка незаконна трета страна. . Ако небрежно или умишлено не спазвате някое от задълженията, установени в настоящите Общи условия за ползване, вие ще носите отговорност за всички щети, които могат да възникнат от посоченото нарушение за PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL не гарантира непрекъснат достъп, нито правилното показване, изтегляне или използване на елементите и информацията, съдържащи се в страниците на уебсайта, което може да бъде възпрепятствано, възпрепятствано или прекъснато от фактори или обстоятелства извън неговия контрол.

 

ЦВЕТНИ БОИ, SL не носи отговорност за решенията, които могат да бъдат приети в резултат на достъп до предлаганото съдържание или информация.

 

ЦВЕТНИ БОИ, SL може да прекъсне услугата или незабавно да разреши отношенията с Потребителя, ако установи, че използването на неговия уебсайт или някоя от услугите, предлагани в него, противоречи на настоящите Общи условия за ползване. Компанията не носи отговорност за щети, загуби, искове или разходи, произтичащи от използването на Уебсайта. Той ще носи отговорност само за премахването, възможно най-скоро, на съдържанието, което може да причини такива щети, при условие че е уведомено. По-специално, той няма да носи отговорност за щетите, които могат да произтичат, наред с другото, от:

 

(i) смущения, прекъсвания, повреди, пропуски, телефонни повреди, закъснения, блокирания или прекъсвания в работата на електронната система, причинени от недостатъци, претоварвания и грешки в телекомуникационните линии и мрежи, или по всякаква друга причина извън контрола на компанията.

 

(ii) незаконна намеса чрез използване на злонамерени програми от всякакъв вид и чрез всякакви средства за комуникация, като компютърни вируси или други.

 

(iii) неправилна или неподходяща злоупотреба с уебсайта.

 

(iv) грешки в сигурността или навигацията, причинени от неизправност на браузъра или от използването на неактуални версии на същия. Администраторите на КОМПАНИЯТА си запазват правото да изтеглят, изцяло или частично, всяко съдържание или информация, присъстващи на Уебсайта.

 

ЦВЕТНИ БОИ, SL изключва всякаква отговорност за щети от всякакво естество, които могат да се дължат на злоупотреба с услугите, които са свободно достъпни и използвани от потребителите на уебсайта. По същия начин, компанията е освободена от всякаква отговорност за съдържанието и информацията, които могат да бъдат получени в резултат на формулярите за събиране на данни, тъй като са еднакви само за предоставяне на услуги за запитвания и съмнения. От друга страна, в случай на причиняване на вреди поради неправомерно или неправилно използване на посочените услуги, Потребителят може да бъде искван от компанията за причинените щети или загуби.

 

Вие ще защитавате, обезщетявате и държите компанията безвредна срещу всякакви щети, произтичащи от искове, действия или искания на трети страни в резултат на вашия достъп или използване на уебсайта. По същия начин вие се съгласявате да обезщетите PINTURAS DECOLOR, SL срещу всякакви щети, произтичащи от използването от ваша страна на "роботи", "паяци", "краулери" или подобни инструменти, използвани за целите на събиране или извличане на данни или всякакви други действия от ваша страна, които налагат неразумна тежест за функционирането на Уебсайта.

Потребителят се задължава да не възпроизвежда по никакъв начин, дори чрез хипервръзка или хипервръзка, уебсайта на PINTURAS DECOLOR, SL, както и което и да е от съдържанието му, освен ако не е изрично упълномощено писмено от компанията.

 

Уебсайтът PINTURAS DECOLOR, SL включва връзки към други уебсайтове, управлявани от трети страни, за да се улесни достъпът на Потребителя до информацията на сътрудничещи и/или спонсориращи компании. Съответно, компанията не носи отговорност за съдържанието на посочените уебсайтове, нито е в позиция на гарант или/или предлага услугите и/или информацията, които могат да бъдат предложени на трети страни чрез връзки на трети страни. .

 

На Потребителя се предоставя ограничено, отменимо и неизключително право да създава връзки към главната страница на Уебсайта изключително за лична и нетърговска употреба. Уебсайтове, които включват връзка към нашия уебсайт (i) може да не означават, че компанията препоръчва този уебсайт или неговите услуги или продукти; (ii) не могат да представят погрешно отношенията си с компанията или да посочват, че компанията е разрешила такава връзка, нито да включва търговски марки, наименования, търговски имена, лога или други отличителни знаци на компанията; (iii) не може да включва съдържание, което може да се счита за лош вкус, нецензурно, обидно, противоречиво, което подбужда към насилие или дискриминация въз основа на пол, раса или религия, противоречи на обществения ред или незаконно; (iv) не може да препраща към никоя страница на уебсайта, различна от главната страница; (v) трябва да се свързва със собствения адрес на уебсайта, без да позволява на уебсайта, който прави връзката, да възпроизвежда уебсайта като част от своя уебсайт или в една от неговите „рамки“ или да създава „браузър“ на която и да е от страниците на уебсайта . PINTURAS DECOLOR, SL може да поиска по всяко време да премахне всяка връзка към уебсайта, след което трябва незабавно да я премахне. Компанията не може да контролира информацията, съдържанието, продуктите или услугите, предоставяни от други уебсайтове, които имат установени връзки към уебсайта.

 

Следователно, PINTURAS DECOLOR, SL не поема никаква отговорност за какъвто и да е аспект, свързан с такива уебсайтове.

За да използват някои от Услугите, Потребителите трябва предварително да предоставят определени лични данни. За целта PINTURAS DECOLOR, SL автоматично ще обработва лични данни в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни. За целта Потребителят има достъп до политиката, следвана при третирането на лични данни, както и установяване на предварително установени цели, както е предвидено в условията, определени в Политиката за защита на личните данни, представена на този уебсайт.

PINTURAS DECOLOR, SL си запазва правото да използва технологията за „бисквитки“ на уебсайта, за да ви разпознае като чест потребител и да персонализира използването на уебсайта чрез предварителен избор на вашия език или по-желано или конкретно съдържание. „Бисквитките“, използвани от уебсайта или третата страна, действаща от негово име, се свързват само с анонимен потребител и неговия компютър и не предоставят личните данни на потребителя сами.

 

Бисквитките са файлове, изпращани до браузър през уеб сървър, за да записват навигацията на Потребителя в Уебсайта, когато Потребителят разреши приемането им. От своя страна можете да изтриете „бисквитките“, за които трябва да се консултирате с инструкциите за използване на вашия браузър.

 

Благодарение на бисквитките е възможно компанията да разпознае браузъра на компютъра, използван от Потребителя, за да предостави съдържание и да покаже своите предпочитания за сърфиране и рекламиране, както и да разпознае техните демографски профили, за да измерва посещения и параметри на трафика, да контролира напредъка и брой вписвания.

Предоставянето на услугата на този уебсайт и другите услуги по принцип има неопределена продължителност. Въпреки това, компанията може да прекрати или спре някоя от услугите на портала. Когато е възможно, компанията ще обяви прекратяване или спиране на предоставянето на дадена услуга.

Като цяло съдържанието и услугите, предлагани на уебсайта, са само информативни. Следователно, предлагайки ги, PINTURAS DECOLOR, SL не предоставя никаква гаранция или декларация във връзка със съдържанието и услугите, предлагани на уебсайта, включително, като пример, гаранции за законност, надеждност, полезност, достоверност, точност или продаваемост , освен доколкото такива декларации и гаранции не могат да бъдат изключени от закона.

PINTURAS DECOLOR, SL няма да носи отговорност по никакъв начин в случай на невъзможност за предоставяне на услугата, ако това се дължи на продължителни прекъсвания на електрозахранването, телекомуникационните линии, социални конфликти, стачки, бунт, експлозии, наводнения, действия и бездействия на Правителството и като цяло всички случаи на непреодолима сила или случайно събитие.

Тези Общи условия за ползване, както и използването на уебсайта, ще се уреждат от испанското законодателство, което ще бъде приложимо по въпроси, които не са предвидени в тези условия по отношение на тълкуване, валидност и изпълнение.

PINTURAS DECOLOR, SL и Потребителят, като изрично се отказват от всякаква друга юрисдикция, се отнасят до съдилищата и трибуналите на ALBACETE за всеки спор, който може да възникне от съществуването, тълкуването или прилагането на тези Общи условия; Освен в случаите, в които потребителят има статут на потребител или потребител в съответствие с приложимите закони, в които тази клауза няма да е приложима.


В случай, че някое от разпоредбите на тези Общи условия за ползване е неприложимо или нищожно по силата на приложимото законодателство или в резултат на съдебно или административно решение, посочената неприложимост или нищожност няма да направи тези Общи условия за ползване неприложими или нищожни изобщо. В такива случаи PINTURAS DECOLOR, SL ще пристъпи към промяна или замяна на споменатата уговорка с друга, която е валидна и приложима и която, доколкото е възможно, постига целта и иска, отразени в оригиналната уговорка.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]