Jste profesionál nebo distributor?

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Webové stránky decolor.es (dále jen „webová stránka“) vlastní PINTURAS DECOLOR, SL (dále jen „SPOLEČNOST“) se sídlem: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Španělsko a CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL vás vítá a zve vás, abyste si pozorně přečetli Všeobecné podmínky používání této webové stránky (dále jen „Všeobecné podmínky použití“), které popisují podmínky, které se budou vztahovat na vaši navigaci po nich. s ustanoveními platných španělských předpisů. Vzhledem k tomu, že společnost může v budoucnu tyto Podmínky použití upravit, doporučujeme vám je pravidelně navštěvovat, abyste byli o provedených změnách řádně informováni.

S cílem, aby používání webových stránek odpovídalo kritériím transparentnosti, srozumitelnosti a jednoduchosti, informuje PINTURAS DECOLOR, SL Uživatele, že jakýkoli návrh, pochybnost nebo dotaz ohledně Všeobecných podmínek používání bude přijat a vyřešen kontaktováním společnosti na e-mailem decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL poskytuje obsah a služby, které jsou k dispozici na Webových stránkách, v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami používání, jakož i zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany údajů“ ). Přístup na tuto webovou stránku nebo její používání jakýmkoli způsobem vám dává kvalifikaci „Uživatel“ a znamená bezvýhradný souhlas s každou z těchto Všeobecných podmínek používání, přičemž si společnost vyhrazuje právo je kdykoli upravit. V důsledku toho bude odpovědností všech uživatelů, aby si pozorně přečetli Všeobecné podmínky použití platné při každé z příležitostí, při kterých vstoupí na tuto webovou stránku, takže v případě, že nesouhlasí s jakýmkoli zde uvedeným, musíte zdržet se používání této webové stránky.

 

Stejně tak jste upozorněni, že příležitostně mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro používání konkrétního obsahu a/nebo služeb na Webových stránkách, přičemž použití uvedeného obsahu nebo služeb bude znamenat přijetí konkrétních podmínek tam uvedených.

Prostřednictvím webové stránky nabízí PINTURAS DECOLOR, SL uživatelům možnost přístupu: Informace o společnosti, její kontaktní údaje, její produkty a služby, její sazby, její obchodní nabídky, její poloha – kontaktní sekce pro dotazy poskytnutím vašich osobních údajů – Odkazy na přístup k sociálním sítím (dále jen „Služby“).

Pokud je pro přístup k určitému obsahu nebo službám nutné poskytnout osobní údaje, uživatelé zaručí jejich pravdivost, přesnost, pravost a platnost. Společnost poskytne uvedeným údajům odpovídající automatizované zpracování na základě jejich povahy nebo účelu za podmínek uvedených v části Zásady ochrany údajů.

Uživatel bere na vědomí a přijímá, že veškerý obsah zobrazený na webových stránkách a zejména návrhy, texty, obrázky, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, ochranné známky nebo jakékoli jiné znaky, které mohou být průmyslově použity a/nebo podléhají Práva duševního vlastnictví a všechny ochranné známky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky, všechna práva průmyslového a duševního vlastnictví na obsah a/nebo jakékoli jiné prvky vložené na stránku, které jsou výhradním vlastnictvím společnosti PINTURAS DECOLOR, SL a/nebo třetích stran, kteří mají výhradní právo je používat v hospodářském provozu. Ze všech těchto důvodů se Uživatel zavazuje, že nebude reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně sdělovat, přetvářet nebo upravovat takový obsah, čímž společnost ochrání před jakýmkoli nárokem vyplývajícím z porušení těchto povinností. Přístup na webové stránky v žádném případě neznamená jakýkoli typ zřeknutí se práv, přenos, licenci nebo úplný či částečný převod uvedených práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tyto Všeobecné podmínky používání webové stránky neudělují uživatelům žádná jiná práva na používání, změnu, využívání, reprodukci, distribuci nebo veřejné sdělování webové stránky a/nebo jejího obsahu, než ta, která jsou zde výslovně uvedena. Jakékoli jiné použití nebo využití jakýchkoli práv bude podléhat předchozímu a výslovnému povolení výslovně udělenému pro tento účel společností PINTURAS DECOLOR, SL nebo třetí stranou, která je vlastníkem dotčených práv.


Obsah, texty, fotografie, návrhy, loga, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a obecně jakýkoli duševní výtvor existující na těchto stránkách, jakož i stránky jako celek jako multimediální umělecké dílo, jsou chráněny jako autorská práva zákonem o duševním vlastnictví. PINTURAS DECOLOR, SL vlastní prvky, které tvoří grafický design Webová stránka, nabídky, navigační tlačítka, HTML kód, texty, obrázky, textury, grafika a jakýkoli jiný obsah webové stránky nebo v každém případě má odpovídající oprávnění k použití uvedených prvků. Obsah poskytovaný na Webových stránkách nesmí být reprodukován jako celek ani zčásti, ani přenášen, ani zaznamenáván žádným systémem vyhledávání informací, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, pokud k tomu není předem získán písemný souhlas výše uvedeného subjektu.


Stejně tak je zakázáno potlačovat, obcházet a/nebo manipulovat s „autorským právem“, jakož i s technickými ochrannými prostředky nebo jakýmikoli informačními mechanismy, které může obsah obsahovat. Uživatel těchto webových stránek se zavazuje respektovat stanovená práva a vyvarovat se jakémukoli jednání, které by ho mohlo poškodit, přičemž v každém případě vyhrazuje společnosti uplatnění jakýchkoli prostředků nebo právních kroků, které jí odpovídají na obranu jejích legitimních práv duševního a průmyslového vlastnictví.

  1. Uživatel souhlasí s tím, že:
Používejte webovou stránku, stejně jako její obsah a služby, řádně a zákonně v souladu s: (i) platnou legislativou v kteroukoli danou dobu; (ii) Všeobecné podmínky používání webových stránek; (iii) morálka a obecně uznávané dobré zvyky a (iv) veřejný pořádek. Poskytněte všechny prostředky a technické požadavky, které jsou potřebné pro přístup na Webové stránky. Poskytujte pravdivé informace tím, že do formulářů obsažených na Webu vyplníte své osobní údaje a budete je neustále aktualizovat způsobem, který vždy odpovídá skutečné situaci Uživatele. Za nepravdivá nebo nepřesná prohlášení a škodu způsobenou společnosti nebo třetím osobám poskytnutými informacemi ponese výhradní odpovědnost Uživatel. Nicméně, jak je uvedeno v předchozí části, uživatel se také musí zdržet:
  1. Neoprávněné nebo podvodné používání webových stránek a/nebo jejich obsahu pro nezákonné účely nebo účinky, které jsou v těchto všeobecných podmínkách používání zakázány, poškozují práva a zájmy třetích stran nebo mohou jakýmkoli způsobem poškodit, deaktivovat, přetížit, zhoršit nebo zabránit normálnímu používání služeb nebo dokumentů, souborů a všech druhů obsahu uloženého v jakémkoli počítačovém vybavení.
  2. Přístup nebo pokus o přístup ke zdrojům nebo omezeným oblastem webové stránky, aniž byste dodrželi podmínky požadované pro takový přístup.
  3. Způsobit poškození fyzických nebo logických systémů webových stránek, jejich dodavatelů nebo třetích stran.
  4. Zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které by mohly způsobit poškození fyzických nebo logických systémů společnosti, jejích dodavatelů nebo třetích stran.
  5. Pokus o přístup, použití a/nebo manipulaci s daty společnosti, poskytovatelů třetích stran a dalších uživatelů.
  6. Reprodukovat nebo kopírovat, šířit, umožňovat veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, transformovat nebo upravovat obsah, pokud nemáte oprávnění vlastníka odpovídajících práv nebo to není povoleno zákonem.
  7. Mazat, skrývat nebo manipulovat s poznámkami o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalšími údaji identifikujícími práva společnosti nebo třetích stran začleněných do obsahu, jakož i zařízení technické ochrany nebo jakékoli informační mechanismy, které mohou být do obsahu vloženy.
  8. Získejte a pokuste se získat obsah jinými prostředky nebo postupy, než které byly v závislosti na případu zpřístupněny pro tento účel nebo byly výslovně uvedeny na webových stránkách, kde se obsah nachází, nebo obecně těch, které jsou běžně používány na internetu, protože s nimi není spojeno riziko poškození nebo znefunkčnění webové stránky a/nebo jejího obsahu.
  9. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude přenášet, šířit ani zpřístupňovat třetím osobám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu, který:
  • (i) jakýmkoli způsobem je v rozporu, podceňuje nebo porušuje základní práva a veřejné svobody uznané ústavou, v mezinárodních smlouvách a ve zbytku současné legislativy.
  • (ii) Navádět, podněcovat nebo podporovat trestné, pomlouvačné, pomlouvačné, násilné jednání nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou, obecně uznávanými dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem.
  • (iii) Vyvolávat, podněcovat nebo podporovat diskriminační činy, postoje nebo myšlenky na základě pohlaví, rasy, náboženství, přesvědčení, věku nebo stavu.
  • (iv) Začlenit, zpřístupnit nebo umožnit přístup k kriminálním, násilným, urážlivým, škodlivým, ponižujícím produktům, prvkům, zprávám a/nebo službám nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a obecně uznávanými dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem.
  • (v) Vyvolat nebo může vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu.
  • (vi) Navádí nebo nabádá k nebezpečným, rizikovým nebo škodlivým praktikám pro zdraví a duševní rovnováhu.
  • (vii) Je chráněn právními předpisy o duševní nebo průmyslové ochraně, které patří společnosti PINTURAS DECOLOR, SL nebo třetím stranám, aniž by bylo zamýšlené použití povoleno.
  • (viii) Je v rozporu se ctí, osobním a rodinným soukromím nebo obrazem lidí.
  • (ix) Představuje jakýkoli typ reklamy.
  • (x) Zahrnuje jakýkoli typ viru nebo programu, který brání normálnímu fungování webových stránek.
 
Pokud vám bylo poskytnuto heslo pro přístup k některým službám a/nebo obsahu webových stránek, jste povinni jej svědomitě používat a neustále jej udržovat v tajnosti. V důsledku toho bude odpovědný za jeho řádnou správu a důvěrnost, přičemž se zaváže, že jej nepřevede na třetí strany, dočasně nebo trvale, ani neumožní přístup k výše uvedeným službám a/nebo obsahu cizím osobám. Stejně tak jste povinni oznámit společnosti jakoukoli skutečnost, která může vést k nesprávnému použití vašeho hesla, jako je mimo jiné jeho odcizení, ztráta nebo neoprávněný přístup, aby bylo možné přistoupit k jeho okamžitému zrušení. V důsledku toho, pokud neučiníte výše uvedené oznámení, bude společnost PINTURAS DECOLOR, SL osvobozena od jakékoli odpovědnosti, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného použití vašeho hesla, přičemž za nezákonné použití obsahu a/nebo služeb webových stránek nesete odpovědnost vy. jakoukoli nelegitimní třetí stranou. . Pokud z nedbalosti nebo úmyslně nedodržíte kteroukoli z povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách použití, budete odpovědní za všechny škody, které mohou vzniknout z uvedeného porušení pro PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL nezaručuje nepřetržitý přístup, ani správné zobrazení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na stránkách webové stránky, které mohou být bráněny, bráněny nebo přerušovány faktory nebo okolnostmi, které jsou mimo její kontrolu.

 

BAREVNÉ NÁTĚRY, SL nenese odpovědnost za rozhodnutí, která mohou být přijata v důsledku přístupu k nabízenému obsahu nebo informacím.

 

BAREVNÉ NÁTĚRYSL může přerušit službu nebo okamžitě vyřešit vztah s Uživatelem, pokud zjistí, že používání jejích webových stránek nebo kterékoli ze služeb na nich nabízených je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami použití Společnost nenese odpovědnost za škody, ztráty, nároky nebo výdaje vyplývající z používání webové stránky. Bude odpovědná za co nejrychlejší odstranění obsahu, který může způsobit takovou škodu, pouze za předpokladu, že bude upozorněn. Zejména nebude odpovědná za škody, které mohou vzniknout mimo jiné z:

 

(i) rušení, přerušení, poruchy, opomenutí, telefonické výpadky, zpoždění, zablokování nebo odpojení v provozu elektronického systému způsobené nedostatky, přetížením a chybami v telekomunikačních linkách a sítích nebo z jakékoli jiné příčiny, kterou nemůže ovlivnit společnost.

 

(ii) neoprávněné zasahování prostřednictvím používání škodlivých programů jakéhokoli druhu a prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jakékoli jiné.

 

(iii) nevhodné nebo nevhodné zneužívání webových stránek.

 

(iv) chyby zabezpečení nebo navigace způsobené špatnou funkcí prohlížeče nebo používáním jeho neaktualizovaných verzí. Správci SPOLEČNOSTI si vyhrazují právo zcela nebo částečně stáhnout jakýkoli obsah nebo informace na webových stránkách.

 

BAREVNÉ NÁTĚRY, SL vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakékoli povahy, které mohou být způsobeny zneužitím služeb volně dostupných a používaných uživateli webových stránek. Stejně tak je společnost zproštěna jakékoli odpovědnosti za obsah a informace, které mohou být obdrženy v důsledku formulářů pro sběr dat, přičemž platí pouze pro poskytování služeb dotazů a pochybností. Na druhou stranu, v případě způsobení škod v důsledku nezákonného nebo nesprávného používání uvedených služeb může být Uživatel požadován společností za způsobené škody nebo ztráty.

 

Budete hájit, odškodnit a chránit společnost před jakýmikoli škodami vyplývajícími z nároků, akcí nebo požadavků třetích stran v důsledku vašeho přístupu nebo používání webové stránky. Stejně tak souhlasíte s tím, že odškodníte PINTURAS DECOLOR, SL za jakékoli škody vzniklé v důsledku vašeho používání „robotů“, „pavouků“, „prohledávačů“ nebo podobných nástrojů používaných za účelem shromažďování nebo získávání dat nebo jakékoli jiné činnosti z vaší strany, která ukládá nepřiměřenou zátěž pro provoz webových stránek.

Uživatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem reprodukovat, a to ani prostřednictvím hypertextového odkazu nebo hypertextového odkazu, Webové stránky PINTURAS DECOLOR, SL, jakož i jakýkoli jejich obsah, pokud k tomu nebude společností výslovně písemně povoleno.

 

Webové stránky PINTURAS DECOLOR, SL obsahují odkazy na jiné webové stránky spravované třetími stranami za účelem usnadnění přístupu uživatele k informacím spolupracujících a/nebo sponzorských společností. V souladu s tím společnost nenese odpovědnost za obsah uvedených webových stránek, ani není v pozici garanta nebo/nebo nabídky služeb a/nebo informací, které mohou být nabízeny třetím stranám prostřednictvím odkazů třetích stran.

 

Uživateli je uděleno omezené, odvolatelné a nevýhradní právo vytvářet odkazy na hlavní stránku Webu výhradně pro soukromé a nekomerční použití. Webové stránky, které obsahují odkaz na naši webovou stránku (i) nemusí znamenat, že společnost doporučuje tyto webové stránky nebo její služby nebo produkty; (ii) nesmí zkreslovat svůj vztah se společností nebo uvádět, že společnost takové propojení povolila, ani obsahovat ochranné známky, označení, obchodní názvy, loga nebo jiné rozlišovací znaky společnosti; (iii) nesmí zahrnovat obsah, který může být považován za nevkusný, obscénní, urážlivý, kontroverzní, který podněcuje k násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo náboženství, je v rozporu s veřejným pořádkem nebo nezákonný; (iv) nesmí odkazovat na jinou stránku Webu než na hlavní stránku; (v) musí odkazovat na vlastní adresu webové stránky, aniž by umožnil webové stránce, která vytváří odkaz, reprodukovat webovou stránku jako součást své webové stránky nebo v jednom z jejích „rámců“ nebo vytvořit „prohlížeč“ na kterékoli ze stránek webové stránky . PINTURAS DECOLOR, SL může kdykoli požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na webovou stránku, načež jej musí okamžitě odstranit. Společnost nemůže kontrolovat informace, obsah, produkty nebo služby poskytované jinými webovými stránkami, které vytvořily odkazy na web.

 

V důsledku toho společnost PINTURAS DECOLOR, SL nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt související s takovými webovými stránkami.

Aby uživatelé mohli využívat některé ze Služeb, musí předem poskytnout určité osobní údaje. Za tímto účelem bude PINTURAS DECOLOR, SL automaticky zpracovávat Osobní údaje v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem má uživatel přístup k zásadám dodržovaným při nakládání s osobními údaji, jakož i ke stanovení dříve stanovených účelů, jak je stanoveno v podmínkách definovaných v zásadách ochrany údajů uvedených na této webové stránce.

PINTURAS DECOLOR, SL si vyhrazuje právo na používání technologie „cookies“ na webových stránkách, aby vás rozpoznal jako častého uživatele a přizpůsobil vaše používání webových stránek předvolbou vašeho jazyka nebo žádanějšího nebo konkrétnějšího obsahu. „Cookies“ používané Webovou stránkou nebo třetí stranou jednající jejím jménem jsou spojeny pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem a samy o sobě neposkytují osobní údaje uživatele.

 

Cookies jsou soubory zasílané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru za účelem zaznamenání navigace uživatele na webové stránce, když uživatel povolí jejich příjem. Na druhé straně můžete smazat soubory „cookies“, pro které byste se měli seznámit s pokyny k použití vašeho prohlížeče.

 

Díky souborům cookie je společnosti možné rozpoznat prohlížeč počítače, který Uživatel používá k poskytování obsahu a zobrazení jeho preferencí pro prohlížení a inzerci, stejně jako rozpoznat jeho demografické profily pro měření návštěvnosti a parametrů návštěvnosti, kontrolu průběhu a počet záznamů.

Poskytování služby této webové stránky a dalších služeb má v zásadě neomezenou dobu trvání. Společnost však může ukončit nebo pozastavit kteroukoli ze služeb portálu. Pokud to bude možné, společnost oznámí ukončení nebo pozastavení poskytování dané služby.

Obecně platí, že obsah a služby nabízené na webových stránkách jsou pouze informativní. Tím, že je společnost PINTURAS DECOLOR, SL nabízí, neposkytuje žádnou záruku nebo prohlášení týkající se obsahu a služeb nabízených na webových stránkách, včetně například záruk zákonnosti, spolehlivosti, užitečnosti, pravdivosti, přesnosti nebo prodejnosti. s výjimkou případů, kdy taková prohlášení a záruky nelze vyloučit ze zákona.

PINTURAS DECOLOR, SL nenese žádnou odpovědnost v případě nemožnosti poskytování služby, pokud je to způsobeno dlouhodobým přerušením dodávky elektřiny, telekomunikačních linek, sociálními konflikty, stávkami, vzpourou, výbuchy, povodněmi, jednáním a opomenutím Vláda a obecně všechny případy vyšší moci nebo náhodné události.

Tyto Všeobecné podmínky používání, stejně jako používání Webových stránek, se budou řídit španělskou legislativou, která se bude vztahovat na záležitosti neuvedené v těchto podmínkách, pokud jde o výklad, platnost a provedení.

PINTURAS DECOLOR, SL a uživatel, výslovně se vzdávají jakékoli jiné jurisdikce, předkládají soudům a tribunálům ALBACETE jakýkoli spor, který může vzniknout z existence, výkladu nebo aplikace těchto Všeobecných podmínek; S výjimkou případů, kdy má uživatel postavení spotřebitele nebo uživatele v souladu s platnými zákony, na které se tento článek nevztahuje.


V případě, že jakékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití je nevymahatelné nebo neplatné na základě platné legislativy nebo v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí, tato nevymahatelnost nebo neplatnost nezpůsobí, že tyto Všeobecné podmínky použití budou nevymahatelné nebo zcela neplatné. V takových případech PINTURAS DECOLOR, SL přistoupí k úpravě nebo nahrazení uvedeného ujednání jiným, které je platné a vymahatelné a které, pokud je to možné, dosáhne cíle a nároku reflektovaného v původním ujednání.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]