Jste profesionál nebo distributor?

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název společnosti: PINTURAS DECOLOR, SL (dále jen „Společnost“ nebo „Odpovědný“). CIF: B02021459 Adresa: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Španělsko E-mail pro komunikaci týkající se ochrany dat: decolor@decolor.com
  • Platné předpisy:
Naše Zásady ochrany osobních údajů byly navrženy v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný oběh těchto údajů a kterým se ruší směrnice 95/46/CE (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a co není v rozporu s výše uvedeným nařízením, ustanoveními španělského legislativního rámce o ochraně osobních údajů. Tím, že nám poskytnete své údaje, prohlašujete, že jste si přečetli a jste obeznámeni s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, čímž dáváte svůj jednoznačný a výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s účely a podmínkami zde uvedenými. Společnost může upravit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby je přizpůsobila nové legislativě, judikatuře nebo výkladu španělské agentury pro ochranu údajů. Tyto podmínky ochrany osobních údajů mohou být doplněny Právním upozorněním, Zásadami používání souborů cookie a Všeobecnými podmínkami, které jsou případně shromažďovány pro určité produkty nebo služby, pokud uvedený přístup vyžaduje specializaci z hlediska ochrany osobních údajů.
Zpracování, které provádíme s vašimi osobními údaji, odpovídá následujícím účelům:
  • Poskytněte vám informace související s produkty a službami nabízenými naší společností a podrobně uvedené na této webové stránce.
  • Pronajměte si naše služby přijetím odpovídající nabídky/objednávky a/nebo podpisem obchodní smlouvy.
  • Zasílat vám e-mailem a/nebo poštou novinky a aktualizace o našem subjektu, jakož i aktualizace našeho katalogu produktů a služeb.
 
  • Doba uchování vašich údajů:
Vaše osobní údaje budeme uchovávat od doby, kdy nám udělíte souhlas, dokud jej neodvoláte nebo požádáte o omezení zpracování. V takových případech ponecháme vaše údaje zablokované po zákonem požadovanou dobu.
Legitimitou pro nakládání s vašimi údaji je výslovný souhlas udělený prostřednictvím kladného a kladného aktu (vyplňte příslušný formulář a zaškrtněte políčko souhlas s těmito zásadami) v okamžiku poskytnutí vašich osobních údajů.  
  • Souhlas se zpracováním vašich údajů:
 
Vyplněním formulářů, zaškrtnutím políčka „Souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů“ a kliknutím na odeslání údajů nebo zasláním e-mailů Společnosti prostřednictvím účtů pro tento účel povolených Uživatel prohlašuje, že se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznámil a výslovně je přijímá. zásadami a uděluje váš jednoznačný a výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s uvedenými účely. Uživatel prohlašuje, že je starší 14 let a má tedy potřebnou právní způsobilost k poskytnutí souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů a to vše v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.  
  • Kategorie dat:
 
Shromažďované údaje se týkají kategorie identifikačních údajů, jako jsou: Jméno a Příjmení, Telefon, Poštovní adresa, Společnost, E-mail, a také IP adresa, ze které přistupujete k formuláři sběru údajů.
V rámci našeho závazku zaručit bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů vás informujeme, že byla přijata nezbytná technická a organizační opatření, aby byla zaručena bezpečnost osobních údajů a zabráněno jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, s ohledem na stavu technologie, povaze uložených údajů a rizik, kterým jsou vystaveny, podle čl. 32 RGPD EU 679/2016.
Nepředpokládají se žádné přenosy dat nebo mezinárodní přenosy vašich údajů, s výjimkou těch, které jsou povoleny daňovou, obchodní a telekomunikační legislativou, jakož i v případech, kdy to vyžaduje soudní orgán.
Každý zájemce má právo získat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se ho týkají, či nikoli. Zainteresované osoby mají právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, když, mimo jiné, údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Za určitých okolností mohou zainteresované strany požádat o omezení zpracování svých údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro uplatnění nebo obhajobu nároků. Z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací mohou zúčastněné strany vznést námitku proti zpracování jejich údajů. Správce údajů přestane zpracovávat údaje, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo uplatnění či obhajoby případných nároků.
  • Jak uplatnit svá práva?
Chcete-li uplatnit svá práva, můžete napsat na Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Španělsko nebo Můžete také poslat e-mail odpovědné osobě, případně delegátovi pro ochranu údajů na decolor@decolor.com vyžádáním odpovídajícího formuláře pro uplatnění zvoleného práva. Případně se můžete obrátit na příslušný kontrolní orgán a získat další informace o svých právech. Nezapomeňte připojit kopii dokumentu, který nám umožní vaši identifikaci.
[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]