Kas olete professionaal või turustaja?

ÕIGUSLIK HOIATUS

Veebisait decolor.es (edaspidi "veebisait") kuulub ettevõttele PINTURAS DECOLOR, SL (edaspidi "ETTEVÕTE"), mille registrijärgne asukoht on: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Hispaania ja CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL tervitab teid ja kutsub teid hoolikalt läbi lugema selle veebisaidi üldisi kasutustingimusi (edaspidi "üldised kasutustingimused"), mis kirjeldavad tingimusi, mis kehtivad teie veebisaidil navigeerimisel. kohaldatavate Hispaania määruste sätetega. Arvestades, et ettevõte võib neid kasutustingimusi tulevikus muuta, soovitame teil neid perioodiliselt külastada, et olla tehtud muudatustest nõuetekohaselt kursis.

Eesmärgiga, et Veebilehe kasutamine vastaks läbipaistvuse, selguse ja lihtsuse kriteeriumidele, teavitab PINTURAS DECOLOR, SL Kasutajat, et kõik üldiste kasutustingimustega seotud ettepanekud, kahtlused või päringud võetakse vastu ja lahendatakse, võttes ühendust ettevõttega aadressil: email decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL pakub veebisaidil saadaolevat sisu ja teenuseid vastavalt käesolevatele üldistele kasutustingimustele, samuti isikuandmete töötlemise poliitikale (edaspidi "andmekaitsepoliitika"). Juurdepääs sellele veebisaidile või selle kasutamine mis tahes viisil annab teile "kasutaja" kvalifikatsiooni ja tähendab tingimusteta nõustumist kõigi käesolevate üldiste kasutustingimustega, kusjuures ettevõte jätab endale õiguse neid igal ajal muuta. Sellest tulenevalt vastutavad kõik kasutajad hoolikalt läbi lugema kehtivad üldised kasutustingimused igal korral, mil nad sellele veebisaidile sisenevad, nii et kui nad ei nõustu ühegi siin pakutavaga, peate hoiduma selle veebisaidi kasutamisest.

 

Samuti hoiatatakse teid, et aeg-ajalt võidakse veebisaidil teatud sisu ja/või teenuste kasutamiseks kehtestada eritingimused, mille sisu või teenuste kasutamine eeldab selles sätestatud konkreetsete tingimustega nõustumist.

Veebisaidi kaudu pakub PINTURAS DECOLOR, SL kasutajatele juurdepääsu: teavet ettevõtte kohta, selle kontaktandmeid, tooteid ja teenuseid, hindu, kommertspakkumisi, asukohta – kontaktide jaotist päringute tegemiseks, esitades oma isikuandmed. – Lingid juurdepääsuks sotsiaalvõrgustikele (edaspidi "teenused").

Kui teatud sisule või teenustele juurdepääsuks on vaja esitada isikuandmeid, tagavad Kasutajad nende õigsuse, täpsuse, autentsuse ja kehtivuse. Ettevõte annab nimetatud andmetele nende olemusest või eesmärgist lähtuvalt vastava automatiseeritud töötlemise Andmekaitsepoliitika jaotises märgitud tingimustel.

Kasutaja tunnistab ja nõustub, et kogu veebisaidil kuvatav sisu ja eriti kujundused, tekstid, pildid, logod, ikoonid, nupud, tarkvara, kaubanimed, kaubamärgid või muud märgid, mida võidakse tööstuslikult kasutada ja/või kuuluvad Intellektuaalomandi õigused ja kõik kaubamärgid, kaubanimed või eristavad märgid, kõik tööstus- ja intellektuaalomandi õigused lehele sisestatud sisule ja/või muudele elementidele, mis on PINTURAS DECOLORi, SL-i ja/või kolmandate isikute ainuomand, kellel on ainuõigus neid majandusliikluses kasutada. Kõigil neil põhjustel kohustub Kasutaja sellist sisu mitte reprodutseerima, kopeerima, levitama, kättesaadavaks tegema ega muul viisil avalikult edastama, transformeerima ega muutma, hoides ettevõtet kahju eest selliste kohustuste rikkumisest tulenevate nõuete eest. Juurdepääs veebisaidile ei tähenda mingil juhul nimetatud õigustest loobumist, edastamist, litsentsi ega täielikku või osalist üleandmist, kui pole sõnaselgelt öeldud teisiti. Need veebisaidi kasutamise üldtingimused ei anna kasutajatele muid veebisaidi ja/või selle sisu kasutamise, muutmise, kasutamise, reprodutseerimise, levitamise või avaliku edastamise õigusi, välja arvatud need, mis on siin sõnaselgelt sätestatud. Mis tahes muu õiguste kasutamine või ärakasutamine toimub PINTURAS DECOLORi, SL-i või mõjutatud õiguste kolmanda osapoole omaniku eelneva ja selgesõnalise loa alusel.


Sellel saidil olev sisu, tekstid, fotod, kujundused, logod, pildid, arvutiprogrammid, lähtekoodid ja üldiselt igasugune intellektuaalne looming, aga ka sait ise kui multimeediakunstiteos on kaitstud järgmiselt. autoriõigusi intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktidega. PINTURAS DECOLOR, SL omab elemente, mis moodustavad graafilise disaini Veebileht, menüüd, navigeerimisnupud, HTML-kood, tekstid, pildid, tekstuurid, graafika ja muu Veebilehe sisu või igal juhul vastavad volitused nimetatud elementide kasutamiseks. Veebisaidil pakutavat sisu ei tohi mingil kujul ega vahenditega täielikult või osaliselt reprodutseerida, edastada ega salvestada ühegi teabeotsingusüsteemiga, välja arvatud juhul, kui eelnimetatud üksuselt on eelnevalt kirjalik luba.


Samuti on keelatud alla suruda, kõrvale hiilida ja/või manipuleerida nii “autoriõiguste” kui ka tehniliste kaitsevahenditega või mis tahes teabemehhanismidega, mida sisu võib sisaldada. Selle veebisaidi kasutaja kohustub austama sätestatud õigusi ja vältima kõiki tegevusi, mis võiksid neid kahjustada, jättes igal juhul ettevõttele õiguse kasutada mis tahes talle vastavaid vahendeid või õigustoiminguid oma seaduslike intellektuaal- ja tööstusomandi õiguste kaitseks.

 1. Kasutaja nõustub:
Kasutage veebisaiti, samuti selle sisu ja teenuseid nõuetekohaselt ja seaduslikult vastavalt: (i) igal ajahetkel kehtivatele õigusaktidele; (ii) Veebilehe kasutamise üldtingimused; (iii) moraal ja üldtunnustatud head tavad ja (iv) avalik kord. Esitage kõik veebisaidile juurdepääsuks vajalikud vahendid ja tehnilised nõuded. Esitage tõest teavet, täites veebisaidil olevad vormid oma isikuandmetega ja hoides neid pidevalt ajakohasena viisil, mis vastab alati Kasutaja tegelikule olukorrale. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt esitatud valede või ebatäpsete väidete ning antud teabega ettevõttele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kuid nagu eelmises jaotises märgitud, peab Kasutaja hoiduma ka:
 1. Kasutage veebisaiti ja/või selle sisu volitamata või petturlikul eesmärgil ebaseaduslikel eesmärkidel või tagajärgedel, mis on käesolevates üldtingimustes keelatud, kahjustavad kolmandate isikute õigusi ja huve või mis võivad mingil viisil kahjustada, keelata, üle koormata, halvendada. või takistada mis tahes arvutiseadmetesse salvestatud teenuste või dokumentide, failide ja igasuguse sisu tavapärast kasutamist.
 2. Juurdepääs või proovimine pääseda juurde veebisaidi ressurssidele või piiratud aladele, täitmata juurdepääsuks vajalikke tingimusi.
 3. Kahjustada veebisaidi, selle tarnijate või kolmandate isikute füüsilisi või loogilisi süsteeme.
 4. Arvutiviiruste või muude füüsiliste või loogiliste süsteemide juurutamine või levitamine, mis võivad kahjustada ettevõtte, selle tarnijate või kolmandate isikute füüsilisi või loogilisi süsteeme.
 5. Katse ettevõtte, kolmandatest isikutest pakkujate ja teiste Kasutajate andmetele juurde pääseda, neid kasutada ja/või nendega manipuleerida.
 6. Reprodutseerida või kopeerida, levitada, võimaldada avalikku juurdepääsu mis tahes vormis avaliku suhtluse kaudu, muuta või muuta sisu, välja arvatud juhul, kui teil on vastavate õiguste omaniku luba või see on seadusega lubatud.
 7. Kustutage, peitke või manipuleerige intellektuaal- või tööstusomandi õiguste märkmeid ja muid sisusse lisatud ettevõtte või kolmandate isikute õigusi tuvastavaid andmeid, samuti tehnilisi kaitseseadmeid või mis tahes teabemehhanisme, mida sisusse võidakse lisada.
 8. Hankige ja proovige hankida sisu, kasutades muid vahendeid või protseduure peale nende, mis olenevalt juhtumist on selleks otstarbeks tehtud või on selgelt märgitud veebilehtedel, kust sisu leitakse, või üldiselt nendel, kasutatakse Internetis tavaliselt, kuna nendega ei kaasne veebisaidi ja/või selle sisu kahjustamise või blokeerimise ohtu.
 9. Eelkõige, vaid soovituslik ja mitte ammendav, kohustub Kasutaja mitte edastama, levitama või kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegema teavet, andmeid, sisu, sõnumeid, graafikat, jooniseid, heli- ja/või pildifaile, fotosid, salvestisi, tarkvara ja üldiselt igasugune materjal, mis:
 • (i) on mis tahes viisil vastuolus, alahindab või rikub põhiseaduslikult, rahvusvahelistes lepingutes ja ülejäänud kehtivates õigusaktides tunnustatud põhiõigusi ja avalikke vabadusi.
 • (ii) õhutada, õhutada või propageerida kuritegelikku, halvustavat, laimavat, vägivaldset tegevust või üldiselt vastuolus seaduse, moraali, üldtunnustatud heade tavade või avaliku korraga.
 • (iii) kutsuda esile, õhutada või propageerida soo, rassi, usutunnistuse, veendumuste, vanuse või seisundi alusel diskrimineerivaid tegusid, hoiakuid või mõtteid.
 • (iv) lisada kuritegelikele, vägivaldsetele, solvavatele, kahjulikele, alandavatele toodetele, elementidele, sõnumitele ja/või teenustele või üldiselt vastuolus seadusega, moraaliga ja üldtunnustatud heade tavadega või avaliku korraga, teha kättesaadavaks või võimaldada neile juurdepääsu.
 • (v) kutsuda esile või võib esile kutsuda vastuvõetamatu ärevuse või hirmu seisundi.
 • (vi) õhutab või õhutab tegelema tervise ja vaimse tasakaalu jaoks ohtlike, riskantsete või kahjulike tegevustega.
 • (vii) Seda kaitsevad ettevõttele PINTURAS DECOLOR, SL või kolmandatele isikutele kuuluvad intellektuaalset või tööstuslikku kaitset käsitlevad õigusaktid ilma sihtotstarbelise kasutamise loata.
 • (viii) on vastuolus au, isikliku ja perekonna privaatsusega või inimeste kuvandiga.
 • (ix) kujutab endast mis tahes tüüpi reklaami.
 • (x) Hõlmab mis tahes tüüpi viiruseid või programme, mis takistavad veebisaidi normaalset toimimist.
 
Kui teile antakse mõnele veebisaidi teenusele ja/või sisule juurdepääsuks parool, olete kohustatud seda hoolsalt kasutama, hoides seda alati saladuses. Sellest tulenevalt vastutab ta selle nõuetekohase hoidmise ja konfidentsiaalsuse eest, kohustudes mitte andma seda ajutiselt ega alaliselt kolmandatele isikutele üle ega võimaldama kõrvalseisjatele juurdepääsu eelnimetatud teenustele ja/või sisule. Samuti olete kohustatud teavitama ettevõtet kõigist asjaoludest, mis võivad viia teie parooli ebaõige kasutamiseni, näiteks, kuid mitte ainult, selle vargusest, kadumisest või volitamata juurdepääsust, et jätkata selle viivitamatut tühistamist. Järelikult, kuni te ülaltoodud teadet ei tee, on PINTURAS DECOLOR, SL vabastatud mis tahes vastutusest, mis võib tuleneda teie parooli ebaõigest kasutamisest, olles teie vastutusel veebisaidi sisu ja/või teenuste ebaseadusliku kasutamise eest. mis tahes ebaseadusliku kolmanda osapoole poolt. Kui te ettevaatamatusest või tahtlikult ei täida mõnda käesolevates üldtingimustes sätestatud kohustust, vastutate kõigi kahjude eest, mis võivad PINTURAS DECOLOR, SL rikkumisest tekkida.

PINTURAS DECOLOR, SL ei garanteeri pidevat juurdepääsu ega veebilehe lehtedel sisalduvate elementide ja teabe õiget kuvamist, allalaadimist ega kasutamist, mida võivad takistada, takistada või katkestada temast mitteolenevad tegurid või asjaolud.

 

VÄRVIVÄRVID, SL ei vastuta otsuste eest, mis võidakse vastu võtta pakutavale sisule või teabele juurdepääsu tõttu.

 

VÄRVIVÄRVID, võib SL katkestada teenuse osutamise või koheselt lahendada suhte kasutajaga, kui ta tuvastab, et tema Veebilehe või mõne seal pakutava teenuse kasutamine on vastuolus käesolevate üldiste kasutustingimustega Ettevõte ei vastuta kahjude, kaotuste ega nõuete eest. või Veebilehe kasutamisest tulenevad kulud. Ta vastutab ainult selle sisu võimalikult kiire eemaldamise eest, mis võib sellist kahju põhjustada, eeldusel, et sellest teavitatakse. Eelkõige ei vastuta ta kahjude eest, mis võivad muu hulgas tuleneda:

 

i) häired, katkestused, tõrked, väljajätmised, telefoni rikked, viivitused, ummistused või katkestused elektroonilise süsteemi töös, mis on põhjustatud telekommunikatsiooniliinide ja -võrkude puudujääkidest, ülekoormusest ja tõrgetest või mis tahes muul põhjusel, mis ei ole kontrollikojast sõltuv. Ettevõte.

 

(ii) ebaseaduslik sekkumine mis tahes tüüpi pahatahtlike programmide kasutamise ja mis tahes sidevahendite, näiteks arvutiviiruse või muu kaudu.

 

(iii) veebisaidi ebaõige või sobimatu kuritarvitamine.

 

(iv) turva- või navigeerimisvead, mis on põhjustatud brauseri rikkest või selle uuendamata versioonide kasutamisest. ETTEVÕTJA haldurid jätavad endale õiguse tühistada veebisaidil olev sisu või teave täielikult või osaliselt.

 

VÄRVIVÄRVID, SL välistab igasuguse vastutuse mis tahes laadi kahjude eest, mis võivad olla tingitud veebisaidi kasutajate poolt vabalt saadaolevate ja kasutatavate teenuste väärkasutamisest. Samuti on ettevõte vabastatud igasugusest vastutusest andmete kogumise vormide tulemusel saadava sisu ja teabe eest, olles sama ainult päringu- ja kahtlusteenuste osutamisel. Seevastu nimetatud teenuste ebaseaduslikust või ebaõigest kasutamisest tuleneva kahju tekitamise korral võib ettevõte nõuda Kasutajalt tekkinud kahju hüvitamist.

 

Te kaitsete, hüvitate ja hoiate ettevõtet kahju eest kahjude eest, mis tulenevad kolmandate isikute nõuetest, tegevustest või nõudmistest, mis tulenevad veebisaidile juurdepääsust või selle kasutamisest. Samuti nõustute hüvitama ettevõttele PINTURAS DECOLOR, SL kõik kahjud, mis tulenevad "robotite", "ämblike", "roomajate" või sarnaste tööriistade kasutamisest, mida kasutatakse andmete kogumiseks või väljavõtmiseks või mis tahes muu tegevuse eest, mis sunnib teid. ebamõistlik koormus Veebilehe toimimisele.

Kasutaja kohustub mitte mingil viisil, isegi mitte hüperlingi või hüperlingi kaudu reprodutseerima PINTURAS DECOLOR, SL veebisaiti ega selle sisu, välja arvatud juhul, kui ettevõte on selleks selgesõnaliselt kirjalikult volitanud.

 

PINTURAS DECOLOR, SL veebisait sisaldab linke teistele kolmandate isikute hallatavatele veebisaitidele, et hõlbustada Kasutaja juurdepääsu koostööd tegevate ja/või sponsorettevõtete teabele. Sellest tulenevalt ei vastuta ettevõte nimetatud veebisaitide sisu eest ega garanteeri ega/või paku teenuseid ja/või teavet, mida võidakse kolmandatele isikutele kolmandate isikute linkide kaudu pakkuda.

 

Kasutajale antakse piiratud, tagasivõetav ja mitteainuõigus luua linke Veebilehe avalehele eranditult era- ja mitteäriliseks kasutamiseks. Veebisaidid, mis sisaldavad linki meie veebisaidile (i) ei pruugi tähendada, et ettevõte soovitab seda veebisaiti või selle teenuseid või tooteid; (ii) ei tohi vääralt esitada oma suhet ettevõttega ega väita, et ettevõte on sellise lingi loonud, ega sisaldada kaubamärke, nimetusi, kaubanimesid, logosid ega muid ettevõtte eristavaid märke; (iii) ei tohi sisaldada sisu, mida võidakse pidada halva maitsega, nilbeks, solvavaks, vastuoluliseks, mis õhutab vägivalda või diskrimineerimist soo, rassi või usu alusel, vastuolus avaliku korraga või ebaseaduslik; (iv) ei tohi linkida ühelegi veebisaidi lehele peale põhilehe; (v) peab linkima veebisaidi enda aadressile, lubamata lingi looval veebisaidil reprodutseerida veebisaiti oma veebisaidi osana või mõne selle "raami" sees või luua "brauseri" veebisaidi mis tahes lehel. . PINTURAS DECOLOR, SL võib igal ajal taotleda mis tahes veebisaidi lingi eemaldamist, misjärel ta peab selle viivitamatult eemaldama. Ettevõte ei saa kontrollida teavet, sisu, tooteid või teenuseid, mida pakuvad muud veebisaidid, millel on veebisaidile lingid.

 

Sellest tulenevalt ei võta PINTURAS DECOLOR, SL endale mingit vastutust selliste veebisaitidega seotud aspektide eest.

Teatud teenuste kasutamiseks peavad Kasutajad eelnevalt esitama teatud isikuandmed. Selleks töötleb PINTURAS DECOLOR, SL Isikuandmeid automaatselt kooskõlas isikuandmete kaitse eeskirjadega. Selleks pääseb Kasutaja ligi isikuandmete töötlemisel järgitavale poliitikale, samuti eelnevalt kehtestatud eesmärkide seadmisele, mis on sätestatud sellel Veebilehel esitatud andmekaitsepoliitikas määratletud tingimustel.

PINTURAS DECOLOR, SL jätab endale õiguse kasutada veebisaidil "küpsiste" tehnoloogiat, et tuvastada teid kui sagedast kasutajat ja isikupärastada veebisaidi kasutamist, valides eelnevalt oma keele või soovitud või spetsiifilisema sisu. Veebilehe või selle nimel tegutseva kolmanda isiku poolt kasutatavad "küpsised" on seotud ainult anonüümse kasutaja ja tema arvutiga ning ei anna kasutaja isikuandmeid ise.

 

Küpsised on failid, mis saadetakse veebiserveri kaudu brauserisse, et salvestada Kasutaja veebisaidil navigeerimine, kui kasutaja lubab neid vastu võtta. Omakorda saate kustutada "küpsised", mille kohta peaksite tutvuma oma brauseri kasutusjuhendiga.

 

Tänu küpsistele on ettevõttel võimalik ära tunda Kasutaja poolt sisu pakkumiseks kasutatava arvuti brauserit ning näidata oma sirvimis- ja reklaamieelistusi, samuti tuvastada nende demograafilised profiilid külastuste ja liikluse parameetrite mõõtmiseks, edenemise kontrollimiseks. ja kirjete arv.

Selle veebisaidi teenuse ja teiste teenuste osutamine on põhimõtteliselt tähtajatu. Ettevõte võib aga lõpetada või peatada mis tahes portaaliteenuse. Võimalusel teatab ettevõte antud teenuse osutamise lõpetamisest või peatamisest.

Üldiselt on veebisaidil pakutav sisu ja teenused üksnes informatiivsed. Seetõttu ei anna PINTURAS DECOLOR, SL neid pakkudes veebisaidil pakutava sisu ja teenuste kohta mingeid garantiisid ega deklaratsioone, sealhulgas näiteks seaduslikkuse, usaldusväärsuse, kasulikkuse, tõepärasuse, täpsuse või turustatavuse garantiisid. , välja arvatud juhul, kui selliseid kinnitusi ja garantiisid ei saa seadusega välistada.

PINTURAS DECOLOR, SL ei vastuta mingil viisil teenuse osutamise võimatuse korral, kui see on tingitud pikaajalistest elektrivarustuse katkestustest, sideliinidest, sotsiaalsetest konfliktidest, streikidest, mässust, plahvatusest, üleujutusest, ettevõtte tegevusest või tegevusetusest. Valitsus ja üldiselt kõik vääramatu jõu või juhusliku sündmuse juhtumid.

Käesolevaid üldisi kasutustingimusi ja ka veebisaidi kasutamist reguleerivad Hispaania õigusaktid, mida kohaldatakse küsimustes, mida nendes tingimustes tõlgendamise, kehtivuse ja täitmise osas ei ole sätestatud.

PINTURAS DECOLOR, SL ja kasutaja, loobudes sõnaselgelt mis tahes muust jurisdiktsioonist, esitavad ALBACETE kohtutele ja tribunalidele vaidlused, mis võivad tekkida käesolevate üldtingimuste olemasolust, tõlgendamisest või kohaldamisest; Välja arvatud juhtudel, kui kasutajal on kehtivate seaduste kohaselt tarbija või kasutaja staatus, mille puhul see punkt ei kehti.


Juhul, kui käesolevate üldiste kasutustingimuste mis tahes säte on kohaldatavate õigusaktide või kohtu- või haldusresolutsiooni tõttu jõustamatu või tühine, ei muuda nimetatud jõustamatus või tühisus käesolevaid üldisi kasutustingimusi jõustamatuks või üldse kehtetuks. Sellistel juhtudel jätkab PINTURAS DECOLOR, SL nimetatud tingimuse muutmist või asendamist muuga, mis on kehtiv ja täitmisele pööratav ning mis võimaluste piires saavutab esialgses sättes kajastatud eesmärgi ja nõude.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]