Vai esat profesionālis vai izplatītājs?

JURIDISKS BRĪDINĀJUMS

Vietne decolor.es (turpmāk tekstā "Tīmekļa vietne") pieder PINTURAS DECOLOR, SL (turpmāk tekstā "UZŅĒMUMS"), kuras juridiskā adrese ir: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spānija un CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL sveic jūs un aicina rūpīgi izlasīt šīs vietnes vispārīgos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā "Vispārīgie lietošanas nosacījumi"), kas apraksta noteikumus un nosacījumus, kas būs piemērojami jūsu navigācijai tajā. , saskaņā ar saskaņā ar piemērojamo Spānijas noteikumu noteikumiem. Ņemot vērā to, ka uzņēmums nākotnē varētu mainīt šos Lietošanas noteikumus, iesakām tos periodiski apmeklēt, lai būtu pienācīgi informēts par veiktajām izmaiņām.

Ar mērķi, lai Vietnes lietošana atbilstu pārskatāmības, skaidrības un vienkāršības kritērijiem, PINTURAS DECOLOR, SL informē Lietotāju, ka jebkurš ierosinājums, šaubas vai jautājumi par Vispārējiem lietošanas noteikumiem tiks saņemti un atrisināti, sazinoties ar uzņēmumu pa tālr. e-pastu decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL nodrošina Vietnē pieejamo saturu un pakalpojumus, ievērojot šos Vispārējos lietošanas noteikumus, kā arī personas datu apstrādes politiku (turpmāk – Datu aizsardzības politika). Piekļuve šai vietnei vai tās izmantošana jebkādā veidā piešķir jums "Lietotāja" kvalifikāciju un nozīmē, ka bez ierunām piekrītat visiem šiem Vispārējiem lietošanas nosacījumiem, uzņēmumam paturot tiesības tos jebkurā laikā mainīt. Līdz ar to visu Lietotāju pienākums būs rūpīgi izlasīt Vispārīgos lietošanas noteikumus, kas ir spēkā katrā no gadījumiem, kad viņi piekļūst šai vietnei, lai, ja viņi nepiekrīt kādam no šeit sniegtajiem, jums ir atturēties no šīs tīmekļa vietnes lietošanas.

 

Tāpat jūs tiekat brīdināts, ka dažkārt var tikt noteikti īpaši nosacījumi konkrēta satura un/vai pakalpojumu izmantošanai Vietnē, un minētā satura vai pakalpojumu izmantošana nozīmēs piekrišanu konkrētiem tajā norādītajiem nosacījumiem.

Izmantojot Vietni, PINTURAS DECOLOR, SL piedāvā Lietotājiem iespēju piekļūt: Informācijai par uzņēmumu, tā kontaktinformācijai, tā produktiem un pakalpojumiem, tarifiem, komercpiedāvājumiem, atrašanās vietai – Kontaktu sadaļai, kur uzdot jautājumus, norādot savus personas datus. – Saites uz piekļuvi sociālajiem tīkliem (turpmāk “Pakalpojumi”).

Ja, lai piekļūtu noteiktam saturam vai pakalpojumiem, ir nepieciešams sniegt personas datus, Lietotāji garantē to patiesumu, precizitāti, autentiskumu un derīgumu. Uzņēmums nodrošinās šiem datiem atbilstošu automatizētu apstrādi, pamatojoties uz to raksturu vai mērķi, Datu aizsardzības politikas sadaļā norādītajos termiņos.

Lietotājs atzīst un piekrīt, ka viss Vietnē redzamais saturs un jo īpaši dizaini, teksti, attēli, logotipi, ikonas, pogas, programmatūra, tirdzniecības nosaukumi, preču zīmes vai jebkādas citas zīmes, kuras var izmantot rūpnieciski un/vai ir pakļautas Intelektuālā īpašuma tiesības un visas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi vai atšķirības zīmes, visas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības uz saturu un/vai jebkuriem citiem lapā ievietotajiem elementiem, kas ir PINTURAS DECOLOR, SL un/vai trešo pušu ekskluzīvs īpašums, kuriem ir ekskluzīvas tiesības tos izmantot ekonomiskajā satiksmē. Visu šo iemeslu dēļ Lietotājs apņemas nepavairot, kopēt, neizplatīt, nepadarīt pieejamu vai jebkādā citā veidā publiski nepaziņot, pārveidot vai pārveidot šādu saturu, pasargājot uzņēmumu no jebkādām prasībām, kas izriet no šādu saistību pārkāpuma. Piekļuve vietnei nekādā gadījumā nenozīmē jebkāda veida atteikšanos no minētajām tiesībām, pārsūtīšanu, licenci vai pilnīgu vai daļēju nodošanu, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Šie Vispārīgie Vietnes lietošanas nosacījumi nepiešķir Lietotājiem nekādas citas tiesības izmantot, mainīt, izmantot, reproducēt, izplatīt vai publiski izziņot Vietni un/vai tās saturu, izņemot tās, kas ir skaidri paredzētas šeit. Jebkurai citai tiesību izmantošanai vai izmantošanai būs nepieciešama iepriekšēja un nepārprotama atļauja, ko šim nolūkam īpaši piešķīrusi PINTURAS DECOLOR, SL vai ietekmēto tiesību trešās puses īpašnieks.


Saturs, teksti, fotogrāfijas, dizaini, logotipi, attēli, datorprogrammas, pirmkodi un, vispār, jebkāda intelektuālā jaunrade, kas atrodas šajā vietnē, kā arī pati vietne kopumā kā multivides mākslas darbs tiek aizsargāts kā autortiesības saskaņā ar tiesību aktiem par intelektuālo īpašumu. PINTURAS DECOLOR, SL pieder elementi, kas veido grafisko dizainu Vietnei, izvēlnēm, navigācijas pogām, HTML kodam, tekstiem, attēliem, faktūrām, grafikam un jebkuram citam Vietnes saturam vai jebkurā gadījumā ir atbilstoša atļauja minēto elementu lietošanai. Vietnē sniegto saturu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji reproducēt, ne pārsūtīt, ne ierakstīt ar informācijas izguves sistēmu, nekādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien iepriekš nav saņemta iepriekš minētās iestādes rakstiska atļauja.


Tāpat ir aizliegts apspiest, izvairīties un/vai manipulēt ar “autortiesībām”, kā arī tehniskajām aizsardzības ierīcēm vai jebkādiem informācijas mehānismiem, ko saturs var saturēt. Šīs vietnes lietotājs apņemas ievērot noteiktās tiesības un izvairīties no jebkādām darbībām, kas tām varētu kaitēt, jebkurā gadījumā paturot uzņēmumam jebkādus līdzekļus vai tiesiskas darbības, kas tam atbilst, lai aizstāvētu savas likumīgās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības.

 1. Lietotājs piekrīt:
Pareizi un likumīgi izmantot vietni, kā arī tās saturu un pakalpojumus saskaņā ar: (i) jebkurā laikā piemērojamiem tiesību aktiem; (ii) Vietnes Vispārīgie lietošanas noteikumi; (iii) morāle un vispārpieņemtās labās paražas un (iv) sabiedriskā kārtība. Nodrošiniet visus līdzekļus un tehniskās prasības, kas nepieciešamas, lai piekļūtu vietnei. Sniedziet patiesu informāciju, aizpildot Vietnē esošās veidlapas ar saviem personas datiem un pastāvīgi atjauninot tos tā, lai tas vienmēr atbilstu Lietotāja reālajai situācijai. Lietotājs būs pilnībā atbildīgs par sniegtajiem nepatiesiem vai neprecīziem apgalvojumiem un sniegtās informācijas radītajiem zaudējumiem uzņēmumam vai trešajām personām. Tomēr, kā noteikts iepriekšējā sadaļā, Lietotājam ir arī jāatturas no:
 1. Neatļauti vai krāpnieciski izmantot vietni un/vai tās saturu nelikumīgiem mērķiem vai sekām, kas aizliegtas šajos Vispārējos lietošanas noteikumos, kaitējot trešo personu tiesībām un interesēm vai kas jebkādā veidā var sabojāt, atspējot, pārslogot, pasliktināties. vai neļautu normāli izmantot pakalpojumus vai dokumentus, failus un visa veida saturu, kas glabājas jebkurā datoriekārtā.
 2. Piekļūstiet vai mēģiniet piekļūt Vietnes resursiem vai ierobežotām zonām, neievērojot šādas piekļuves nosacījumus.
 3. Nodarīt kaitējumu Vietnes fiziskajām vai loģiskajām sistēmām, tās piegādātājiem vai trešajām personām.
 4. Ieviest vai izplatīt datorvīrusus vai jebkādas citas fiziskas vai loģiskas sistēmas, kas var radīt bojājumus uzņēmuma, tā piegādātāju vai trešo pušu fiziskajām vai loģiskajām sistēmām.
 5. Mēģināt piekļūt, izmantot un/vai manipulēt ar uzņēmuma, trešo pušu pakalpojumu sniedzēju un citu Lietotāju datiem.
 6. Reproducēt vai kopēt, izplatīt, nodrošināt publisku piekļuvi, izmantojot jebkāda veida publisku saziņu, pārveidot vai pārveidot saturu, ja vien jums nav attiecīgo tiesību īpašnieka atļaujas vai tas ir likumīgi atļauts.
 7. Dzēst, slēpt vai manipulēt ar intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesībām un citiem saturā iekļautajiem datiem, kas identificē uzņēmuma vai trešo personu tiesības, kā arī tehniskās aizsardzības ierīces vai jebkādus informācijas mehānismus, kas var tikt ievietoti saturā.
 8. Iegūstiet un mēģiniet iegūt saturu, izmantojot citus līdzekļus vai procedūras, nevis tos, kas, atkarībā no gadījuma, ir bijuši pieejami šim nolūkam vai ir skaidri norādīti tīmekļa lapās, kurās saturs ir atrasts, vai, vispārīgi, tajās, parasti tiek izmantoti internetā, jo tie nerada vietnes un/vai tās satura bojājumu vai atspējošanas risku.
 9. Konkrēti un tikai orientējoši un nevis izsmeļoši, Lietotājs apņemas nepārsūtīt, neizplatīt vai nepadarīt pieejamu trešajām personām informāciju, datus, saturu, ziņojumus, grafiku, zīmējumus, skaņas un/vai attēlu failus, fotogrāfijas, ierakstus, programmatūru un, kopumā jebkura veida materiāls, kas:
 • (i) jebkādā veidā ir pretrunā, nenovērtē vai pārkāpj konstitucionāli, starptautiskajos līgumos un pārējā spēkā esošajos tiesību aktos atzītās pamattiesības un sabiedrības brīvības.
 • (ii) pamudināt, mudināt vai veicināt noziedzīgas, nomelnojošas, apmelojošas, vardarbīgas darbības vai vispār, kas ir pretrunā likumam, morālei, vispārpieņemtām labām paražām vai sabiedriskajai kārtībai.
 • (iii) Izraisīt, mudināt vai veicināt diskriminējošas darbības, attieksmi vai domas dzimuma, rases, reliģijas, pārliecības, vecuma vai stāvokļa dēļ.
 • (iv) Iekļaut, darīt pieejamus vai atļaut piekļuvi noziedzīgiem, vardarbīgiem, aizskarošiem, kaitīgiem, pazemojošiem produktiem, elementiem, ziņām un/vai pakalpojumiem vai, vispārīgi, pretrunā likumam, morālei un vispārpieņemtajām labajām paražām vai sabiedriskajai kārtībai.
 • (v) Izraisīt vai var izraisīt nepieņemamu trauksmes vai baiļu stāvokli.
 • (vi) rosina vai mudina iesaistīties bīstamās, riskantās vai kaitīgās darbībās veselībai un garīgajam līdzsvaram.
 • (vii) To aizsargā tiesību akti par intelektuālo vai rūpniecisko aizsardzību, kas pieder PINTURAS DECOLOR, SL vai trešajām personām bez paredzētā lietojuma atļaujas.
 • (viii) ir pretrunā ar godu, personas un ģimenes privātumu vai cilvēku tēlu.
 • (ix) ir jebkura veida reklāma.
 • (x) Ietver jebkāda veida vīrusus vai programmas, kas kavē normālu Vietnes darbību.
 
Ja jums tiek nodrošināta parole, lai piekļūtu dažiem vietnes pakalpojumiem un/vai saturam, jums ir pienākums to izmantot rūpīgi, visu laiku paturot to noslēpumā. Līdz ar to tas būs atbildīgs par tā pareizu glabāšanu un konfidencialitāti, apņemoties nenodot to uz laiku vai pastāvīgi trešajām personām, kā arī ļaut piekļūt iepriekšminētajiem pakalpojumiem un/vai saturam nepiederošām personām. Tāpat jums ir pienākums informēt uzņēmumu par jebkuru faktu, kas var novest pie nepareizas jūsu paroles izmantošanas, piemēram, bet neaprobežojoties ar tās zādzību, nozaudēšanu vai nesankcionētu piekļuvi, lai turpinātu tās tūlītēju atcelšanu. Līdz ar to, kamēr jūs nesniegsiet iepriekš minēto paziņojumu, PINTURAS DECOLOR, SL tiks atbrīvots no jebkādas atbildības, kas var rasties no jūsu paroles nepareizas izmantošanas, un jūs esat atbildīgs par jebkādu Vietnes satura un/vai pakalpojumu nelikumīgu izmantošanu. no jebkuras nelikumīgas trešās puses. Ja jūs nolaidības vai tīši neievērojat kādu no saistībām, kas noteiktas šajos Vispārējos lietošanas noteikumos, jūs būsiet atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas var rasties no minētā PINTURAS DECOLOR, SL pārkāpuma.

PINTURAS DECOLOR, SL negarantē nepārtrauktu piekļuvi, ne arī pareizu vietnes lapās esošo elementu un informācijas attēlošanu, lejupielādi vai izmantošanu, ko var kavēt, traucēt vai pārtraukt no tās neatkarīgu faktoru vai apstākļu dēļ.

 

KRĀSU KRĀSAS, SL nav atbildīgs par lēmumiem, kas var tikt pieņemti, piekļūstot piedāvātajam saturam vai informācijai.

 

KRĀSU KRĀSAS, SL var pārtraukt pakalpojuma sniegšanu vai nekavējoties atrisināt attiecības ar Lietotāju, ja tā konstatē, ka tās Vietnes vai kādu no tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošana ir pretrunā ar šiem Vispārējiem lietošanas noteikumiem Uzņēmums neatbild par zaudējumiem, zaudējumiem, prasībām. vai izdevumi, kas radušies no Vietnes lietošanas. Tā būs atbildīga tikai par tāda satura pēc iespējas ātrāku noņemšanu, kas var izraisīt šādus bojājumus, ja par to tiek paziņots. Jo īpaši tā nebūs atbildīga par zaudējumiem, kas cita starpā var rasties no:

 

i) traucējumi, pārtraukumi, atteices, izlaidumi, telefona pārtraukumi, kavējumi, aizsprostojumi vai atvienojumi elektroniskās sistēmas darbībā, ko izraisījuši trūkumi, pārslodze un kļūdas telekomunikāciju līnijās un tīklos vai kāds cits iemesls, ko nevar kontrolēt kompānija.

 

(ii) nelikumīgu iejaukšanos, izmantojot jebkāda veida ļaunprātīgas programmas un izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, piemēram, datorvīrusus vai citus.

 

(iii) Vietnes nepareiza vai nepiemērota ļaunprātīga izmantošana.

 

(iv) drošības vai navigācijas kļūdas, ko izraisa pārlūkprogrammas darbības traucējumi vai tās neatjaunināto versiju izmantošana. SABIEDRĪBAS administratori patur tiesības pilnībā vai daļēji atsaukt jebkuru Vietnē esošo saturu vai informāciju.

 

KRĀSU KRĀSAS, SL izslēdz jebkādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties vietnes lietotāju brīvi pieejamo un izmantoto pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas dēļ. Tāpat uzņēmums ir atbrīvots no jebkādas atbildības par saturu un informāciju, kas var tikt saņemta datu vākšanas veidlapu rezultātā, tas pats ir tikai vaicājumu un šaubu pakalpojumu sniegšanai. Savukārt zaudējumu nodarīšanas gadījumā minēto pakalpojumu nelikumīgas vai nepareizas izmantošanas dēļ uzņēmums var pieprasīt Lietotājam atlīdzināt nodarītos zaudējumus vai zaudējumus.

 

Jūs aizstāvēsit, atlīdzināsit un sargāsiet uzņēmumu pret jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no trešo pušu prasībām, darbībām vai prasībām, kas radušās jūsu piekļuves Vietnei vai tās izmantošanas rezultātā. Tāpat jūs piekrītat atlīdzināt PINTURAS DECOLOR, SL pret jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot "robotus", "zirnekļus", "rāpuļprogrammas" vai līdzīgus rīkus, kas izmantoti datu vākšanas vai izvilkšanas nolūkos, vai jebkādas citas darbības, kas uzliek jūsu puses. nepamatotu slogu Vietnes darbībai.

Lietotājs apņemas nekādā veidā, pat ne ar hipersaiti vai hipersaiti, nepavairot PINTURAS DECOLOR, SL Vietni, kā arī tās saturu, ja vien uzņēmums nav nepārprotami rakstiski atļāvis.

 

Vietnē PINTURAS DECOLOR, SL ir ietvertas saites uz citām trešo pušu pārvaldītām tīmekļa vietnēm, lai atvieglotu Lietotāja piekļuvi sadarbības un/vai sponsoruzņēmumu informācijai. Attiecīgi uzņēmums nav atbildīgs par minēto vietņu saturu, kā arī nav garantijas devējs un/vai piedāvā pakalpojumus un/vai informāciju, kas var tikt piedāvāta trešajām personām, izmantojot trešo pušu saites.

 

Lietotājam tiek piešķirtas ierobežotas, atsaucamas un neekskluzīvas tiesības izveidot saites uz Vietnes galveno lapu tikai privātai un nekomerciālai lietošanai. Vietnes, kurās ir ietverta saite uz mūsu vietni (i) nedrīkst nozīmēt, ka uzņēmums iesaka šo vietni vai tās pakalpojumus vai produktus; (ii) nedrīkst sagrozīt savas attiecības ar uzņēmumu vai norādīt, ka uzņēmums ir atļāvis šādu saiti, kā arī nedrīkst ietvert preču zīmes, nosaukumus, tirdzniecības nosaukumus, logotipus vai citas uzņēmuma atšķirības zīmes; (iii) nedrīkst ietvert saturu, kas var tikt uzskatīts par sliktu gaumi, piedauzīgu, aizskarošu, strīdīgu, kas kūda uz vardarbību vai diskrimināciju dzimuma, rases vai reliģijas dēļ, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai nelikumīgu; (iv) nedrīkst izveidot saiti uz jebkuru Vietnes lapu, izņemot galveno lapu; (v) jāveido saite uz pašas tīmekļa vietnes adresi, neļaujot vietnei, kas veido saiti, reproducēt vietni kā tās tīmekļa vietnes daļu vai vienā no tās "rāmjiem" vai izveidot "pārlūkprogrammu" nevienā no vietnes lapām. . PINTURAS DECOLOR, SL var jebkurā laikā pieprasīt noņemt jebkuru saiti uz vietni, pēc tam tā nekavējoties jānoņem. Uzņēmums nevar kontrolēt informāciju, saturu, produktus vai pakalpojumus, ko nodrošina citas vietnes, kurās ir izveidotas saites uz vietni.

 

Līdz ar to PINTURAS DECOLOR, SL neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu aspektu saistībā ar šādām tīmekļa vietnēm.

Lai izmantotu dažus Pakalpojumus, Lietotājiem iepriekš ir jāiesniedz noteikti personas dati. Lai to izdarītu, PINTURAS DECOLOR, SL automātiski apstrādās Personas datus atbilstoši Personas datu aizsardzības noteikumiem. Šim nolūkam Lietotājs var piekļūt Politikai, kas tiek ievērota personas datu apstrādē, kā arī iepriekš noteikto mērķu noteikšanai, kā tas ir paredzēts šajā Vietnē sniegtajā Datu aizsardzības politikā.

PINTURAS DECOLOR, SL patur tiesības Vietnē izmantot "sīkdatņu" tehnoloģiju, lai atpazītu jūs kā biežu Lietotāju un personalizētu jūsu vietnes lietošanu, iepriekš izvēloties valodu vai vēlamāku vai specifiskāku saturu. Vietnes vai trešās personas, kas darbojas tās vārdā, izmantotās "sīkdatnes" ir saistītas tikai ar anonīmu lietotāju un viņa datoru, un tās pašas par sevi nesniedz lietotāja personas datus.

 

Sīkdatnes ir faili, kas tiek nosūtīti uz pārlūkprogrammu, izmantojot tīmekļa serveri, lai reģistrētu Lietotāja navigāciju Vietnē, kad Lietotājs atļauj to saņemšanu. Savukārt "sīkdatnes" Jūs varat dzēst, par kurām Jums vajadzētu iepazīties ar Jūsu pārlūkprogrammas lietošanas instrukciju.

 

Pateicoties sīkdatnēm, uzņēmumam ir iespējams atpazīt Lietotāja izmantotā datora pārlūkprogrammu satura nodrošināšanai un parādīt savas pārlūkošanas un reklāmas preferences, kā arī atpazīt savus demogrāfiskos profilus, lai izmērītu apmeklējumus un trafika parametrus, kontrolētu progresu. un ierakstu skaits.

Šīs Vietnes pakalpojuma un citu pakalpojumu sniegšanai principā ir nenoteikts laiks. Tomēr uzņēmums var pārtraukt vai apturēt jebkuru portāla pakalpojumu. Ja iespējams, uzņēmums paziņos par dotā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Kopumā tīmekļa vietnē piedāvātajam saturam un pakalpojumiem ir tikai informatīvs raksturs. Tāpēc, tos piedāvājot, PINTURAS DECOLOR, SL nesniedz nekādas garantijas vai deklarācijas saistībā ar Vietnē piedāvāto saturu un pakalpojumiem, tostarp, piemēram, garantijas par likumību, uzticamību, lietderību, patiesumu, precizitāti vai nopērkamību. , izņemot tiktāl, ciktāl šādus apliecinājumus un garantijas nevar izslēgt ar likumu.

PINTURAS DECOLOR, SL neuzņemas nekādu atbildību par pakalpojuma sniegšanas neiespējamību, ja to izraisījuši ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi, telekomunikāciju līnijas, sociālie konflikti, streiki, dumpis, sprādzieni, plūdi, uzņēmuma darbības vai bezdarbība. Valdība un vispār visos nepārvaramas varas vai nejaušu notikumu gadījumos.

Šos Vispārējos lietošanas nosacījumus, kā arī Vietnes lietošanu regulēs Spānijas tiesību akti, kas būs piemērojami jautājumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos attiecībā uz interpretāciju, spēkā esamību un izpildi.

PINTURAS DECOLOR, SL un Lietotājs, nepārprotami atsakoties no jebkādas citas jurisdikcijas, iesniedz ALBACETE tiesās un tribunālos par jebkuru strīdu, kas var rasties no šo Vispārējo nosacījumu pastāvēšanas, interpretācijas vai piemērošanas; Izņemot gadījumus, kad lietotājam ir patērētāja vai lietotāja statuss saskaņā ar spēkā esošajiem Likumiem, kuros šis punkts nebūs piemērojams.


Gadījumā, ja kāds no šiem Vispārīgajiem lietošanas nosacījumiem ir neizpildāms vai spēkā neesošs saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai tiesas vai administratīvas rezolūcijas rezultātā, minētā neizpildāmība vai anulēšana nepadara šos Vispārējos lietošanas nosacījumus par neizpildāmiem vai vispār par spēkā neesošiem. Šādos gadījumos PINTURAS DECOLOR, SL veiks minētā noteikuma grozīšanu vai aizstāšanu ar citu, kas ir spēkā esošs un izpildāms un kas iespēju robežās sasniedz sākotnējā noteikumā atspoguļoto mērķi un prasību.

[br_filter_single filtra_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filtra_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]