Er du en profesjonell eller en distributør?

JURIDISK ADVARSEL

Decolor.es-nettstedet (heretter «nettstedet») eies av PINTURAS DECOLOR, SL (heretter «SELSKAPET»), med registrert kontor på: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Spania og CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL ønsker deg velkommen og inviterer deg til nøye å lese de generelle vilkårene for bruk av dette nettstedet (heretter "Generelle bruksvilkår") som beskriver vilkårene og betingelsene som vil gjelde for din navigering gjennom det. , i samsvar med med bestemmelsene i gjeldende spanske forskrifter. Gitt at selskapet kan endre disse vilkårene for bruk i fremtiden, anbefaler vi at du besøker dem med jevne mellomrom for å bli behørig informert om endringene som er gjort.

Med sikte på at bruken av nettstedet er i samsvar med kriteriene om åpenhet, klarhet og enkelhet, informerer PINTURAS DECOLOR, SL brukeren om at ethvert forslag, tvil eller spørsmål om de generelle bruksvilkårene vil bli mottatt og løst ved å kontakte selskapet på via e-post decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL leverer innholdet og tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, underlagt disse generelle bruksvilkårene, samt retningslinjer for behandling av personopplysninger (heretter kalt "databeskyttelsespolicyen"). Tilgang til denne nettsiden eller bruken av den på noen måte gir deg kvalifikasjonen til "Bruker" og innebærer uforbeholden aksept av hver og en av disse generelle bruksvilkårene, og selskapet forbeholder seg retten til å endre dem når som helst. Følgelig vil det være alle brukeres ansvar å nøye lese de generelle vilkårene for bruk som er gjeldende ved hver av anledningene de går inn på denne nettsiden, slik at hvis de ikke er enig i noe av det samme som er gitt her, må du avstå fra å bruke denne nettsiden.

 

På samme måte blir du advart om at det til tider kan etableres spesielle betingelser for bruk av spesifikt innhold og/eller tjenester på nettstedet, bruk av nevnte innhold eller tjenester vil innebære aksept av de spesielle betingelsene spesifisert deri.

Gjennom nettstedet tilbyr PINTURAS DECOLOR, SL brukere muligheten til å få tilgang til: Informasjon om selskapet, dets kontaktdetaljer, dets produkter og tjenester, dets priser, dets kommersielle tilbud, dets plassering – En kontaktseksjon for å stille spørsmål ved å oppgi dine personopplysninger – Lenker for å få tilgang til sosiale nettverk (heretter kalt "tjenestene").

Når det for tilgang til visse innhold eller tjenester er nødvendig å oppgi personopplysninger, vil brukere garantere sannheten, nøyaktigheten, autentisiteten og gyldigheten. Selskapet vil gi nevnte data den tilsvarende automatiserte behandlingen basert på dens natur eller formål, i vilkårene angitt i avsnittet om databeskyttelse.

Brukeren erkjenner og aksepterer at alt innholdet som vises på nettstedet og spesielt, design, tekster, bilder, logoer, ikoner, knapper, programvare, handelsnavn, varemerker eller andre tegn som kan brukes industrielt og/eller er underlagt Immaterielle rettigheter og alle varemerker, handelsnavn eller karakteristiske tegn, alle industrielle og immaterielle rettigheter, på innholdet og/eller andre elementer som er satt inn på siden, som er den eksklusive eiendommen til PINTURAS DECOLOR, SL og/eller tredjeparter, som har enerett til å bruke dem i økonomisk trafikk. Av alle disse grunnene forplikter brukeren seg til ikke å reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte offentlig kommunisere, transformere eller modifisere slikt innhold, og holde selskapet ufarlig fra ethvert krav som oppstår fra brudd på slike forpliktelser. Ikke i noe tilfelle innebærer tilgang til nettstedet noen form for fraskrivelse, overføring, lisens eller total eller delvis overføring av nevnte rettigheter, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Disse generelle vilkårene for bruk av nettstedet gir ikke brukere andre rettigheter til bruk, endring, utnyttelse, reproduksjon, distribusjon eller offentlig kommunikasjon av nettstedet og/eller dets innhold enn det som er uttrykkelig gitt her. Enhver annen bruk eller utnyttelse av rettigheter vil være underlagt forhåndsgodkjenning og uttrykkelig autorisasjon gitt for dette formålet av PINTURAS DECOLOR, SL eller tredjepartens eier av de berørte rettighetene.


Innholdet, tekstene, fotografiene, designene, logoene, bildene, dataprogrammene, kildekodene og generelt enhver intellektuell skapelse som finnes på dette nettstedet, så vel som selve nettstedet som helhet, som et kunstnerisk multimedieverk, er beskyttet som rettigheter til opphavsrett i henhold til lovgivningen om åndsverk. PINTURAS DECOLOR, SL eier elementene som utgjør den grafiske designen til Nettstedet, menyene, navigasjonsknappene, HTML-kode, tekster, bilder, teksturer, grafikk og ethvert annet innhold på nettstedet eller har i alle fall den tilsvarende autorisasjonen for bruk av nevnte elementer. Innholdet som tilbys på Nettstedet kan ikke reproduseres helt eller delvis, eller overføres eller registreres av noe informasjonsinnhentingssystem, i noen form eller på noen måte, med mindre forhåndsgodkjenning er innhentet, skriftlig, fra den nevnte enheten.


Likeledes er det forbudt å undertrykke, unnvike og/eller manipulere "copyright" samt tekniske beskyttelsesanordninger, eller informasjonsmekanismer som innholdet kan inneholde. Brukeren av denne nettsiden forplikter seg til å respektere rettighetene som er angitt og å unngå handlinger som kan skade dem, og forbeholder selskapet i alle fall utøvelse av hvilke midler eller rettslige handlinger som tilsvarer det for å forsvare dets legitime immaterielle og industrielle rettigheter.

 1. Brukeren godtar å:
Gjør riktig og lovlig bruk av nettstedet, samt innholdet og tjenestene, i samsvar med: (i) gjeldende lovgivning til enhver tid; (ii) de generelle vilkårene for bruk av nettstedet; (iii) moral og allment aksepterte gode skikker og (iv) offentlig orden. Gi alle midler og tekniske krav som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet. Gi sann informasjon ved å fylle ut skjemaene på nettstedet med dine personlige data og holde dem oppdatert til enhver tid på en måte som til enhver tid svarer til brukerens virkelige situasjon. Brukeren vil være eneansvarlig for de falske eller unøyaktige uttalelsene og skaden påført selskapet eller tredjeparter av informasjonen som er gitt. Men som fastslått i forrige avsnitt, må brukeren også avstå fra:
 1. Gjør uautorisert eller uredelig bruk av nettstedet og/eller dets innhold til ulovlige formål eller effekter, forbudt i disse generelle bruksvilkårene, skadelig for rettighetene og interessene til tredjeparter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere, overbelaste, forringes eller forhindre normal bruk av tjenester eller dokumenter, filer og alle typer innhold som er lagret i datautstyr.
 2. Få tilgang til eller forsøk å få tilgang til ressurser eller begrensede områder av nettstedet, uten å overholde betingelsene som kreves for nevnte tilgang.
 3. Forårsake skade på de fysiske eller logiske systemene til nettstedet, dets leverandører eller tredjeparter.
 4. Introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake skade på de fysiske eller logiske systemene til selskapet, dets leverandører eller tredjeparter.
 5. Forsøk på å få tilgang til, bruke og/eller manipulere dataene til selskapet, tredjepartsleverandører og andre brukere.
 6. Reprodusere eller kopiere, distribuere, tillate offentlig tilgang gjennom enhver form for offentlig kommunikasjon, transformere eller endre innholdet, med mindre du har autorisasjon fra eieren av de tilsvarende rettighetene eller det er lovlig tillatt.
 7. Slett, skjul eller manipuler notatene om immaterielle eller industrielle rettigheter og andre data som identifiserer rettighetene til selskapet eller tredjeparter som er innlemmet i innholdet, samt tekniske beskyttelsesanordninger eller informasjonsmekanismer som kan settes inn i innholdet. .
 8. Skaff deg og prøv å få tak i innholdet ved hjelp av andre midler eller prosedyrer enn de som, avhengig av tilfellet, har blitt gjort tilgjengelig for dette formålet eller som er uttrykkelig angitt på nettsidene der innholdet finnes, eller generelt av de som brukes ofte på Internett fordi de ikke medfører risiko for skade eller deaktivering av nettsiden og/eller dens innhold.
 9. Spesielt, og kun veiledende og ikke uttømmende, forplikter brukeren seg til ikke å overføre, spre eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter informasjon, data, innhold, meldinger, grafikk, tegninger, lyd- og/eller bildefiler, fotografier, opptak, programvare og, generelt, alle typer materiale som:
 • (i) På noen måte er i strid, undervurderer eller krenker grunnleggende rettigheter og offentlige friheter som er anerkjent konstitusjonelt, i internasjonale traktater og i resten av gjeldende lovgivning.
 • (ii) Fremkalle, oppfordre til eller fremme kriminelle, nedverdigende, ærekrenkende, voldelige handlinger eller generelt i strid med loven, moral, allment akseptert god skikk eller offentlig orden.
 • (iii) Fremkalle, oppfordre til eller fremme diskriminerende handlinger, holdninger eller tanker basert på kjønn, rase, religion, tro, alder eller tilstand.
 • (iv) Inkorporerer, gjør tilgjengelig eller gir tilgang til produkter, elementer, meldinger og/eller tjenester som er kriminelle, voldelige, støtende, skadelige, nedverdigende eller generelt sett i strid med loven, moral og allment aksepterte gode skikker eller offentlig rekkefølge.
 • (v) Indusere eller kan indusere en uakseptabel tilstand av angst eller frykt.
 • (vi) Induserer eller oppfordrer til å delta i farlige, risikable eller skadelige praksiser for helse og mental balanse.
 • (vii) Den er beskyttet av lovgivningen om intellektuell eller industriell beskyttelse som tilhører PINTURAS DECOLOR, SL eller til tredjeparter uten at den tiltenkte bruken er autorisert.
 • (viii) er i strid med ære, personlig og familievern eller bildet av mennesker.
 • (ix) Utgjør enhver form for reklame.
 • (x) Inkluderer alle typer virus eller program som forhindrer normal funksjon av nettstedet.
 
Hvis du får et passord for å få tilgang til noen av tjenestene og/eller innholdet på nettstedet, er du forpliktet til å bruke det flittig, og holde det hemmelig til enhver tid. Følgelig vil det være ansvarlig for forsvarlig oppbevaring og konfidensialitet, forplikte seg til ikke å overføre det til tredjeparter, midlertidig eller permanent, eller å tillate tilgang til de nevnte tjenestene og/eller innholdet av utenforstående. På samme måte er du forpliktet til å varsle selskapet om ethvert faktum som kan føre til feil bruk av passordet ditt, for eksempel, men ikke begrenset til, tyveri, tap eller uautorisert tilgang, for å fortsette med umiddelbar kansellering. Følgelig, så lenge du ikke gir varselet ovenfor, vil PINTURAS DECOLOR, SL være fritatt for ethvert ansvar som kan oppstå fra feil bruk av passordet ditt, og være ditt ansvar for enhver ulovlig bruk av innholdet og/eller tjenestene på nettstedet. av enhver illegitim tredjepart. . Hvis du uaktsomt eller forsettlig unnlater å overholde noen av forpliktelsene som er fastsatt i disse generelle bruksvilkårene, vil du være ansvarlig for alle skader som kan oppstå fra nevnte brudd for PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL garanterer ikke kontinuerlig tilgang, og heller ikke korrekt visning, nedlasting eller bruk av elementene og informasjonen på sidene på nettstedet, som kan bli hindret, hindret eller avbrutt av faktorer eller omstendigheter utenfor dens kontroll.

 

FARGEMALING, SL er ikke ansvarlig for beslutninger som kan bli tatt som følge av tilgang til innholdet eller informasjonen som tilbys.

 

FARGEMALING, SL kan avbryte tjenesten eller umiddelbart løse forholdet til brukeren hvis det oppdager at en bruk av nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys der er i strid med disse generelle bruksvilkårene. Selskapet er ikke ansvarlig for skader, tap, krav eller utgifter avledet fra bruken av nettstedet. Det vil kun være ansvarlig for å fjerne, så snart som mulig, innholdet som kan forårsake slik skade, forutsatt at det varsles. Spesielt vil den ikke være ansvarlig for skader som kan oppstå blant annet fra:

 

(i) forstyrrelser, avbrudd, feil, utelatelser, telefonhavari, forsinkelser, blokkeringer eller frakoblinger i driften av det elektroniske systemet, forårsaket av mangler, overbelastning og feil i telekommunikasjonslinjene og nettverkene, eller av andre årsaker utenfor kontroll av firmaet.

 

(ii) illegitim forstyrrelse gjennom bruk av ondsinnede programmer av noe slag og gjennom alle kommunikasjonsmidler, som datavirus eller andre.

 

(iii) upassende eller upassende misbruk av nettstedet.

 

(iv) sikkerhets- eller navigasjonsfeil forårsaket av en funksjonsfeil i nettleseren eller ved bruk av ikke-oppdaterte versjoner av samme. Administratorene til SELSKAPET forbeholder seg retten til å trekke tilbake, helt eller delvis, alt innhold eller informasjon som finnes på nettstedet.

 

FARGEMALING, SL fraskriver seg ethvert ansvar for skader av enhver art som kan skyldes misbruk av tjenestene som er fritt tilgjengelig og brukt av Nettsidebrukere. Likeledes er selskapet fritatt for ethvert ansvar for innhold og informasjon som kan mottas som følge av datainnsamlingsskjemaene, og er kun det samme for levering av spørre- og tvilstjenester. På den annen side, i tilfelle skade på grunn av ulovlig eller feil bruk av nevnte tjenester, kan brukeren kreves av selskapet for skader eller tap forårsaket.

 

Du vil forsvare, holde selskapet skadesløs mot eventuelle skader som oppstår fra krav, handlinger eller krav fra tredjeparter som følge av din tilgang til eller bruk av nettstedet. På samme måte godtar du å holde PINTURAS DECOLOR, SL skadesløs mot eventuelle skader som oppstår fra din bruk av "roboter", "edderkopper", "søkeroboter" eller lignende verktøy som brukes med det formål å samle inn eller trekke ut data eller enhver annen handling fra din side som pålegger en urimelig belastning på driften av nettstedet.

Brukeren forplikter seg til ikke å reprodusere på noen måte, selv ikke gjennom en hyperkobling eller hyperkobling, PINTURAS DECOLOR, SL-nettstedet, samt noe av dets innhold, med mindre det er uttrykkelig skriftlig autorisert av selskapet.

 

PINTURAS DECOLOR, SL-nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder administrert av tredjeparter, for å lette brukerens tilgang til informasjonen til samarbeidende og/eller sponsende selskaper. Følgelig er ikke selskapet ansvarlig for innholdet på nevnte nettsteder, og er heller ikke i en posisjon som garantist eller/eller tilbyr tjenester og/eller informasjon som kan tilbys til tredjeparter gjennom tredjepartslenker.

 

Brukeren gis en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å lage lenker til hovedsiden på Nettstedet eksklusivt for privat og ikke-kommersiell bruk. Nettsteder som inkluderer en lenke til nettstedet vårt (i) kan ikke antyde at selskapet anbefaler det nettstedet eller dets tjenester eller produkter; (ii) kan ikke gi feilaktig fremstilling av deres forhold til selskapet eller oppgi at selskapet har autorisert en slik kobling, og heller ikke inkludere varemerker, pålydende navn, varenavn, logoer eller andre karakteristiske kjennetegn for selskapet; (iii) kan ikke inkludere innhold som kan anses som dårlig smak, uanstendig, støtende, kontroversielt, som oppfordrer til vold eller diskriminering basert på kjønn, rase eller religion, i strid med offentlig orden eller ulovlig; (iv) kan ikke lenke til noen annen side på nettstedet enn hovedsiden; (v) må lenke til nettstedets egen adresse, uten å tillate at nettstedet som lager lenken, reproduserer nettstedet som en del av nettstedet eller innenfor en av dets "rammer" eller oppretter en "nettleser" på noen av sidene på nettstedet . PINTURAS DECOLOR, SL kan når som helst be om å fjerne enhver lenke til nettstedet, hvoretter den umiddelbart må fjerne den. Selskapet kan ikke kontrollere informasjonen, innholdet, produktene eller tjenestene som tilbys av andre nettsteder som har etablert lenker til nettstedet.

 

Følgelig påtar PINTURAS DECOLOR, SL ingen form for ansvar for noen aspekter knyttet til slike nettsteder.

For å bruke noen av tjenestene, må brukere tidligere oppgi visse personopplysninger. For å gjøre dette vil PINTURAS DECOLOR, SL automatisk behandle personopplysninger i samsvar med personopplysningsreglene. For dette kan brukeren få tilgang til retningslinjene som følges i behandlingen av personopplysninger, samt etableringen av tidligere etablerte formål, som gitt i betingelsene definert i retningslinjene for personvern som presenteres på denne nettsiden.

PINTURAS DECOLOR, SL forbeholder seg retten til å bruke "cookie"-teknologi på nettstedet, for å gjenkjenne deg som en hyppig bruker og tilpasse bruken din av nettstedet ved å forhåndsvelge språket ditt, eller mer ønsket eller spesifikt innhold. "Informasjonsinformasjonskapslene" som brukes av nettstedet, eller tredjeparten som opptrer på dets vegne, er kun knyttet til en anonym bruker og datamaskinen deres, og gir ikke brukerens personlige data av seg selv.

 

Informasjonskapsler er filer som sendes til en nettleser via en nettserver for å registrere brukerens navigasjon på nettstedet når brukeren tillater mottak. På sin side kan du slette "informasjonskapslene" som du bør se bruksanvisningen for nettleseren din for.

 

Takket være informasjonskapsler er det mulig for selskapet å gjenkjenne nettleseren til datamaskinen som brukes av brukeren for å gi innhold og vise deres nettlesings- og reklamepreferanser, samt gjenkjenne deres demografiske profiler for å måle besøk og trafikkparametere, kontrollere fremdriften og antall oppføringer.

Tilbudet av tjenesten til dette nettstedet og de andre tjenestene har i prinsippet en ubestemt varighet. Imidlertid kan selskapet avslutte eller suspendere noen av portaltjenestene. Når det er mulig, vil selskapet kunngjøre oppsigelse eller suspensjon av leveringen av den gitte tjenesten.

Generelt er innholdet og tjenestene som tilbys på nettstedet kun informative. Derfor, ved å tilby dem, gir PINTURAS DECOLOR, SL ingen garanti eller erklæring i forhold til innholdet og tjenestene som tilbys på nettstedet, inkludert, for eksempel, garantier for lovlighet, pålitelighet, nytte, sannhet, nøyaktighet eller salgbarhet , bortsett fra i den grad slike representasjoner og garantier ikke kan utelukkes ved lov.

PINTURAS DECOLOR, SL vil ikke være ansvarlig på noen måte i tilfelle det er umulig å yte tjeneste, hvis dette skyldes langvarige avbrudd i strømforsyningen, telekommunikasjonslinjer, sosiale konflikter, streiker, opprør, eksplosjoner, flom, handlinger og unnlatelser fra Regjeringen, og generelt, alle tilfeller av force majeure eller tilfeldig hendelse.

Disse generelle bruksvilkårene, så vel som bruken av nettstedet, vil være underlagt spansk lovgivning, som vil være gjeldende i forhold som ikke er gitt i disse betingelsene når det gjelder tolkning, gyldighet og utførelse.

PINTURAS DECOLOR, SL og brukeren, som uttrykkelig gir avkall på annen jurisdiksjon, underkaster seg domstolene og domstolene til ALBACETE for enhver tvist som måtte oppstå fra eksistensen, tolkningen eller anvendelsen av disse generelle betingelsene; Unntatt i tilfeller der brukeren har status som forbruker eller bruker i samsvar med gjeldende lover, hvor denne klausulen ikke vil være gjeldende.


I tilfelle at noen av bestemmelsene i disse generelle bruksvilkårene er uhåndhevbare eller ugyldige i kraft av gjeldende lovgivning eller som et resultat av en rettslig eller administrativ avgjørelse, vil ikke nevnte ugjennomførbarhet eller ugyldighet gjøre disse generelle bruksbetingelsene uhåndhevbare eller ugyldige i det hele tatt. I slike tilfeller vil PINTURAS DECOLOR, SL fortsette med å modifisere eller erstatte nevnte bestemmelse med en annen som er gyldig og håndhevbar, og som så langt det er mulig oppnår målet og kravet reflektert i den opprinnelige bestemmelsen.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]