Bent u een professional of een distributeur?

WETTELIJKE WAARSCHUWING:

De website decolor.es (hierna de "Website") is eigendom van PINTURAS DECOLOR, SL (hierna het "BEDRIJF"), met maatschappelijke zetel te: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Spanje en CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL heet u welkom en nodigt u uit om de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Website (hierna de "Algemene Gebruiksvoorwaarden") aandachtig te lezen, waarin de voorwaarden worden beschreven die van toepassing zijn op uw navigatie erdoor. , in overeenstemming met met de bepalingen van de toepasselijke Spaanse regelgeving. Aangezien het bedrijf deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst zou kunnen wijzigen, raden we u aan deze regelmatig te bezoeken om naar behoren op de hoogte te blijven van de aangebrachte wijzigingen.

Met het doel dat het gebruik van de website voldoet aan de criteria van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, informeert PINTURAS DECOLOR, SL de gebruiker dat elke suggestie, twijfel of vraag over de algemene gebruiksvoorwaarden zal worden ontvangen en opgelost door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL levert de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Website, onderhevig aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens (hierna het "Gegevensbeschermingsbeleid"). Toegang tot deze website of het gebruik ervan op enigerlei wijze geeft u de kwalificatie van "gebruiker" en impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van deze algemene gebruiksvoorwaarden, waarbij het bedrijf zich het recht voorbehoudt om ze op elk moment te wijzigen. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van alle gebruikers om de algemene gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn bij elk van de gelegenheden waarin ze deze website bezoeken, zorgvuldig te lezen, zodat, als ze het niet eens zijn met een van de hier vermelde voorwaarden, u moet afzien van het gebruik van deze website.

 

Evenzo wordt u gewaarschuwd dat er af en toe bijzondere voorwaarden kunnen worden gesteld voor het gebruik van specifieke inhoud en/of diensten op de Website. Het gebruik van die inhoud of diensten impliceert de aanvaarding van de specifieke voorwaarden die daarin worden vermeld.

Via de website biedt PINTURAS DECOLOR, SL gebruikers de mogelijkheid toegang te krijgen tot: informatie over het bedrijf, zijn contactgegevens, zijn producten en diensten, zijn tarieven, zijn commerciële aanbiedingen, zijn locatie - Een contactgedeelte voor vragen door uw persoonlijke gegevens te verstrekken – Links om toegang te krijgen tot sociale netwerken (hierna de “Diensten”).

Wanneer het voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken, garanderen Gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan. Het bedrijf zal deze gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling geven op basis van de aard of het doel ervan, in de voorwaarden die zijn aangegeven in de sectie Gegevensbeschermingsbeleid.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de Website wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of andere tekens die industrieel kunnen worden gebruikt en/of onderhevig zijn aan Intellectuele eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd, die het exclusieve eigendom zijn van PINTURAS DECOLOR, SL en/of derden, die het exclusieve recht hebben om ze in economisch verkeer te gebruiken. Om al deze redenen verbindt de Gebruiker zich ertoe om dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere manier openbaar te communiceren, te transformeren of te wijzigen, waardoor het bedrijf onschadelijk wordt gemaakt voor elke claim die voortvloeit uit de schending van dergelijke verplichtingen. Toegang tot de Website houdt in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website verlenen de Gebruikers geen enkel ander recht van gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de Website en/of de Inhoud ervan, behalve die welke hierin uitdrukkelijk zijn voorzien. Elk ander gebruik of andere exploitatie van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel is verleend door PINTURAS DECOLOR, SL of de derde eigenaar van de betrokken rechten.


De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en in het algemeen elke intellectuele creatie die op deze site bestaat, evenals de site zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als auteursrechten door de wetgeving op intellectueel eigendom. PINTURAS DECOLOR, SL is eigenaar van de elementen die deel uitmaken van het grafische ontwerp van de Website, de menu's, navigatieknoppen, HTML-code, teksten, afbeeldingen, texturen, grafische voorstellingen en elke andere inhoud van de Website of heeft in ieder geval de overeenkomstige toestemming voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud die op de Website wordt aangeboden, mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch worden verzonden, noch worden opgenomen door een systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de bovengenoemde Entiteit.


Evenzo is het verboden om het "auteursrecht" te onderdrukken, te ontwijken en/of te manipuleren, evenals de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die de inhoud kan bevatten. De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe de uiteengezette rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hen zou kunnen schaden, en behoudt zich in elk geval de uitoefening van alle middelen of juridische stappen voor die haar ter verdediging van haar legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten kunnen uitoefenen.

 1. De Gebruiker stemt ermee in:
Correct en rechtmatig gebruik maken van de Website, evenals de inhoud en diensten, in overeenstemming met: (i) de toepasselijke wetgeving op een bepaald moment; (ii) de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website; (iii) moraliteit en algemeen aanvaarde goede zeden en (iv) openbare orde. Zorg voor alle middelen en technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website. Geef waarheidsgetrouwe informatie door de formulieren op de Website in te vullen met uw persoonlijke gegevens en deze te allen tijde up-to-date te houden op een manier die te allen tijde beantwoordt aan de werkelijke situatie van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de valse of onjuiste verklaringen en de schade die aan het bedrijf of aan derden wordt toegebracht door de verstrekte informatie. Zoals in de vorige paragraaf is vastgesteld, dient de Gebruiker zich echter ook te onthouden van:
 1. Maak ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Website en/of de inhoud ervan voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of het normale gebruik van diensten of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die op computerapparatuur is opgeslagen, te voorkomen.
 2. Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot bronnen of beperkte delen van de Website, zonder te voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn voor deze toegang.
 3. Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Website, haar leveranciers of derden.
 4. Computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die schade kunnen veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, haar leveranciers of derden.
 5. Poging tot toegang, gebruik en/of manipulatie van de gegevens van het bedrijf, derde partijen en andere gebruikers.
 6. Reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang verlenen via elke vorm van openbare communicatie, de inhoud transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.
 7. Verwijder, verberg of manipuleer de opmerkingen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van het bedrijf of derden identificeren die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd.
 8. De inhoud verkrijgen en trachten te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn vermeld op de webpagina's waar de inhoud wordt gevonden of, in het algemeen, van diegene die worden vaak gebruikt op internet omdat ze geen risico met zich meebrengen voor beschadiging of uitschakeling van de website en/of de inhoud ervan.
 9. In het bijzonder, louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnamen, software en, in het algemeen elk soort materiaal dat:
 • (i) op enigerlei wijze in strijd is met, onderschat of in strijd is met de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en in de rest van de huidige wetgeving zijn erkend.
 • (ii) Aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige acties of, in het algemeen, in strijd met de wet, goede zeden, algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde.
 • (iii) Aanzetten tot, aanzetten tot of promoten van discriminerende acties, houdingen of gedachten op basis van geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand.
 • (iv) criminele, gewelddadige, beledigende, schadelijke, vernederende producten, elementen, berichten en/of diensten op te nemen, beschikbaar te stellen of toegang te verlenen of, in het algemeen, in strijd is met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken of de openbare orde.
 • (v) Een onaanvaardbare staat van angst of angst opwekken of kan veroorzaken.
 • (vi) Induceert of aanzet tot gevaarlijke, riskante of schadelijke praktijken voor de gezondheid en het mentale evenwicht.
 • (vii) Het wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming die toebehoort aan PINTURAS DECOLOR, SL of aan derden zonder dat het beoogde gebruik is geautoriseerd.
 • (viii) In strijd is met eer, persoonlijke en familiale privacy of het imago van mensen.
 • (ix) Vormt elke vorm van reclame.
 • (x) Omvat elk type virus of programma dat de normale werking van de Website verhindert.
 
Als u een wachtwoord krijgt om toegang te krijgen tot sommige diensten en/of inhoud van de Website, bent u verplicht dit zorgvuldig te gebruiken en te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid ervan, en verbindt hij zich ertoe deze niet, tijdelijk of permanent, aan derden over te dragen of om buitenstaanders toegang te verlenen tot de bovengenoemde diensten en/of inhoud. Evenzo bent u verplicht het bedrijf op de hoogte te stellen van elk feit dat kan leiden tot oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om door te gaan met de onmiddellijke annulering ervan. Bijgevolg, zolang u de bovenstaande kennisgeving niet doet, zal PINTURAS DECOLOR, SL worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, waarbij uw verantwoordelijkheid is voor elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud en/of diensten van de Website door een onwettige derde partij. Als u nalatig of opzettelijk niet voldoet aan een van de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze algemene gebruiksvoorwaarden, bent u aansprakelijk voor alle schade die kan voortvloeien uit deze schending voor PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL garandeert geen continue toegang, noch de juiste weergave, download of gebruik van de elementen en informatie op de pagina's van de website, die kan worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden buiten haar controle.

 

KLEUREN VERF, SL is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die kunnen worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.

 

KLEUREN VERF, SL kan de dienst onderbreken of de relatie met de Gebruiker onmiddellijk beëindigen als het vaststelt dat een gebruik van zijn Website of een van de daarop aangeboden diensten in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, claims of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Het is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat dit wordt gemeld. Het is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor schade die onder meer kan voortvloeien uit:

 

(i) interferentie, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelastingen en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of voor enige andere oorzaak buiten de controle van het bedrijf.

 

(ii) onrechtmatige inmenging door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.

 

(iii) ongepast of ongepast misbruik van de Website.

 

(iv) beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet-geüpdatete versies daarvan. De beheerders van het BEDRIJF behouden zich het recht voor om alle inhoud of informatie op de Website geheel of gedeeltelijk in te trekken.

 

KLEUREN VERF, SL sluit elke verantwoordelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het misbruik van de diensten die vrij beschikbaar zijn en worden gebruikt door websitegebruikers. Evenzo is het bedrijf vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van de gegevensverzamelingsformulieren, die alleen hetzelfde zijn voor het leveren van vraag- en twijfeldiensten. Aan de andere kant, in het geval van het veroorzaken van schade als gevolg van illegaal of onjuist gebruik van genoemde diensten, kan de Gebruiker door het bedrijf worden geclaimd voor de veroorzaakte schade of verliezen.

 

U zult het bedrijf verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Website. Evenzo stemt u ermee in om PINTURAS DECOLOR, SL te vrijwaren van enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van "robots", "spinnen", "crawlers" of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere actie van uw kant die een onredelijke belasting voor de werking van de Website.

De gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele manier, zelfs niet via een hyperlink of hyperlink, de PINTURAS DECOLOR, SL-website, evenals de inhoud ervan, te reproduceren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door het bedrijf.

 

De PINTURAS DECOLOR, SL-website bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd, om de toegang van de gebruiker tot de informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. Dienovereenkomstig is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde websites, noch kan het garant staan of/of de diensten en/of informatie aanbieden die via links van derden aan derden kunnen worden aangeboden.

 

De gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om links naar de hoofdpagina van de website te maken, uitsluitend voor privé en niet-commercieel gebruik. Websites die een link naar onze Website bevatten (i) mogen niet impliceren dat het bedrijf die website of haar diensten of producten aanbeveelt; (ii) mogen hun relatie met het bedrijf niet verkeerd weergeven of vermelden dat het bedrijf een dergelijke link heeft geautoriseerd, noch handelsmerken, benamingen, handelsnamen, logo's of andere onderscheidende tekens van het bedrijf bevatten; (iii) mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als slechte smaak, obsceen, beledigend of controversieel, die aanzet tot geweld of discriminatie op basis van geslacht, ras of religie, in strijd met de openbare orde of illegaal; (iv) mag niet linken naar een andere pagina van de Website dan de hoofdpagina; (v) moet linken naar het eigen adres van de website, zonder dat de website die de link maakt de website mag reproduceren als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of een "browser" moet maken op een van de pagina's van de website . PINTURAS DECOLOR, SL kan te allen tijde verzoeken om een link naar de website te verwijderen, waarna het deze onmiddellijk moet verwijderen. Het bedrijf heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere websites die links naar de website hebben gemaakt.

 

Bijgevolg aanvaardt PINTURAS DECOLOR, SL geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect dat verband houdt met dergelijke websites.

Om sommige Diensten te gebruiken, moeten Gebruikers vooraf bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. Om dit te doen, zal PINTURAS DECOLOR, SL automatisch persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Hiervoor heeft de gebruiker toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de behandeling van persoonlijke gegevens, evenals het vaststellen van de eerder vastgestelde doeleinden, zoals bepaald in de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het gegevensbeschermingsbeleid dat op deze website wordt gepresenteerd.

PINTURAS DECOLOR, SL behoudt zich het recht voor om "cookie"-technologie op de website te gebruiken om u te herkennen als een frequente gebruiker en om uw gebruik van de website te personaliseren door uw taal vooraf te selecteren, of meer gewenste of specifieke inhoud. De "cookies" die worden gebruikt door de Website, of de derde partij die namens de Website handelt, zijn alleen gekoppeld aan een anonieme gebruiker en zijn computer en verstrekken zelf geen persoonlijke gegevens van de gebruiker.

 

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden gestuurd om de navigatie van de gebruiker op de website vast te leggen, wanneer de gebruiker de ontvangst ervan toestaat. U kunt op uw beurt de "cookies" verwijderen waarvoor u de gebruiksaanwijzing van uw browser moet raadplegen.

 

Dankzij cookies is het voor het bedrijf mogelijk om de browser van de computer die door de gebruiker wordt gebruikt te herkennen om inhoud aan te bieden en hun browse- en advertentievoorkeuren te tonen, evenals hun demografische profielen te herkennen om bezoeken en verkeersparameters te meten, de voortgang te controleren en aantal inschrijvingen.

De dienstverlening van deze Website en de overige diensten hebben in principe een onbepaalde duur. Het bedrijf kan echter alle portaaldiensten beëindigen of opschorten. Indien mogelijk zal het bedrijf de beëindiging of opschorting van de levering van de gegeven dienst aankondigen.

Over het algemeen zijn de inhoud en diensten die op de Website worden aangeboden louter informatief. Door ze aan te bieden, verleent PINTURAS DECOLOR, SL daarom geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de inhoud en diensten die op de website worden aangeboden, inclusief bijvoorbeeld garanties van wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid of verhandelbaarheid , behalve voor zover dergelijke verklaringen en garanties niet door de wet kunnen worden uitgesloten.

PINTURAS DECOLOR, SL is op geen enkele manier verantwoordelijk in geval van onmogelijkheid om service te verlenen, als dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektrische voeding, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, opstanden, explosies, overstromingen, handelingen en nalatigheden van de Overheid, en in het algemeen, alle gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van de website, worden beheerst door de Spaanse wetgeving, die van toepassing zal zijn op zaken die niet in deze voorwaarden zijn voorzien in termen van interpretatie, geldigheid en uitvoering.

PINTURAS DECOLOR, SL en de gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie, onderwerpen zich aan de rechtbanken en rechtbanken van ALBACETE voor elk geschil dat kan voortvloeien uit het bestaan, de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden; Behalve in gevallen waarin de gebruiker de status van consument of gebruiker heeft in overeenstemming met de toepasselijke wetten, waarin deze clausule niet van toepassing is.


Indien enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of nietig is krachtens de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet onafdwingbaar of nietig maken. In dergelijke gevallen zal PINTURAS DECOLOR, SL overgaan tot het wijzigen of vervangen van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de claim bereikt zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]