Ste profesionál alebo distribútor?

PRÁVNE UPOZORNENIE

Webovú stránku decolor.es (ďalej len „webová stránka“) vlastní PINTURAS DECOLOR, SL (ďalej len „SPOLOČNOSŤ“), so sídlom na adrese: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Španielsko a CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL vás víta a pozýva, aby ste si pozorne prečítali Všeobecné podmienky používania tejto webovej stránky (ďalej len „Všeobecné podmienky používania“), ktoré popisujú podmienky, ktoré sa budú vzťahovať na vašu navigáciu po nej. s ustanoveniami platných španielskych predpisov. Vzhľadom na to, že spoločnosť môže v budúcnosti upraviť tieto Podmienky používania, odporúčame vám ich pravidelne navštevovať, aby ste boli riadne informovaní o vykonaných zmenách.

S cieľom, aby používanie webovej stránky zodpovedalo kritériám transparentnosti, prehľadnosti a jednoduchosti, PINTURAS DECOLOR, SL informuje používateľa, že akýkoľvek návrh, pochybnosť alebo dotaz týkajúci sa Všeobecných podmienok používania bude prijatý a vyriešený kontaktovaním spoločnosti na e-mailom decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL poskytuje obsah a služby, ktoré sú dostupné na Webovej stránke, v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania, ako aj zásadami spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany údajov“ ). Prístup na túto webovú stránku alebo jej používanie akýmkoľvek spôsobom vám dáva kvalifikáciu „Používateľa“ a znamená bezvýhradný súhlas s každou z týchto Všeobecných podmienok používania, pričom spoločnosť si vyhradzuje právo ich kedykoľvek upraviť. V dôsledku toho bude zodpovednosťou všetkých používateľov, aby si pozorne prečítali Všeobecné podmienky používania platné pri každej príležitosti, pri ktorej vstupujú na túto webovú stránku, takže ak nesúhlasia s niektorým z tu uvedených, musíte zdržať sa používania tejto webovej stránky.

 

Rovnako vás upozorňujeme, že príležitostne môžu byť stanovené osobitné podmienky pre používanie konkrétneho obsahu a/alebo služieb na webovej stránke, pričom používanie uvedeného obsahu alebo služieb bude znamenať prijatie konkrétnych podmienok v nich uvedených.

Prostredníctvom webovej stránky ponúka PINTURAS DECOLOR, SL Používateľom možnosť prístupu: Informácie o spoločnosti, jej kontaktné údaje, jej produkty a služby, jej sadzby, jej obchodné ponuky, jej poloha – Kontaktná sekcia pre otázky poskytnutím vašich osobných údajov – Odkazy na prístup k sociálnym sieťam (ďalej len „Služby“).

Ak je pre prístup k určitému obsahu alebo službám potrebné poskytnúť osobné údaje, Používatelia zaručia ich pravdivosť, presnosť, pravosť a platnosť. Spoločnosť poskytne uvedeným údajom zodpovedajúce automatizované spracovanie na základe ich povahy alebo účelu, za podmienok uvedených v časti Zásady ochrany údajov.

Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že všetok obsah zobrazený na Webovej stránke a najmä návrhy, texty, obrázky, logá, ikony, tlačidlá, softvér, obchodné názvy, ochranné známky alebo akékoľvek iné znaky, ktoré môžu byť použité priemyselne a/alebo podliehajú Práva duševného vlastníctva a všetky ochranné známky, obchodné mená alebo rozlišovacie znaky, všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva na obsah a/alebo akékoľvek iné prvky vložené na stránku, ktoré sú výhradným vlastníctvom spoločnosti PINTURAS DECOLOR, SL a/alebo tretích strán, ktorí majú výhradné právo ich používať v hospodárskej prevádzke. Zo všetkých týchto dôvodov sa Používateľ zaväzuje, že nebude reprodukovať, kopírovať, distribuovať, sprístupňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom verejne oznamovať, transformovať alebo upravovať takýto obsah, pričom spoločnosť chráni pred akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z porušenia takýchto povinností. Prístup na webovú stránku v žiadnom prípade neznamená akýkoľvek typ zrieknutia sa, prenosu, licencie alebo úplného alebo čiastočného prevodu uvedených práv, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Tieto Všeobecné podmienky používania Webovej stránky neudeľujú Používateľom žiadne iné právo na používanie, zmenu, využívanie, reprodukciu, distribúciu alebo verejnú komunikáciu Webovej lokality a/alebo jej Obsahu okrem tých, ktoré sú tu výslovne uvedené. Akékoľvek iné použitie alebo využitie akýchkoľvek práv bude podliehať predchádzajúcemu a výslovnému súhlasu, ktorý na tento účel udeľuje spoločnosť PINTURAS DECOLOR, SL alebo tretia strana, ktorá je vlastníkom dotknutých práv.


Obsah, texty, fotografie, návrhy, logá, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a vo všeobecnosti akýkoľvek duševný výtvor existujúci na tejto stránke, ako aj samotná stránka ako celok, ako multimediálne umelecké dielo, sú chránené ako autorské práva podľa právnych predpisov o duševnom vlastníctve. PINTURAS DECOLOR, SL vlastní prvky, ktoré tvoria grafický dizajn Webová lokalita, menu, navigačné tlačidlá, HTML kód, texty, obrázky, textúry, grafika a akýkoľvek iný obsah webovej lokality alebo v každom prípade má príslušné oprávnenie na používanie uvedených prvkov. Obsah poskytovaný na Webovej lokalite sa nesmie reprodukovať ako celok ani sčasti, ani sa nesmie prenášať, ani zaznamenávať žiadnym systémom na vyhľadávanie informácií v žiadnej forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ k tomu vyššie nezíska písomné povolenie od vyššie uvedeného subjektu.


Rovnako je zakázané potláčať, obchádzať a/alebo manipulovať s „autorskými právami“, ako aj s technickými ochrannými prostriedkami alebo akýmikoľvek informačnými mechanizmami, ktoré môže obsah obsahovať. Používateľ tejto webovej stránky sa zaväzuje rešpektovať uvedené práva a vyhýbať sa akémukoľvek konaniu, ktoré by ho mohlo poškodiť, pričom v každom prípade vyhradzuje spoločnosti uplatnenie akýchkoľvek prostriedkov alebo právnych krokov, ktoré jej zodpovedajú, na obranu svojich legitímnych práv duševného a priemyselného vlastníctva.

 1. Používateľ súhlasí s tým, že:
Správne a zákonné používanie webovej stránky, ako aj jej obsahu a služieb, v súlade s: (i) platnou legislatívou v akomkoľvek danom čase; (ii) Všeobecné podmienky používania webovej stránky; (iii) morálka a všeobecne uznávané dobré zvyky a (iv) verejný poriadok. Poskytnite všetky prostriedky a technické požiadavky, ktoré sú potrebné na prístup na webovú stránku. Poskytnite pravdivé informácie tak, že do formulárov na Webovej stránke vyplníte svoje osobné údaje a budete ich neustále aktualizovať spôsobom, ktorý vždy zodpovedá skutočnej situácii Používateľa. Za nepravdivé alebo nepresné vyhlásenia a škodu spôsobenú spoločnosti alebo tretím osobám poskytnutými informáciami zodpovedá výlučne Užívateľ. Ako je však uvedené v predchádzajúcej časti, používateľ sa musí tiež zdržať:
 1. Neoprávnené alebo podvodné používanie webovej stránky a/alebo jej obsahu na nezákonné účely alebo účinky, ktoré sú v týchto všeobecných podmienkach používania zakázané, poškodzujú práva a záujmy tretích strán alebo môžu akýmkoľvek spôsobom poškodiť, znefunkčniť, preťažiť, zhoršiť alebo zabrániť normálnemu používaniu služieb alebo dokumentov, súborov a všetkých druhov obsahu uloženého v akomkoľvek počítačovom zariadení.
 2. Prístup alebo pokus o prístup k zdrojom alebo obmedzeným oblastiam webovej stránky bez splnenia podmienok požadovaných pre takýto prístup.
 3. Spôsobiť poškodenie fyzických alebo logických systémov webovej stránky, jej dodávateľov alebo tretích strán.
 4. Zavádzať alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné fyzické alebo logické systémy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie fyzických alebo logických systémov spoločnosti, jej dodávateľov alebo tretích strán.
 5. Pokus o prístup, používanie a/alebo manipuláciu s údajmi spoločnosti, poskytovateľov tretích strán a iných používateľov.
 6. Reprodukujte alebo kopírujte, distribuujte, povoľte verejný prístup prostredníctvom akejkoľvek formy verejnej komunikácie, transformujte alebo upravujte obsah, pokiaľ nemáte oprávnenie vlastníka príslušných práv alebo to nie je povolené zákonom.
 7. Vymazať, skryť alebo manipulovať s poznámkami o právach duševného alebo priemyselného vlastníctva a inými údajmi identifikujúcimi práva spoločnosti alebo tretích strán začlenené do obsahu, ako aj zariadenia technickej ochrany alebo akékoľvek informačné mechanizmy, ktoré môžu byť vložené do obsahu.
 8. Získajte a pokúste sa získať obsah pomocou iných prostriedkov alebo postupov, ako sú tie, ktoré boli v závislosti od prípadu sprístupnené na tento účel alebo boli výslovne uvedené na webových stránkach, na ktorých sa obsah nachádza, alebo vo všeobecnosti tých, ktoré sa bežne používajú na internete, pretože neznamenajú riziko poškodenia alebo znefunkčnenia webovej stránky a/alebo jej obsahu.
 9. Predovšetkým, a to len orientačne a nie vyčerpávajúco, sa Používateľ zaväzuje, že nebude prenášať, rozširovať ani sprístupňovať tretím osobám informácie, údaje, obsah, správy, grafiku, kresby, zvukové a/alebo obrazové súbory, fotografie, nahrávky, softvér a, vo všeobecnosti akýkoľvek druh materiálu, ktorý:
 • (i) akýmkoľvek spôsobom je v rozpore, podceňuje alebo porušuje základné práva a verejné slobody uznané ústavou, v medzinárodných zmluvách a vo zvyšku súčasnej legislatívy.
 • (ii) Podnecovať, podnecovať alebo podporovať trestné, hanobiace, ohováracie, násilné činy alebo vo všeobecnosti v rozpore so zákonom, morálkou, všeobecne uznávanými dobrými zvykmi alebo verejným poriadkom.
 • (iii) Vyvolávať, podnecovať alebo podporovať diskriminačné činy, postoje alebo myšlienky založené na pohlaví, rase, náboženstve, viere, veku alebo stave.
 • (iv) Začleniť, sprístupniť alebo umožniť prístup k kriminálnym, násilným, urážlivým, škodlivým, ponižujúcim produktom, prvkom, správam a/alebo službám alebo vo všeobecnosti v rozpore so zákonom, morálkou a všeobecne uznávanými dobrými zvykmi alebo verejným poriadkom.
 • (v) Vyvolávať alebo môže vyvolať neprijateľný stav úzkosti alebo strachu.
 • (vi) Navádza alebo podnecuje k nebezpečným, rizikovým alebo škodlivým praktikám pre zdravie a duševnú rovnováhu.
 • (vii) Je chránený právnymi predpismi o duševnej alebo priemyselnej ochrane patriacimi spoločnosti PINTURAS DECOLOR, SL alebo tretím stranám bez povolenia na zamýšľané použitie.
 • (viii) Je v rozpore so cťou, osobným a rodinným súkromím alebo obrazom ľudí.
 • (ix) Predstavuje akýkoľvek typ reklamy.
 • (x) Zahŕňa akýkoľvek typ vírusu alebo programu, ktorý bráni normálnemu fungovaniu webovej stránky.
 
Ak vám bolo poskytnuté heslo na prístup k niektorým službám a/alebo obsahu webovej stránky, ste povinní ho dôsledne používať a vždy ho udržiavať v tajnosti. V dôsledku toho bude zodpovedný za jeho náležitú úschovu a dôvernosť, pričom sa zaviaže, že ho neprevedie na tretie strany, dočasne ani natrvalo, ani neumožní prístup k vyššie uvedeným službám a/alebo obsahu cudzím osobám. Rovnako ste povinní oznámiť spoločnosti akúkoľvek skutočnosť, ktorá môže viesť k nesprávnemu použitiu vášho hesla, ako je, ale nie výlučne, jeho odcudzenie, strata alebo neoprávnený prístup, aby sa mohlo pristúpiť k jeho okamžitému zrušeniu. V dôsledku toho, pokiaľ neurobíte vyššie uvedené oznámenie, PINTURAS DECOLOR, SL bude oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti, ktorá môže vyplynúť z nesprávneho použitia vášho hesla, pričom za nezákonné použitie obsahu a/alebo služieb webovej stránky zodpovedáte vy. akoukoľvek nelegitímnou treťou stranou. Ak z nedbanlivosti alebo úmyselne nesplníte niektorú z povinností stanovených v týchto Všeobecných podmienkach používania, budete zodpovedný za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť z uvedeného porušenia pre PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL nezaručuje nepretržitý prístup, ani správne zobrazenie, sťahovanie alebo používanie prvkov a informácií obsiahnutých na stránkach webovej stránky, ktoré môžu byť sťažené, bránené alebo prerušované faktormi alebo okolnosťami, ktoré sú mimo jej kontroly.

 

FAREBNÉ NÁTERY, SL nezodpovedá za rozhodnutia, ktoré môžu byť prijaté v dôsledku prístupu k ponúkanému obsahu alebo informáciám.

 

FAREBNÉ NÁTERYSL môže prerušiť službu alebo okamžite vyriešiť vzťah s Používateľom, ak zistí, že používanie jej Webovej stránky alebo niektorej zo služieb na nich ponúkaných je v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami používania Spoločnosť nezodpovedá za škody, straty, reklamácie alebo výdavky vyplývajúce z používania webovej stránky. Zodpovedá za čo najskoršie odstránenie obsahu, ktorý môže spôsobiť takúto škodu, len za predpokladu, že bude upozornený. Nezodpovedá najmä za škody, ktoré môžu okrem iného vyplývať z:

 

(i) rušenie, prerušenia, poruchy, opomenutia, telefonické výpadky, oneskorenia, blokády alebo odpojenia v prevádzke elektronického systému, spôsobené nedostatkami, preťažením a chybami v telekomunikačných linkách a sieťach, alebo z akejkoľvek inej príčiny mimo kontroly spoločnosť.

 

(ii) nezákonné zasahovanie prostredníctvom používania škodlivých programov akéhokoľvek druhu a prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ako sú počítačové vírusy alebo akékoľvek iné.

 

(iii) nevhodné alebo nevhodné zneužívanie webovej stránky.

 

(iv) chyby zabezpečenia alebo navigácie spôsobené poruchou prehliadača alebo použitím neaktualizovaných verzií prehliadača. Správcovia SPOLOČNOSTI si vyhradzujú právo úplne alebo čiastočne stiahnuť akýkoľvek obsah alebo informácie nachádzajúce sa na Webovej stránke.

 

FAREBNÉ NÁTERY, SL vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody akejkoľvek povahy, ktoré môžu byť spôsobené zneužitím služieb voľne dostupných a používaných používateľmi webových stránok. Rovnako je spoločnosť oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti za obsah a informácie, ktoré môžu byť prijaté ako výsledok formulárov na zber údajov, pričom to isté platí len pre poskytovanie služieb dopytovania a pochybností. Na druhej strane, v prípade spôsobenia škôd v dôsledku nezákonného alebo nesprávneho používania uvedených služieb môže spoločnosť požadovať od Používateľa náhradu škody alebo straty.

 

Budete brániť, odškodniť a chrániť spoločnosť pred akýmikoľvek škodami vyplývajúcimi z nárokov, konaní alebo požiadaviek tretích strán v dôsledku vášho prístupu alebo používania webovej stránky. Rovnako súhlasíte s tým, že odškodníte PINTURAS DECOLOR, SL za akékoľvek škody spôsobené vaším používaním „robotov“, „pavúkov“, „prehľadávačov“ alebo podobných nástrojov používaných na účely zhromažďovania alebo extrakcie údajov alebo akéhokoľvek iného konania z vašej strany, ktoré ukladá neprimerané zaťaženie prevádzky Webovej stránky.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom reprodukovať, a to ani prostredníctvom hypertextového odkazu alebo hypertextového odkazu, webovú stránku PINTURAS DECOLOR, SL, ako aj akýkoľvek jej obsah, pokiaľ to nebude výslovne písomne povolené spoločnosťou.

 

Webová stránka PINTURAS DECOLOR, SL obsahuje odkazy na iné webové stránky spravované tretími stranami, aby sa Používateľovi uľahčil prístup k informáciám spolupracujúcich a/alebo sponzorských spoločností. V súlade s tým spoločnosť nezodpovedá za obsah uvedených webových stránok, ani nie je v pozícii garanta a/alebo ponúkania služieb a/alebo informácií, ktoré môžu byť ponúkané tretím stranám prostredníctvom odkazov tretích strán.

 

Používateľovi sa udeľuje obmedzené, odvolateľné a nevýhradné právo vytvárať odkazy na hlavnú stránku Webovej stránky výlučne na súkromné a nekomerčné použitie. Webové stránky, ktoré obsahujú odkaz na našu Webovú stránku (i) nemusia znamenať, že spoločnosť odporúča danú webovú stránku alebo jej služby alebo produkty; (ii) nesmú skresľovať svoj vzťah so spoločnosťou ani uvádzať, že spoločnosť takéto prepojenie povolila, ani obsahovať ochranné známky, označenia, obchodné názvy, logá alebo iné charakteristické znaky spoločnosti; (iii) nesmie zahŕňať obsah, ktorý možno považovať za nevkusný, obscénny, urážlivý, kontroverzný, ktorý podnecuje násilie alebo diskrimináciu na základe pohlavia, rasy alebo náboženstva v rozpore s verejným poriadkom alebo nezákonný; (iv) nesmie odkazovať na inú stránku Webovej lokality ako na hlavnú stránku; (v) musí odkazovať na vlastnú adresu webovej lokality bez toho, aby umožnil webovej lokalite, ktorá vytvára odkaz, reprodukovať webovú lokalitu ako súčasť svojej webovej lokality alebo v rámci jedného z jej „rámcov“ alebo vytvoriť „prehliadač“ na ktorejkoľvek zo stránok webovej lokality . PINTURAS DECOLOR, SL môže kedykoľvek požiadať o odstránenie akéhokoľvek odkazu na webovú stránku, po čom ho musí okamžite odstrániť. Spoločnosť nemôže kontrolovať informácie, obsah, produkty alebo služby poskytované inými webovými stránkami, ktoré majú vytvorené odkazy na webovú stránku.

 

V dôsledku toho spoločnosť PINTURAS DECOLOR, SL nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek aspekt týkajúci sa takýchto webových stránok.

Na používanie niektorých Služieb musia Používatelia predtým poskytnúť určité osobné údaje. Za týmto účelom bude PINTURAS DECOLOR, SL automaticky spracúvať Osobné údaje v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Na tento účel má používateľ prístup k zásadám, ktoré sa dodržiavajú pri zaobchádzaní s osobnými údajmi, ako aj k stanoveniu predtým stanovených účelov, ako je uvedené v podmienkach definovaných v zásadách ochrany údajov uvedených na tejto webovej stránke.

PINTURAS DECOLOR, SL si vyhradzuje právo na používanie technológie „cookie“ na webovej stránke, aby vás rozpoznal ako častého používateľa a prispôsobil si vaše používanie webovej lokality predvoľbou vášho jazyka alebo želanejšieho alebo konkrétnejšieho obsahu. Súbory „cookies“ používané webovou stránkou alebo treťou stranou konajúcou v jej mene sú spojené iba s anonymným používateľom a jeho počítačom a samy o sebe neposkytujú osobné údaje používateľa.

 

Cookies sú súbory odosielané do prehliadača prostredníctvom webového servera na zaznamenávanie navigácie používateľa na webovej stránke, keď používateľ povolí ich príjem. Na druhej strane môžete vymazať súbory „cookie“, pre ktoré by ste si mali prečítať pokyny na používanie vášho prehliadača.

 

Vďaka súborom cookie je možné, aby spoločnosť rozpoznala prehliadač počítača, ktorý Používateľ používa na poskytovanie obsahu a zobrazovanie jeho preferencií pri prehliadaní a inzercii, ako aj na rozpoznanie jeho demografických profilov na meranie návštevnosti a parametrov návštevnosti, kontrolu pokroku a počet záznamov.

Poskytovanie služby tejto webovej stránky a ostatných služieb má v zásade neobmedzenú dobu trvania. Spoločnosť však môže ukončiť alebo pozastaviť ktorúkoľvek zo služieb portálu. Keď to bude možné, spoločnosť oznámi ukončenie alebo prerušenie poskytovania danej služby.

Vo všeobecnosti obsah a služby ponúkané na webovej stránke majú iba informatívny charakter. Preto ich ponúkaním spoločnosť PINTURAS DECOLOR, SL neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie vo vzťahu k obsahu a službám ponúkaným na webovej stránke, vrátane napríklad záruk zákonnosti, spoľahlivosti, užitočnosti, pravdivosti, presnosti alebo predajnosti. , okrem rozsahu, v ktorom takéto vyhlásenia a záruky nemožno vylúčiť zo zákona.

PINTURAS DECOLOR, SL nezodpovedá žiadnym spôsobom v prípade nemožnosti poskytovania služby, ak je to spôsobené dlhodobými prerušeniami dodávky elektriny, telekomunikačných liniek, sociálnymi konfliktmi, štrajkami, rebéliami, výbuchmi, záplavami, konaním a opomenutím vlády a vo všeobecnosti všetky prípady vyššej moci alebo náhodnej udalosti.

Tieto Všeobecné podmienky používania, ako aj používanie webovej stránky, sa budú riadiť španielskou legislatívou, ktorá sa bude vzťahovať na záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto podmienkach, pokiaľ ide o výklad, platnosť a vykonanie.

PINTURAS DECOLOR, SL a Používateľ sa výslovne vzdávajú akejkoľvek inej jurisdikcie, predložia sa súdom a tribunálom ALBACETE v prípade akéhokoľvek sporu, ktorý môže vzniknúť z existencie, výkladu alebo uplatňovania týchto Všeobecných podmienok; Okrem prípadov, v ktorých má používateľ postavenie spotrebiteľa alebo používateľa v súlade s platnými zákonmi, na ktoré sa tento odsek nebude vzťahovať.


V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok používania je nevymáhateľné alebo neplatné na základe platnej legislatívy alebo v dôsledku súdneho alebo správneho rozhodnutia, uvedená nevymáhateľnosť alebo neplatnosť nespôsobí, že tieto Všeobecné podmienky používania budú nevymáhateľné alebo úplne neplatné. V takýchto prípadoch spoločnosť PINTURAS DECOLOR, SL pristúpi k úprave alebo nahradeniu uvedeného ustanovenia iným, ktoré je platné a vykonateľné a ktoré, pokiaľ je to možné, dosahuje cieľ a nárok vyjadrený v pôvodnom ustanovení.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]