Ste profesionál alebo distribútor?

PODMIENKY

Vlastníctvo tejto webovej stránky, decolor.com, (ďalej len Webová stránka) zodpovedá: 

 

Zodpovedný: Tomáš Huedo

Názov spoločnosti: PINTURAS DECOLOR, SL

CIF / NIF: B02021459

Obchodné meno: Pinturas Decolor SL

Sídlo: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Španielsko 

 

Kontakt:

 • Telefón: 967 441 714
 • E-mail: decolor@decolor.com
 • Online kontaktný formulár: https://www.decolor.com/contacto
 • Profily na sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin
 

Tento dokument (ako aj všetky tu uvedené dokumenty) upravuje podmienky používania tejto webovej stránky a nákup alebo získavanie produktov a/alebo služieb na nej (ďalej len Podmienky). Pre účely týchto Podmienok sa rozumie, že činnosť, ktorú PINTURAS DECOLOR, SL vyvíja prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňa: Distribúciu stavebného materiálu pre firmy a jednotlivcov prostredníctvom prepravy prepravnou agentúrou alebo zberom v sklade. Okrem prečítania týchto Podmienok si používateľ musí pred vstupom, prehliadaním a/alebo používaním tejto webovej stránky prečítať Právne oznámenie, zásady používania súborov cookie a zásady ochrany osobných údajov a údajov spoločnosti PINTURAS DECOLOR, SL Používaním tejto webovej lokality alebo vykonaním a/alebo požiadaním o získanie produktu a/alebo služby prostredníctvom nej, Používateľ súhlasí s tým, že bude viazaný týmito Podmienkami a všetkým vyššie uvedeným, takže ak so všetkým nesúhlasíte, nesmiete túto Webovú stránku používať. Podobne sa uvádza, že tieto Podmienky môžu byť upravené. Používateľ je zodpovedný za to, aby sa s nimi oboznámil pri každom prístupe, prehliadaní a/alebo používaní webovej stránky, pretože budú platiť tie, ktoré sú v platnosti v čase, keď sa požaduje získanie produktov a/alebo služieb. V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré Používateľ môže mať v súvislosti s Podmienkami, sa môžete obrátiť na majiteľa pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie alebo prípadne pomocou kontaktného formulára.

Prístup, navigácia a používanie Webovej stránky udeľuje užívateľovi (ďalej len neurčito, jednotlivo ako Užívateľ alebo spoločne ako Užívatelia) stav, na ktorý sú akceptovaní, od začiatku prehliadania Webu, všetky tu ustanovené Podmienky. , ako aj ich následných úprav, bez toho, aby bola dotknutá aplikácia zodpovedajúcich kogentných právnych predpisov, o aký prípad ide.

 

Používateľ preberá zodpovednosť za správne používanie Webovej stránky. Táto zodpovednosť sa bude vzťahovať na:

 • Túto webovú stránku používajte iba na právne platné dopyty a nákupy alebo akvizície.

 • Neuskutočňujte žiadne falošné alebo podvodné nákupy. Ak by sa dalo odôvodnene usudzovať, že nákup tohto druhu bol uskutočnený, mohol by byť zrušený a príslušné orgány by boli informované.

 • Poskytnite pravdivé a zákonné kontaktné informácie, napríklad e-mailovú adresu, poštovú adresu a/alebo iné údaje (pozri Právne oznámenie a Všeobecné podmienky používania).

 

Používateľ prehlasuje, že má viac ako 18 rokov a má právnu spôsobilosť na uzatváranie zmlúv prostredníctvom tejto Webovej stránky.

 

Webová stránka je zameraná hlavne na používateľov s bydliskom v Španielsku. PINTURAS DECOLOR, SL nezaručuje, že webová stránka je v súlade so zákonmi iných krajín, či už úplne alebo čiastočne. PINTURAS DECOLOR, SL odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ktorá môže vyplynúť z takéhoto prístupu, ani nezaručuje zásielky alebo poskytovanie služieb mimo Španielska.

 

Používateľ môže podľa svojho výberu formalizovať s PINTURAS DECOLOR, SL zmluvu o predaji produktov a/alebo služieb požadovaných v akomkoľvek.

Riadne registrovaní užívatelia môžu nakupovať na webovej stránke stanovenými prostriedkami a formulármi. Musia dodržať online nákup a/alebo akvizičnú procedúru decolor.com, počas ktorej je možné vybrať a pridať niekoľko produktov a/alebo služieb do košíka, košíka alebo do konečného nákupného priestoru a nakoniec kliknúť na: „VYPLNIŤ OBJEDNÁVKU“ . Rovnako musí Užívateľ vyplniť a/alebo overiť informácie, ktoré sú požadované v každom kroku, aj keď počas procesu nákupu, pred uskutočnením platby, môžu byť údaje o nákupe upravené. Následne bude Používateľovi doručený e-mail potvrdzujúci, že PINTURAS DECOLOR, SL prijal jeho objednávku alebo požiadavku na nákup a/alebo poskytnutie služby, teda potvrdenie objednávky. A ak je to vhodné, budete tiež informovaní e-mailom, keď bude váš nákup odoslaný. V prípade potreby môžu byť tieto informácie sprístupnené používateľovi aj prostredníctvom jeho osobného priestoru na pripojenie k webovej stránke. Po ukončení nákupného procesu používateľ súhlasí s tým, aby webová stránka vygenerovala elektronickú faktúru, ktorá bude zaslaná používateľovi e-mailom. A tam, kde je to vhodné, prostredníctvom vášho osobného priestoru na pripojenie k webovej stránke. Rovnako môže Používateľ, ak si to želá, získať kópiu svojej papierovej faktúry, pričom si ju vyžiada od PINTURAS DECOLOR, SL pomocou kontaktných miest na Webovej stránke alebo prostredníctvom kontaktných informácií uvedených vyššie. Používateľ berie na vedomie, že si bol v čase nákupu vedomý určitých konkrétnych podmienok predaja, ktoré sa týkajú daného produktu a/alebo služby a ktoré sú zobrazené spolu s prezentáciou alebo, ak je to vhodné, s ich obrázkom na jeho stránke. webovú stránku s uvedením, ako príklad, ale nie vyčerpávajúco, a venujúc sa každému prípadu: názov, cena, komponenty, hmotnosť, množstvo, farba, podrobnosti o produktoch alebo vlastnosti, spôsob, akým sa budú vykonávať a /alebo o náklady na dávky; a berie na vedomie, že vykonaním objednávky na nákup alebo akvizíciu dochádza k úplnému a úplnému prijatiu konkrétnych podmienok predaja platných pre každý prípad. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, PINTURAS DECOLOR, SL nie je výrobcom predávaných produktov alebo produktov, ktoré môžu byť predávané na webovej stránke. Hoci spoločnosť PINTURAS DECOLOR, SL vynakladá veľké úsilie na to, aby zabezpečila, že informácie zobrazené na webovej stránke sú správne, niekedy môžu obaly a/alebo materiály a/alebo komponenty produktov obsahovať dodatočné alebo odlišné informácie, než aké sú uvedené na webovej stránke. webové stránky. Používateľ preto musí brať do úvahy nielen informácie poskytnuté webovou stránkou, ale aj informácie dostupné na označení, upozorneniach a/alebo pokynoch, ktoré sú priložené k produktu. Komunikácia, nákupné objednávky a platby, ktoré zasahujú do transakcií vykonávaných na webovej stránke, môžu byť uložené a uchovávané v počítačových záznamoch spoločnosti PINTURAS DECOLOR, SL, aby predstavovali prostriedok dôkazu o transakciách, v každom prípade rešpektujúc primerané bezpečnostnými podmienkami a platnými zákonmi a predpismi, ktoré sú v tomto ohľade uplatniteľné, a to najmä v súlade s RGPD a LOPDGDD a právami, ktoré pomáhajú používateľom v súlade so zásadami ochrany osobných údajov tejto webovej stránky (právne oznámenie a všeobecné podmienky používania) .

Všetky objednávky prijaté spoločnosťou PINTURAS DECOLOR, SL prostredníctvom webovej stránky podliehajú dostupnosti produktov a/alebo skutočnosti, že žiadna okolnosť alebo príčina vyššej moci (článok deväť týchto podmienok) neovplyvní ich dodávku a/alebo poskytovanie služieb. Ak sa vyskytnú problémy s dodávkou produktov alebo ak nie sú žiadne produkty na sklade, PINTURAS DECOLOR, SL sa zaväzuje kontaktovať Užívateľa a vrátiť mu akúkoľvek sumu, ktorá mohla byť zaplatená. To bude rovnako uplatniteľné v prípadoch, keď sa poskytovanie služby stane nemožným.

Ceny zobrazené na Webovej stránke sú konečné, v eurách (€) a zahŕňajú dane, pokiaľ z dôvodu zákonných požiadaviek, najmä vo vzťahu k DPH, nie je uvedené a použité inak.

 

Náklady na dopravu sú zahrnuté v konečných cenách produktov, ako sú uvedené na Webovej stránke. PINTURAS DECOLOR, SL teda vykonáva doručovacie a/alebo prepravné služby prostredníctvom TIPSA.

 

Web v žiadnom prípade nepripočíta k cene produktu alebo služby automaticky dodatočné náklady, ale iba tie, ktoré si Používateľ vybral a zvolil dobrovoľne a slobodne.

 

Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť, prípadné zmeny však neovplyvnia objednávky alebo nákupy, ku ktorým už Užívateľ dostal potvrdenie objednávky.

 

Akceptované spôsoby platby budú: Kreditná alebo debetná karta, bankový prevod, Bizum a PayPal.

 

Kreditné karty budú podliehať kontrolám a autorizácii zo strany vydávajúcej banky, ak uvedený subjekt platbu neautorizuje, PINTURAS DECOLOR, SL nezodpovedá za žiadne oneskorenie alebo nedodanie a nebude môcť formalizovať žiadnu zmluvu s používateľom.

 

Keď PINTURAS DECOLOR, SL obdrží objednávku od Používateľa prostredníctvom Webovej stránky, vykoná sa predbežná autorizácia na príslušnej karte, aby sa zabezpečilo, že na dokončenie transakcie bude dostatok finančných prostriedkov. Účtovanie na karte bude uskutočnené v momente odoslania potvrdenia o odoslaní a/alebo potvrdenia o poskytnutej službe Užívateľovi spôsobom a prípadne v zriadenom mieste.

 

Používateľ v každom prípade kliknutím na „UKONČIŤ NÁKUP“ potvrdzuje, že použitý spôsob platby je jeho, prípadne, že je oprávneným vlastníkom darčekovej karty alebo kreditnej karty.

 

Objednávky na nákup alebo akvizíciu, v ktorých si Užívateľ zvolí ako spôsob platby bankový prevod, budú rezervované 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, aby bol ponechaný dostatočný čas na to, aby systém platieb zohľadnil bankový prevod. používa PINTURAS DECOLOR, SL pre Webové stránky. Keď systém prijme prevod, objednávka bude pripravená a spravovaná na odoslanie. Pri použití tohto spôsobu platby sa používateľ musí uistiť, že správne zadal presnú sumu objednávky, ako aj číslo účtu a referenciu prevodu. V prípade chyby PINTURAS DECOLOR, SL nebude môcť potvrdiť objednávku, ktorá bude zrušená.

V prípadoch, kedy je vhodné uskutočniť fyzickú dodávku zmluvného tovaru, budú dodávky realizované v rámci územia: Španielsko (Polostrov a Baleárske ostrovy). S výnimkou prípadov, keď nastanú nepredvídané alebo mimoriadne okolnosti, prípadne vyplývajúce z personalizácie produktov, bude objednávka pozostávajúca z produktov uvedených v každom potvrdení nákupu doručená v lehote uvedenej na Webovej stránke podľa spôsob dopravy zvolený Používateľom, a to v každom prípade maximálne do 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky.

 

Ak PINTURAS DECOLOR, SL z nejakého dôvodu z tohto dôvodu nemohol dodržať termín dodania, bude kontaktovať Používateľa, aby ho o tejto skutočnosti informoval a ten sa môže rozhodnúť pokračovať v nákupe stanovením nového termínu dodania alebo zrušiť objednávku. s vrátením celej zaplatenej ceny. Každopádne, donášky domov sú realizované v pracovné dni.

Ak nie je možné objednávku doručiť z dôvodu neprítomnosti Používateľa, môže byť objednávka vrátená do skladu. Dopravca by však nechal oznámenie s vysvetlením, kde sa objednávka nachádza a ako si ju nechať znova doručiť.

 

V prípade, že sa Užívateľ nebude v dohodnutom časovom intervale nachádzať na mieste dodania, musí kontaktovať PINTURAS DECOLOR, SL za účelom dohodnutia doručenia v iný deň.

 

V prípade, že uplynie 30 dní odo dňa, keď je vaša objednávka pripravená na doručenie a nebola doručená z dôvodov, ktoré nemožno pripísať spoločnosti PINTURAS DECOLOR, SL, má sa za to, že si Užívateľ želá odstúpiť od zmluvy a bude sa to považovať za ukončené. V dôsledku ukončenia zmluvy budú všetky platby prijaté od Používateľa vrátené, s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vlastného výberu spôsobu doručenia iným, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Webovou stránkou. bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sa zmluva považuje za ukončenú.

 

Užívateľ však musí mať na pamäti, že doprava odvodená od uznesenia môže mať dodatočné náklady, ktoré mu môžu byť prenesené. Na účely týchto Podmienok sa rozumie, že k dodaniu došlo alebo že objednávka bola doručená v momente, keď Používateľ alebo ním určená tretia osoba nadobudne hmotné vlastníctvo produktov, ktoré bude akreditované podpis prevzatia objednávky na dohodnutú dodaciu adresu.

 

Riziká, ktoré môžu z produktov vyplynúť, znáša Užívateľ od momentu dodania. Používateľ nadobudne vlastníctvo produktov, keď PINTURAS DECOLOR, SL obdrží plnú platbu všetkých splatných súm v súvislosti s nákupom alebo akvizíciou, vrátane nákladov na dopravu, alebo v čase dodania, ak k nemu dôjde v čase po úplnom prijatí. zo sumy, ktorú má zaplatiť PINTURAS DECOLOR, SL

 

V súlade s ustanoveniami zákona 37/1992 z 28. decembra o dani z pridanej hodnoty (DPH) sa objednávkami na dodanie a/alebo poskytnutie rozumie, že sa nachádzajú na území uplatňovania španielskej DPH, ak je adresa dodania na španielskom území okrem Kanárskych ostrovov, Ceuty a Melilly. Platná sadzba DPH bude vždy platná podľa zákona v závislosti od konkrétnej položky.

Užívateľ je informovaný, že v prípade, že zistí, že pri zadávaní údajov potrebných na vybavenie jeho požiadavky na nákup na Webovej stránke došlo k chybe, môže ich upraviť kontaktovaním PINTURAS DECOLOR, SL prostredníctvom kontaktných priestorov povolených na Webovej stránke, a ak je to vhodné, prostredníctvom tých, ktorí majú možnosť kontaktovať zákaznícky servis, a/alebo pomocou kontaktných informácií uvedených v prvom odseku (všeobecné informácie). Rovnako môže používateľ tieto informácie opraviť aj prostredníctvom svojho osobného priestoru na pripojenie k Webovej stránke.

V každom prípade má Používateľ pred kliknutím na „UKONČIŤ NÁKUP“ prístup do priestoru, košíka alebo košíka, kde sú zapísané jeho požiadavky na nákup a môže vykonávať úpravy.

Podobne sa Používateľovi odporúča, aby si prečítal Právne oznámenie a Všeobecné podmienky používania, aby získal viac informácií o tom, ako uplatniť svoje právo na opravu, ako je stanovené v Základnom zákone o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, PINTURAS DECOLOR, SL nenesie žiadnu zodpovednosť za nasledujúce straty, bez ohľadu na ich pôvod:

 

 • Akékoľvek straty, ktoré nemožno pripísať žiadnemu z vašich porušení.
 • Obchodné straty (vrátane straty zisku, príjmu, zmlúv, predpokladaných úspor, údajov, straty dobrého mena alebo zbytočných výdavkov).
 • Akákoľvek iná nepriama strata, ktorú obe strany nemohli primerane predvídať v čase, keď bola medzi oboma stranami formalizovaná zmluva o predaji produktov.

 

Podobne aj PINTURAS DECOLOR, SL obmedzuje svoju zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

 

 • PINTURAS DECOLOR, SL uplatňuje všetky opatrenia súvisiace s poskytovaním verného zobrazenia produktu na webovej stránke, nezodpovedá však za najmenšie rozdiely alebo nepresnosti, ktoré môžu existovať v dôsledku nedostatočného rozlíšenia obrazovky alebo problémov s prehliadačom, ktoré sa môžu vyskytnúť. alebo iné tohto druhu.
 • PINTURAS DECOLOR, SL bude konať s maximálnou starostlivosťou, aby bol produkt, ktorý je predmetom objednávky, k dispozícii spoločnosti poverenej jeho prepravou. Nezodpovedá však za škody spôsobené nesprávnou funkciou prepravy, najmä v dôsledku príčin, ako sú štrajky, zadržiavanie ciest a vo všeobecnosti akékoľvek iné typické pre daný sektor, ktoré vedú k omeškaniu, strate alebo krádeži produktu.
 • Technické poruchy, ktoré z náhodných príčin alebo inej povahy bránia normálnej prevádzke služby cez internet. Nedostatočná dostupnosť webovej stránky z dôvodu údržby alebo iných dôvodov, čo bráni sprístupneniu služby. PINTURAS DECOLOR, SL má k dispozícii všetky prostriedky na uskutočnenie procesu nákupu, platby a dopravy/dodania produktov, avšak zrieka sa zodpovednosti za príčiny, ktoré mu nemožno pripísať, náhodnú udalosť alebo vyššiu moc.
 • PINTURAS DECOLOR, SL nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie a/alebo opotrebovanie produktov, ktoré boli použité používateľom. PINTURAS DECOLOR, SL zároveň nezodpovedá za chybné vrátenie zo strany Používateľa. Je zodpovednosťou užívateľa vrátiť správny produkt.
 • Vo všeobecnosti spoločnosť PINTURAS DECOLOR, SL nenesie zodpovednosť za žiadne porušenie alebo oneskorenie pri plnení akýchkoľvek prevzatých záväzkov, ak je to spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly, t. j. z dôvodu vyššej moci, a to môže zahŕňajú, ako príklad, ale nie sú vyčerpávajúce:
  • Štrajky, výluky alebo iné priemyselné akcie.
  • Občianske nepokoje, nepokoje, invázia, teroristická hrozba alebo útok, vojna (vyhlásená alebo nevyhlásená) alebo hrozba alebo príprava na vojnu.
  • Požiar, výbuch, búrka, povodeň, zemetrasenie, pokles, epidémia alebo akákoľvek iná prírodná katastrofa.
  • Nemožnosť použitia vlakov, lodí, lietadiel, motorovej dopravy alebo iných dopravných prostriedkov, verejných alebo súkromných.
  • Neschopnosť používať verejné alebo súkromné telekomunikačné systémy.
  • Zákony, vyhlášky, zákony, nariadenia alebo obmedzenia akejkoľvek vlády alebo verejného orgánu.

 

Týmto spôsobom dôjde k pozastaveniu záväzkov počas obdobia, v ktorom príčina vyššej moci trvá, a PINTURAS DECOLOR, SL bude mať predĺženú lehotu na ich splnenie na dobu rovnajúcu sa dobe trvania príčiny zásahu. vyššej moci.

 

PINTURAS DECOLOR, SL využije všetky primerané prostriedky na nájdenie riešenia, ktoré nám umožní splniť naše záväzky aj napriek príčine vyššej moci.

Používaním tejto webovej stránky používateľ súhlasí s tým, že väčšina komunikácie so spoločnosťou PINTURAS DECOLOR, SL je elektronická (e-mail alebo oznámenia zverejnené na webovej stránke).

 

Užívateľ súhlasí s používaním tohto elektronického komunikačného prostriedku na zmluvné účely a berie na vedomie, že všetky zmluvy, oznámenia, informácie a iná komunikácia, ktorú PINTURAS DECOLOR, SL zasiela elektronicky, spĺňajú zákonné požiadavky písomnej formy. Táto podmienka neovplyvní práva, ktoré Užívateľovi priznáva zákon.

 

Používateľ môže zasielať upozornenia a/alebo komunikovať so spoločnosťou PINTURAS DECOLOR, SL prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v týchto Podmienkach a prípadne prostredníctvom kontaktných priestorov na Webovej stránke.

Rovnako, pokiaľ nie je stanovené inak, PINTURAS DECOLOR, SL

Používateľa môžete kontaktovať a/alebo upozorniť e-mailom alebo na uvedenú poštovú adresu.

Žiadne zrieknutie sa konkrétneho zákonného práva alebo konania zo strany PINTURAS DECOLOR, SL alebo absencia požiadavky zo strany PINTURAS DECOLOR, SL prísneho dodržiavania akýchkoľvek svojich povinností zo strany používateľa nebude znamenať, ani zrieknutie sa iných práv alebo činností odvodených z zmluvy alebo Podmienok, ani nezbaví Používateľa plnenia jeho povinností.

 

Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek z týchto Podmienok alebo práv alebo úkonov vyplývajúcich zo zmluvy zo strany PINTURAS DECOLOR, SL nenadobudne účinnosť, pokiaľ nie je výslovne stanovené, že ide o vzdanie sa práva a nie je formalizované a oznámené Používateľovi písomne.

Ak bola ktorákoľvek z týchto podmienok vyhlásená za neplatnú pevným uznesením vydaným príslušným orgánom, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti bez toho, aby boli dotknuté uvedeným vyhlásením neplatnosti.

PINTURAS DECOLOR, SL nezodpovedá žiadnym spôsobom v prípade nemožnosti poskytovania služby, ak je to spôsobené dlhodobými prerušeniami dodávky elektriny, telekomunikačných liniek, sociálnymi konfliktmi, štrajkami, rebéliami, výbuchmi, záplavami, konaním a opomenutím vlády a vo všeobecnosti všetky prípady vyššej moci alebo náhodnej udalosti.

Tieto Podmienky a akýkoľvek dokument, na ktorý sa v nich výslovne odkazuje, tvoria úplnú dohodu medzi Používateľom a PINTURAS DECOLOR, SL vo vzťahu k predmetu predaja a nahrádzajú akúkoľvek inú zmluvu, dohodu alebo predchádzajúci prísľub dohodnutý ústne alebo písomne. rovnaké časti.

Používateľ a PINTURAS DECOLOR, SL potvrdzujú, že súhlasili s uzavretím zmluvy bez toho, aby sa spoliehali na akékoľvek vyhlásenie alebo prísľub druhej strany, s výnimkou toho, čo je výslovne uvedené v týchto podmienkach.

S informáciami alebo údajmi osobného charakteru, ktoré používateľ poskytne spoločnosti PINTURAS DECOLOR, SL v rámci transakcie na webovej stránke, sa bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami zásad ochrany údajov (právne upozornenie, zásady ochrany osobných údajov a súbory cookie). . Používateľ prístupom, prehliadaním a/alebo používaním Webovej stránky vyjadruje súhlas so spracovaním uvedených informácií a údajov a vyhlasuje, že všetky poskytnuté informácie alebo údaje sú pravdivé.

Prístup, navigácia a/alebo používanie tejto webovej stránky a zmluvy o kúpe produktov prostredníctvom nej sa budú riadiť španielskou legislatívou.

Akákoľvek kontroverzia, problém alebo nezhoda, ktorá vznikne alebo súvisí s prístupom, navigáciou a/alebo používaním webovej stránky, alebo s výkladom a vykonávaním týchto Podmienok, alebo s predajnými zmluvami medzi PINTURAS DECOLOR, SL a Používateľom, bude podlieha nevýhradnej jurisdikcii španielskych súdov a tribunálov.

Používateľ môže spoločnosti PINTURAS DECOLOR, SL zasielať svoje sťažnosti, nároky alebo akékoľvek iné pripomienky, ktoré si želá uplatniť, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto Podmienok (Všeobecné informácie).

 

Okrem toho má PINTURAS DECOLOR, SL pre spotrebiteľov a používateľov k dispozícii oficiálne formuláre sťažností, ktoré si môžu od PINTURAS DECOLOR, SL kedykoľvek vyžiadať pomocou kontaktných informácií uvedených na začiatku týchto Podmienok (Všeobecné informácie).

 

Rovnako, ak dôjde k sporu z uzavretia tejto kúpnej zmluvy medzi PINTURAS DECOLOR, SL a Používateľom, môže Používateľ ako spotrebiteľ požiadať o mimosúdne riešenie sporu v súlade s Nariadením EÚ č. Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov. K tejto metóde sa dostanete prostredníctvom webovej stránky: http://ec.europa.eu/consumers/ord/.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]