Är du professionell eller distributör?

JURIDISK VARNING

Webbplatsen decolor.es (hädanefter "Webbplatsen") ägs av PINTURAS DECOLOR, SL (nedan kallad "FÖRETAGET"), med registrerat kontor på: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Spanien och CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL välkomnar dig och inbjuder dig att noggrant läsa de allmänna villkoren för användning av denna webbplats (hädanefter "Allmänna användarvillkor") som beskriver villkoren som kommer att gälla för din navigering genom den. , i enlighet med med bestämmelserna i tillämpliga spanska bestämmelser. Med tanke på att företaget skulle kunna ändra dessa användarvillkor i framtiden, rekommenderar vi att du besöker dem regelbundet för att bli vederbörligen informerad om de ändringar som görs.

I syfte att användningen av webbplatsen överensstämmer med kriterierna för transparens, tydlighet och enkelhet, informerar PINTURAS DECOLOR, SL användaren att alla förslag, tvivel eller frågor om de allmänna användarvillkoren kommer att tas emot och lösas genom att kontakta företaget på via mejla decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL tillhandahåller innehållet och tjänsterna som är tillgängliga på webbplatsen, med förbehåll för dessa allmänna användarvillkor, samt policyn för behandling av personuppgifter (nedan kallad "Dataskyddspolicyn" ). Tillgång till denna webbplats eller dess användning på något sätt ger dig kvalifikationen "Användare" och innebär ett oreserverat godkännande av vart och ett av dessa allmänna användarvillkor, företaget förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst. Följaktligen kommer det att vara alla användares ansvar att noggrant läsa de allmänna användarvillkoren som gäller vid vart och ett av de tillfällen då de går in på denna webbplats, så att, om de inte samtycker till något av det som tillhandahålls här, måste du avstå från att använda denna webbplats.

 

På samma sätt varnas du för att det ibland kan fastställas särskilda villkor för användningen av specifikt innehåll och/eller tjänster på webbplatsen, användningen av nämnda innehåll eller tjänster kommer att innebära acceptans av de särskilda villkoren som anges där.

Genom webbplatsen erbjuder PINTURAS DECOLOR, SL Användare möjligheten att få tillgång till: Information om företaget, dess kontaktuppgifter, dess produkter och tjänster, dess priser, dess kommersiella erbjudanden, dess plats - En kontaktsektion för att göra förfrågningar genom att tillhandahålla dina personuppgifter – Länkar för åtkomst till sociala nätverk (nedan kallade "Tjänsterna").

När det för åtkomst till visst innehåll eller tjänster är nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter, kommer Användare att garantera dess sanning, riktighet, äkthet och giltighet. Företaget kommer att ge dessa uppgifter motsvarande automatisk behandling baserat på dess natur eller syfte, enligt villkoren som anges i avsnittet om dataskyddspolicy.

Användaren erkänner och accepterar att allt innehåll som visas på webbplatsen och speciellt design, texter, bilder, logotyper, ikoner, knappar, mjukvara, handelsnamn, varumärken eller andra tecken som kan användas industriellt och/eller är föremål för Immateriella rättigheter och alla varumärken, handelsnamn eller särskiljande tecken, alla industriella och immateriella rättigheter, på innehållet och/eller andra element som infogas på sidan, som är exklusiv egendom av PINTURAS DECOLOR, SL och/eller tredje part, som har ensamrätt att använda dem i ekonomisk trafik. Av alla dessa skäl åtar sig Användaren att inte reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller modifiera sådant innehåll, vilket håller företaget oskadligt från alla anspråk som uppstår till följd av brott mot sådana skyldigheter. I inget fall innebär åtkomst till webbplatsen någon typ av avstående, överföring, licens eller fullständig eller partiell överföring av nämnda rättigheter, om inte annat uttryckligen anges. Dessa allmänna villkor för användning av webbplatsen ger inte användarna någon annan rätt till användning, ändring, exploatering, reproduktion, distribution eller offentlig kommunikation av webbplatsen och/eller dess innehåll utöver de som uttryckligen anges häri. All annan användning eller exploatering av några rättigheter kommer att vara föremål för ett förhands- och uttryckligt tillstånd som specifikt beviljats för detta ändamål av PINTURAS DECOLOR, SL eller den tredje partens ägare av de berörda rättigheterna.


Innehållet, texterna, fotografierna, designen, logotyperna, bilderna, datorprogrammen, källkoderna och i allmänhet all intellektuell skapelse som finns på denna webbplats, såväl som själva webbplatsen som helhet, som ett multimediakonstnärligt verk, är skyddade som upphovsrätt enligt lagstiftningen om immateriella rättigheter. PINTURAS DECOLOR, SL äger de element som utgör den grafiska designen av Webbplatsen, menyerna, navigeringsknapparna, HTML-kod, texter, bilder, texturer, grafik och annat innehåll på Webbplatsen eller, i vilket fall som helst, har motsvarande behörighet för användning av nämnda element. Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen får inte reproduceras helt eller delvis, inte heller överföras eller registreras av något system för informationshämtning, i någon form eller på något sätt, såvida inte förhandsgodkännande erhålls, skriftligen, från ovannämnda Entitet.


Likaså är det förbjudet att undertrycka, gäcka och/eller manipulera "upphovsrätten" samt tekniska skyddsanordningar, eller någon informationsmekanism som innehållet kan innehålla. Användaren av denna webbplats förbinder sig att respektera de angivna rättigheterna och att undvika alla åtgärder som kan skada dem, och förbehåller sig i alla fall företaget att utöva de medel eller rättsliga åtgärder som motsvarar det för att försvara dess legitima immateriella och industriella rättigheter.

 1. Användaren samtycker till:
Gör korrekt och laglig användning av webbplatsen, såväl som dess innehåll och tjänster, i enlighet med: (i) tillämplig lagstiftning vid varje given tidpunkt; (ii) de allmänna villkoren för användning av webbplatsen; (iii) moral och allmänt accepterade goda seder och (iv) allmän ordning. Tillhandahåll alla medel och tekniska krav som behövs för att komma åt webbplatsen. Ge sanningsenlig information genom att fylla i formulären som finns på webbplatsen med dina personuppgifter och hålla dem uppdaterade hela tiden på ett sätt som alltid svarar mot användarens verkliga situation. Användaren är ensam ansvarig för de falska eller felaktiga påståenden som gjorts och de skador som orsakats företaget eller tredje part av den tillhandahållna informationen. Men som fastställts i föregående avsnitt måste användaren också avstå från:
 1. Använd otillåten eller bedräglig användning av webbplatsen och/eller dess innehåll för otillåtna ändamål eller effekter, förbjudet i dessa allmänna användarvillkor, skadligt för tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta, försämras eller förhindra normal användning av tjänster eller dokument, filer och alla typer av innehåll som lagras i någon datorutrustning.
 2. Få åtkomst till eller försök att få tillgång till resurser eller begränsade områden på webbplatsen utan att följa de villkor som krävs för nämnda åtkomst.
 3. Orsaka skada på de fysiska eller logiska systemen på webbplatsen, dess leverantörer eller tredje part.
 4. Införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kan orsaka skada på företagets, dess leverantörers eller tredje parts fysiska eller logiska system.
 5. Försök att komma åt, använda och/eller manipulera data från företaget, tredjepartsleverantörer och andra användare.
 6. Reproducera eller kopiera, distribuera, tillåt allmän tillgång genom någon form av offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har tillstånd från ägaren till motsvarande rättigheter eller det är lagligt tillåtet.
 7. Ta bort, dölj eller manipulera anteckningar om immateriella eller industriella rättigheter och annan data som identifierar rättigheterna för företaget eller tredje part som ingår i innehållet, såväl som tekniska skyddsanordningar eller informationsmekanismer som kan infogas i innehållet. .
 8. Skaffa och försök erhålla innehållet med hjälp av andra medel eller procedurer än de som, beroende på fallet, har gjorts tillgängliga för detta ändamål eller som uttryckligen har angetts på de webbsidor där innehållet finns eller, i allmänhet, sådana som används ofta på Internet eftersom de inte medför risk för skada eller inaktivering av webbplatsen och/eller dess innehåll.
 9. I synnerhet, och endast vägledande och inte uttömmande, förbinder sig Användaren att inte överföra, sprida eller göra tillgänglig för tredje part information, data, innehåll, meddelanden, grafik, ritningar, ljud- och/eller bildfiler, fotografier, inspelningar, programvara och, i allmänhet alla typer av material som:
 • (i) På något sätt strider mot, underskattar eller kränker de grundläggande rättigheter och allmänna friheter som erkänns konstitutionellt, i internationella fördrag och i resten av gällande lagstiftning.
 • (ii) Framkalla, hetsa till eller främja kriminella, nedsättande, ärekränkande, våldsamma handlingar eller, i allmänhet, i strid med lagen, moral, allmänt accepterade goda seder eller allmän ordning.
 • (iii) Framkalla, hetsa till eller främja diskriminerande handlingar, attityder eller tankar baserade på kön, ras, religion, övertygelse, ålder eller tillstånd.
 • (iv) Inkorporera, tillhandahålla eller tillåta tillgång till kriminella, våldsamma, kränkande, skadliga, förnedrande produkter, element, meddelanden och/eller tjänster eller, i allmänhet, i strid med lagen, moral och allmänt accepterade goda seder eller allmän ordning.
 • (v) Framkalla eller kan framkalla ett oacceptabelt tillstånd av ångest eller rädsla.
 • (vi) Framkallar eller uppmuntrar till farliga, riskfyllda eller skadliga metoder för hälsa och mental balans.
 • (vii) Det skyddas av lagstiftningen om intellektuellt eller industriellt skydd som tillhör PINTURAS DECOLOR, SL eller tredje part utan att den avsedda användningen har godkänts.
 • (viii) strider mot heder, personlig integritet och familjeskydd eller bilden av människor.
 • (ix) Utgör vilken typ av reklam som helst.
 • (x) Inkluderar alla typer av virus eller program som förhindrar att webbplatsen fungerar normalt.
 
Om du förses med ett lösenord för att komma åt några av tjänsterna och/eller innehållet på webbplatsen, är du skyldig att använda det flitigt och hålla det hemligt hela tiden. Följaktligen kommer det att vara ansvarigt för dess korrekta vårdnad och konfidentialitet, och åtar sig att inte överföra det till tredje part, tillfälligt eller permanent, eller att tillåta åtkomst till ovannämnda tjänster och/eller innehåll av utomstående. På samma sätt är du skyldig att meddela företaget om alla fakta som kan leda till felaktig användning av ditt lösenord, såsom, men inte begränsat till, dess stöld, förlust eller obehörig åtkomst, för att kunna fortsätta med dess omedelbara annullering. Följaktligen, så länge du inte gör ovanstående meddelande, kommer PINTURAS DECOLOR, SL att vara befriad från allt ansvar som kan uppstå från felaktig användning av ditt lösenord, och är ditt ansvar för all olaglig användning av innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen av någon olaglig tredje part. . Om du av oaktsamhet eller avsiktligt underlåter att följa någon av skyldigheterna som fastställs i dessa allmänna användarvillkor, kommer du att vara ansvarig för alla skador som kan uppstå från nämnda överträdelse för PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL garanterar inte kontinuerlig åtkomst, inte heller korrekt visning, nedladdning eller användning av de element och information som finns på sidorna på webbplatsen, som kan hindras, hindras eller avbrytas av faktorer eller omständigheter utanför dess kontroll.

 

FÄRG FÄRG, SL ansvarar inte för de beslut som kan komma att fattas till följd av tillgång till innehållet eller informationen som erbjuds.

 

FÄRG FÄRG, SL kan avbryta tjänsten eller omedelbart lösa relationen med Användaren om den upptäcker att en användning av dess Webbplats eller någon av de tjänster som erbjuds där strider mot dessa Allmänna Användarvillkor. Företaget ansvarar inte för skador, förluster, anspråk eller kostnader som härrör från användningen av webbplatsen. Den ansvarar endast för att ta bort, så snart som möjligt, innehållet som kan orsaka sådan skada, förutsatt att det meddelas. I synnerhet kommer det inte att vara ansvarigt för skador som kan härröra bland annat från:

 

(i) störningar, avbrott, misslyckanden, utelämnanden, telefonavbrott, förseningar, blockeringar eller avbrott i driften av det elektroniska systemet, orsakade av brister, överbelastningar och fel i telekommunikationslinjer och nätverk, eller av någon annan orsak utanför kontroll av företaget.

 

(ii) olaglig störning genom användning av skadliga program av något slag och genom alla kommunikationsmedel, såsom datavirus eller något annat.

 

(iii) olämpligt eller olämpligt missbruk av webbplatsen.

 

(iv) säkerhets- eller navigeringsfel orsakade av ett fel i webbläsaren eller av användning av icke uppdaterade versioner av densamma. Administratörerna för BOLAGET förbehåller sig rätten att dra tillbaka, helt eller delvis, allt innehåll eller information som finns på webbplatsen.

 

FÄRG FÄRG, SL utesluter allt ansvar för skador av någon art som kan bero på missbruk av tjänsterna som är fritt tillgängliga och används av webbplatsanvändare. Likaså är företaget befriat från allt ansvar för innehåll och information som kan tas emot som ett resultat av datainsamlingsformulären, och är detsamma endast för tillhandahållande av fråge- och tviveltjänster. Å andra sidan, i händelse av att skada orsakas på grund av olaglig eller felaktig användning av nämnda tjänster, kan Användaren krävas av företaget för de skador eller förluster som orsakats.

 

Du kommer att försvara, gottgöra och hålla företaget skadeslöst mot eventuella skador som uppstår från anspråk, åtgärder eller krav från tredje part till följd av din åtkomst till eller användning av webbplatsen. På samma sätt samtycker du till att hålla PINTURAS DECOLOR, SL skadeslös mot alla skador som uppstår från din användning av "robotar", "spindlar", "crawlers" eller liknande verktyg som används i syfte att samla in eller extrahera data eller någon annan åtgärd från din sida som medför en orimlig börda på driften av webbplatsen.

Användaren förbinder sig att inte reproducera på något sätt, inte ens genom en hyperlänk eller hyperlänk, PINTURAS DECOLOR, SL-webbplatsen, liksom något av dess innehåll, såvida det inte uttryckligen godkänts skriftligen av företaget.

 

Webbplatsen PINTURAS DECOLOR, SL innehåller länkar till andra webbplatser som hanteras av tredje part, för att underlätta användarens tillgång till information från samarbetande och/eller sponsrande företag. Följaktligen är företaget inte ansvarigt för innehållet på nämnda webbplatser, och det är inte heller i en position som garant eller/eller erbjuder tjänster och/eller information som kan erbjudas till tredje part via tredje parts länkar.

 

Användaren ges en begränsad, återkallbar och icke-exklusiv rätt att skapa länkar till hemsidans huvudsida exklusivt för privat och icke-kommersiellt bruk. Webbplatser som innehåller en länk till vår webbplats (i) får inte antyda att företaget rekommenderar den webbplatsen eller dess tjänster eller produkter; (ii) får inte förvränga deras förhållande till företaget eller ange att företaget har godkänt en sådan länk, och inte heller inkludera varumärken, valörer, handelsnamn, logotyper eller andra särskiljande tecken för företaget; (iii) får inte innehålla innehåll som kan anses ha dålig smak, obscent, stötande, kontroversiellt, som uppmuntrar till våld eller diskriminering på grund av kön, ras eller religion, som strider mot allmän ordning eller olagligt; (iv) får inte länka till någon annan sida på webbplatsen än huvudsidan; (v) måste länka till webbplatsens egen adress, utan att tillåta webbplatsen som gör länken att reproducera webbplatsen som en del av webbplatsen eller inom en av dess "ramar" eller skapa en "webbläsare" på någon av webbplatsens sidor . PINTURAS DECOLOR, SL kan när som helst begära att ta bort en länk till webbplatsen, varefter den omedelbart måste ta bort den. Företaget kan inte kontrollera information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som har upprättat länkar till webbplatsen.

 

Följaktligen tar PINTURAS DECOLOR, SL inget ansvar för någon aspekt relaterade till sådana webbplatser.

För att använda vissa av tjänsterna måste användarna tidigare tillhandahålla vissa personuppgifter. För att göra detta kommer PINTURAS DECOLOR, SL automatiskt att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftsskyddsbestämmelserna. För detta kan Användaren få tillgång till policyn som följs vid behandlingen av personuppgifter, såväl som fastställandet av de tidigare fastställda ändamålen, enligt villkoren som definieras i dataskyddspolicyn som presenteras på denna webbplats.

PINTURAS DECOLOR, SL förbehåller sig rätten att använda "cookie"-teknik på webbplatsen, för att känna igen dig som en frekvent användare och anpassa din användning av webbplatsen genom att förvälja ditt språk, eller mer önskat eller specifikt innehåll. De "cookies" som används av webbplatsen, eller den tredje part som agerar på dess vägnar, är endast associerade med en anonym användare och deras dator och tillhandahåller inte användarens personliga data på egen hand.

 

Cookies är filer som skickas till en webbläsare via en webbserver för att registrera användarens navigering på webbplatsen när användaren tillåter mottagning. I sin tur kan du radera "cookies" för vilka du bör läsa bruksanvisningen för din webbläsare.

 

Tack vare cookies är det möjligt för företaget att känna igen webbläsaren på den dator som används av Användaren för att tillhandahålla innehåll och visa deras surf- och reklampreferenser, samt känna igen deras demografiska profiler för att mäta besök och trafikparametrar, kontrollera framsteg och antal poster.

Tillhandahållandet av tjänsten på denna webbplats och de andra tjänsterna har i princip en obestämd varaktighet. Företaget kan dock avsluta eller stänga av någon av portaltjänsterna. När det är möjligt kommer företaget att meddela uppsägning eller avstängning av tillhandahållandet av den givna tjänsten.

I allmänhet är innehållet och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen endast informativa. Genom att erbjuda dem, ger PINTURAS DECOLOR, SL därför ingen garanti eller förklaring i förhållande till innehållet och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen, inklusive, som exempel, garantier för laglighet, tillförlitlighet, användbarhet, sanningsenlighet, korrekthet eller säljbarhet , förutom i den mån sådana representationer och garantier inte kan uteslutas enligt lag.

PINTURAS DECOLOR, SL ansvarar inte på något sätt i händelse av omöjlighet att tillhandahålla service, om detta beror på långvariga avbrott i elförsörjningen, telekommunikationsledningar, sociala konflikter, strejker, uppror, explosioner, översvämningar, handlingar och försummelser av Regeringen och i allmänhet alla fall av force majeure eller slumpmässig händelse.

Dessa allmänna villkor för användning, såväl som användningen av webbplatsen, kommer att styras av spansk lagstiftning, som kommer att vara tillämplig i frågor som inte anges i dessa villkor vad gäller tolkning, giltighet och utförande.

PINTURAS DECOLOR, SL och användaren, som uttryckligen avstår från annan jurisdiktion, underkastar sig ALBACETEs domstolar och domstolar för eventuella tvister som kan uppstå från existensen, tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor; Förutom i fall där användaren har status som konsument eller användare i enlighet med tillämpliga lagar, där denna klausul inte kommer att vara tillämplig.


I händelse av att någon bestämmelse i dessa Allmänna Användarvillkor inte kan verkställas eller är ogiltigt i kraft av tillämplig lagstiftning eller som ett resultat av en rättslig eller administrativ lösning, kommer nämnda ogiltighet eller ogiltighet inte att göra dessa Allmänna Användarvillkor omöjliga att verkställa eller helt ogiltigförklara. I sådana fall kommer PINTURAS DECOLOR, SL att gå vidare med att modifiera eller ersätta nämnda bestämmelse med en annan som är giltig och verkställbar och som, så långt det är möjligt, uppnår det syfte och det anspråk som återspeglas i det ursprungliga villkoret.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]