Är du professionell eller distributör?

INTEGRITETSPOLICY

Företagsnamn: PINTURAS DECOLOR, SL (nedan "Företaget" eller "Ansvarig"). CIF: B02021459 Adress: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spanien E-post för kommunikation angående dataskydd: decolor@decolor.com
  • Tillämpliga regler:
Vår integritetspolicy har utformats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 av Europaparlamentet och rådet, av den 27 april 2016, angående skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för dessa uppgifter och genom vilket direktiv 95/46/CE (allmän dataskyddsförordning) upphävs, och i vad som inte strider mot ovannämnda förordning, genom bestämmelserna i den spanska lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Genom att förse oss med dina uppgifter intygar du att du har läst och är medveten om denna integritetspolicy, vilket ger ditt otvetydiga och uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de syften och villkor som uttrycks här. Företaget kan ändra denna integritetspolicy för att anpassa den till ny lagstiftning, rättspraxis eller tolkning av den spanska byrån för dataskydd. Dessa integritetsvillkor kan kompletteras med det juridiska meddelandet, cookiepolicyn och de allmänna villkoren som, i förekommande fall, samlas in för vissa produkter eller tjänster, om nämnda åtkomst innebär någon specialisering när det gäller skydd av personuppgifter.
Den behandling vi utför av dina personuppgifter svarar mot följande syften:
  • Ge dig information relaterad till produkterna och tjänsterna som erbjuds av vårt företag och detaljerad på denna webbplats.
  • Hyr våra tjänster genom att acceptera motsvarande offert/order och/eller underteckna ett kommersiellt avtal.
  • Skickar dig via e-post och/eller postnyheter och uppdateringar om vår enhet, såväl som uppdateringar av vår katalog med produkter och tjänster.
 
  • Bevarandetid för dina uppgifter:
Vi kommer att behålla dina personuppgifter från det att du ger oss ditt samtycke tills du återkallar det eller begär begränsning av behandlingen. I sådana fall kommer vi att hålla dina uppgifter blockerade under de perioder som krävs enligt lag.
Legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter är det uttryckliga samtycke som ges genom en positiv och bekräftande handling (fyll i motsvarande formulär och kryssa i rutan för godkännande av denna policy) vid tidpunkten för att tillhandahålla oss dina personuppgifter.  
  • Samtycke att behandla dina uppgifter:
 
Genom att fylla i formulären, markera rutan "Jag accepterar integritetspolicyn" och klicka för att skicka data, eller genom att skicka e-postmeddelanden till företaget via de konton som är aktiverade för detta ändamål, förklarar användaren att de har läst och uttryckligen accepterat denna integritet policy, och ger ditt otvetydiga och uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de angivna syftena. Användaren intygar att han är över 14 år och därför har den nödvändiga juridiska kapaciteten att lämna samtycke angående behandlingen av hans personuppgifter och allt detta, i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy.  
  • Datakategorier:
 
Uppgifterna som samlas in avser kategorin av identifierande data, såsom: Namn och efternamn, Telefon, Postadress, Företag, E-post, samt den IP-adress från vilken du kommer åt datainsamlingsformuläret.
Inom vårt åtagande att garantera säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter, informerar vi dig om att nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att garantera säkerheten för personuppgifter och förhindra ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, med hänsyn tagen till teknikens tillstånd, arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de utsätts för, enligt artikel 32 i RGPD EU 679/2016.
Inga överföringar av data eller internationella överföringar av dina uppgifter är förutsedda, förutom de som godkänts av skatte-, kommersiell- och telekommunikationslagstiftning, såväl som i de fall där en rättslig myndighet kräver det.
Alla intresserade har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dem eller inte. Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk. Av skäl som är relaterade till deras särskilda situation kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. Den personuppgiftsansvarige kommer att sluta behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.
  • Hur utövar jag mina rättigheter?
För att utöva dina rättigheter kan du skriva till Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Spanien eller Du kan också skicka ett e-postmeddelande till Ansvarig, eller i förekommande fall, till Dataskyddsombud till decolor@decolor.com begära motsvarande blankett för utövandet av den valda rätten. Alternativt kan du gå till den behöriga kontrollmyndigheten för att få ytterligare information om dina rättigheter. Kom ihåg att bifoga en kopia av ett dokument som gör att vi kan identifiera dig.
[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]