Jesteś profesjonalistą lub dystrybutorem?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nazwa firmy: PINTURAS DECOLOR, SL (zwana dalej „Spółką” lub „Odpowiedzialnym”). CIF: B02021459 Adres: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Hiszpania E-mail do komunikacji dotyczącej ochrony danych: decolor@decolor.com
  • Obowiązujące przepisy:
Nasza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodny przepływ tych danych i przez który dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostaje uchylona, a co nie jest sprzeczne z wyżej wymienionym rozporządzeniem, przez przepisy hiszpańskich ram prawnych o ochronie danych osobowych. Przekazując nam swoje dane oświadczasz, że zapoznałeś się i zapoznałeś z niniejszą Polityką Prywatności, wyrażając jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami i warunkami w niej wyrażonymi. Firma może zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności, aby dostosować ją do nowych przepisów, orzecznictwa lub interpretacji Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Niniejsze warunki prywatności mogą być uzupełnione przez Notę prawną, Politykę plików cookie i Ogólne warunki, które, w stosownych przypadkach, są gromadzone dla niektórych produktów lub usług, jeśli wspomniany dostęp implikuje jakąkolwiek specjalizację w zakresie ochrony danych osobowych.
Traktowanie przez nas Twoich danych osobowych odpowiada następującym celom:
  • Dostarczyć Ci informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi przez naszą firmę i wyszczególnionych na tej stronie internetowej.
  • Wynajmij nasze usługi, akceptując odpowiednią wycenę/zamówienie i/lub podpisując umowę handlową.
  • Przesyłaj Ci wiadomości e-mail i/lub pocztą tradycyjną i aktualności dotyczące naszego podmiotu, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.
 
  • Okres przechowywania Twoich danych:
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej cofnięcia lub żądania ograniczenia leczenia. W takich przypadkach będziemy blokować Twoje dane przez wymagane prawem okresy.
Zasadnością przetwarzania Twoich danych jest wyraźna zgoda udzielona w drodze pozytywnego i potwierdzającego aktu (wypełnij odpowiedni formularz i zaznacz pole akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazywania nam Twoich danych osobowych.  
  • Zgoda na przetwarzanie Twoich danych:
 
Wypełniając formularze, zaznaczając pole „Akceptuję Politykę Prywatności” i klikając w celu wysłania danych lub wysyłając e-maile do Spółki za pośrednictwem kont do tego włączonych, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i wyraźnie zaakceptował niniejszą politykę prywatności polityki i wyraża jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie ze wskazanymi celami. Użytkownik oświadcza, że ukończył 14 rok życia i w związku z tym posiada niezbędną zdolność prawną do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i to wszystko zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.  
  • Kategorie danych:
 
Gromadzone dane odnoszą się do kategorii danych identyfikujących, takich jak: imię i nazwisko, telefon, adres pocztowy, firma, e-mail, a także adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do formularza zbierania danych.
W ramach naszego zobowiązania do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych informujemy, że podjęliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i zapobieżenia ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, z uwzględnieniem stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na które są narażone, zgodnie z Art. 32 RGPD EU 679/2016.
Nie przewiduje się transferów danych ani transferów międzynarodowych Twoich danych, z wyjątkiem tych, na które zezwalają przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne, a także w przypadkach, w których wymaga tego organ wymiaru sprawiedliwości.
Każda zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, które jej dotyczą. Zainteresowanym osobom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
  • Jak skorzystać z moich praw?
Aby skorzystać ze swoich praw, możesz napisać do Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5, 02630 La Roda (Albacete) Hiszpania lub Możesz również wysłać wiadomość e-mail do osoby odpowiedzialnej lub, w stosownych przypadkach, do pełnomocnika ds. ochrony danych na adres: odbarwianie@odbarwianie.com żądanie odpowiedniego formularza w celu skorzystania z wybranego prawa. Opcjonalnie możesz udać się do właściwego organu kontroli w celu uzyskania dodatkowych informacji o swoich prawach. Pamiętaj, aby dołączyć kopię dokumentu, który pozwoli nam Cię zidentyfikować.
[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]