Jesteś profesjonalistą lub dystrybutorem?

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Strona decolor.es (zwana dalej „Witryną”) jest własnością firmy PINTURAS DECOLOR, SL (dalej „FIRMA”), z siedzibą pod adresem: Polígono Industrial El Salvador, Avenida 3ª – Parcelas 4-5 , 02630 La Roda (Albacete) Hiszpania i CIF B02021459.

PINTURAS DECOLOR, SL wita i zaprasza do uważnego zapoznania się z Ogólnymi warunkami korzystania z tej Witryny (zwanymi dalej „Ogólnymi warunkami korzystania”), które opisują warunki, które będą miały zastosowanie do nawigacji po niej. z postanowieniami obowiązujących przepisów hiszpańskich. Biorąc pod uwagę, że firma może modyfikować niniejsze Warunki użytkowania w przyszłości, zalecamy okresowe ich odwiedzanie, aby być należycie poinformowanym o wprowadzonych zmianach.

Mając na celu, aby korzystanie z Serwisu spełniało kryteria przejrzystości, jasności i prostoty, PINTURAS DECOLOR, SL informuje Użytkownika, że wszelkie sugestie, wątpliwości lub pytania dotyczące Ogólnych Warunków Korzystania będą przyjmowane i rozstrzygane poprzez kontakt z firmą pod adresem: e-mail decolor@decolor.com

PINTURAS DECOLOR, SL dostarcza treści i usługi dostępne w Serwisie, z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania, a także polityki przetwarzania danych osobowych (dalej „Polityka ochrony danych”). Dostęp do tej Witryny lub korzystanie z niej w jakikolwiek sposób daje kwalifikację „Użytkownika” i oznacza bezwarunkową akceptację każdego z niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, przy czym firma zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie. W związku z tym wszyscy Użytkownicy będą odpowiedzialni za uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania obowiązującymi w każdym przypadku, w którym uzyskują dostęp do tej Witryny, tak aby w przypadku braku zgody z którymkolwiek z tych przedstawionych tutaj powstrzymać się od korzystania z tej Witryny.

 

Podobnie, użytkownik jest ostrzegany, że w niektórych przypadkach mogą zostać ustanowione szczególne warunki korzystania z określonych treści i/lub usług w Witrynie, korzystanie z tych treści lub usług będzie oznaczać akceptację określonych w nich warunków.

Za pośrednictwem Serwisu PINTURAS DECOLOR, SL oferuje Użytkownikom możliwość dostępu do: Informacji o firmie, jej danych kontaktowych, oferowanych przez nią produktach i usługach, jej stawkach, jej ofertach handlowych, jej lokalizacji – Sekcja kontaktowa do składania zapytań poprzez podanie danych osobowych – Linki umożliwiające dostęp do sieci społecznościowych (dalej „Usługi”).

W przypadku, gdy w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług konieczne jest podanie danych osobowych, Użytkownicy zagwarantują ich prawdziwość, dokładność, autentyczność i aktualność. Firma zapewni tym danym odpowiednie zautomatyzowane przetwarzanie w oparciu o ich charakter lub cel, zgodnie z warunkami wskazanymi w sekcji Polityka ochrony danych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie treści wyświetlane w Witrynie, a w szczególności projekty, teksty, obrazy, logo, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe lub wszelkie inne znaki, które mogą być używane przemysłowo i/lub podlegają Prawa własności intelektualnej oraz wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej dotyczące treści i/lub innych elementów umieszczonych na stronie, które są wyłączną własnością firmy PINTURAS DECOLOR, SL i/lub stron trzecich, którzy mają wyłączne prawo do ich wykorzystywania w obrocie gospodarczym. Z tych wszystkich powodów Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać ani w jakikolwiek inny sposób komunikować publicznie, przekształcać lub modyfikować takich treści, chroniąc firmę przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia tych obowiązków. W żadnym wypadku dostęp do Witryny nie oznacza zrzeczenia się, przekazania, licencji ani całkowitego lub częściowego przeniesienia wspomnianych praw, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Niniejsze Ogólne warunki korzystania z Witryny nie przyznają Użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, zmiany, eksploatacji, reprodukcji, dystrybucji lub publicznego komunikowania Witryny i/lub jej Treści innych niż wyraźnie przewidziane w niniejszym dokumencie. Wszelkie inne wykorzystanie lub wykorzystanie jakichkolwiek praw będzie podlegać uprzedniej i wyraźnej autoryzacji udzielonej specjalnie w tym celu przez firmę PINTURAS DECOLOR, SL lub osobę trzecią będącą właścicielem praw, których to dotyczy.


Treści, teksty, fotografie, projekty, loga, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie wszelka twórczość intelektualna istniejąca na tej stronie, a także sama strona jako całość, jako multimedialne dzieło artystyczne, są chronione jako prawa autorskie przez ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej. PINTURAS DECOLOR, SL jest właścicielem elementów składających się na projekt graficzny Witryna, menu, przyciski nawigacyjne, kod HTML, teksty, obrazy, tekstury, grafiki i wszelkie inne treści Witryny lub, w każdym przypadku, posiada odpowiednie upoważnienie do korzystania z tych elementów. Treści zamieszczone w Witrynie nie mogą być powielane w całości ani w części, ani przekazywane ani rejestrowane przez jakikolwiek system wyszukiwania informacji, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę wyżej wymienionego podmiotu.


Podobnie zabronione jest ukrywanie, omijanie i/lub manipulowanie „prawami autorskimi”, jak również technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub jakimikolwiek mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać treści. Użytkownik niniejszej Witryny zobowiązuje się do poszanowania określonych praw i unikania wszelkich działań, które mogłyby mu zaszkodzić, zastrzegając w każdym przypadku spółce możliwość skorzystania z wszelkich środków lub działań prawnych, które jej odpowiadają w obronie jej uzasadnionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na:
Właściwego i zgodnego z prawem korzystania z Serwisu, jego zawartości i usług, zgodnie z: (i) obowiązującym w danym czasie prawem; (ii) Ogólne warunki korzystania z Serwisu; (iii) moralność i ogólnie przyjęte dobre obyczaje oraz (iv) porządek publiczny. Zapewnij wszelkie środki i wymagania techniczne niezbędne do uzyskania dostępu do Witryny. Podawaj prawdziwe informacje, wypełniając formularze zawarte w Serwisie swoimi danymi osobowymi i stale je aktualizując w sposób, który zawsze odpowiada rzeczywistej sytuacji Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za składanie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń oraz szkody wyrządzone firmie lub osobom trzecim przez podane informacje. Jednakże, jak ustalono w poprzednim punkcie, Użytkownik musi również powstrzymać się od:
 1. Nieautoryzowanego lub oszukańczego korzystania z Witryny i/lub jej zawartości w celach lub działaniach niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania, naruszających prawa i interesy osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym.
 2. Uzyskiwać dostępu lub podejmować próby uzyskania dostępu do zasobów lub zastrzeżonych obszarów Witryny bez przestrzegania warunków wymaganych do uzyskania takiego dostępu.
 3. Spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów Witryny, jej dostawców lub osób trzecich.
 4. Wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów firmy, jej dostawców lub stron trzecich.
 5. Próbować uzyskać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi firmy, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.
 6. Reprodukowanie lub kopiowanie, rozpowszechnianie, zezwalanie na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcanie lub modyfikowanie treści, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
 7. Usuwaj, ukrywaj lub manipuluj uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa firmy lub osób trzecich włączonych do treści, a także technicznych zabezpieczeń lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być umieszczone w treści.
 8. Pozyskiwać i starać się pozyskać treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały w tym celu udostępnione lub zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których znajdują się treści, lub ogólnie tych, które są powszechnie używane w Internecie, ponieważ nie niosą ze sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia serwisu i/lub jego zawartości.
 9. W szczególności, jedynie orientacyjnie i nie wyczerpująco, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych i/lub obrazów, zdjęć, nagrań, oprogramowania i, ogólnie każdy rodzaj materiału, który:
 • (i) W jakikolwiek sposób jest sprzeczny, nie docenia lub narusza podstawowe prawa i wolności publiczne uznane konstytucyjnie, w traktatach międzynarodowych i w pozostałej części obowiązującego ustawodawstwa.
 • (ii) Nakłaniać, podżegać lub promować przestępstw, oszczerczych, zniesławiających, przemocowych lub ogólnie sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
 • (iii) Nakłaniać, podżegać lub promować dyskryminujących działań, postaw lub myśli ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan.
 • (iv) Wprowadzać, udostępniać lub umożliwiać dostępu do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług przestępczych, brutalnych, obraźliwych, szkodliwych, poniżających lub ogólnie sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
 • (v) Wywoływać lub może wywołać niedopuszczalny stan niepokoju lub strachu.
 • (vi) Skłania lub zachęca do angażowania się w niebezpieczne, ryzykowne lub szkodliwe praktyki dla zdrowia i równowagi psychicznej.
 • (vii) Jest chroniony przez prawodawstwo dotyczące ochrony intelektualnej lub przemysłowej należące do firmy PINTURAS DECOLOR, SL lub osób trzecich bez uzyskania zezwolenia na jego przeznaczenie.
 • (viii) Jest sprzeczny z honorem, prywatnością osobistą i rodzinną lub wizerunkiem ludzi.
 • (ix) Stanowi dowolny rodzaj reklamy.
 • (x) Obejmuje wszelkiego rodzaju wirusy lub programy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie Witryny.
 
Jeżeli otrzymałeś hasło dostępu do niektórych usług i/lub zawartości Serwisu, jesteś zobowiązany do korzystania z niego sumiennie, zachowując je przez cały czas w tajemnicy. W związku z tym będzie odpowiedzialny za jego właściwą opiekę i poufność, zobowiązując się nie przekazywać go osobom trzecim, tymczasowo lub na stałe, ani nie zezwalać na dostęp do wyżej wymienionych usług i/lub treści osobom z zewnątrz. Podobnie, jesteś zobowiązany powiadomić firmę o wszelkich fakcie, które mogą prowadzić do niewłaściwego użycia Twojego hasła, takich jak między innymi jego kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp, w celu natychmiastowego anulowania. W związku z tym, dopóki nie dokonasz powyższego powiadomienia, firma PINTURAS DECOLOR, SL będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z niewłaściwego użycia hasła, będąc odpowiedzialnym za wszelkie nielegalne wykorzystanie treści i/lub usług Witryny przez jakąkolwiek nielegalną stronę trzecią. W przypadku zaniedbania lub celowego naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z tego naruszenia przez firmę PINTURAS DECOLOR, SL

PINTURAS DECOLOR, SL nie gwarantuje ciągłego dostępu, ani prawidłowego wyświetlania, pobierania lub korzystania z elementów i informacji zawartych na stronach serwisu, co może być utrudnione, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności od niego niezależne.

 

FARBY KOLOROWESL nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które mogą zostać podjęte w wyniku dostępu do oferowanych treści lub informacji.

 

FARBY KOLOROWESL może przerwać świadczenie usługi lub natychmiast rozwiązać relację z Użytkownikiem w przypadku wykrycia, że korzystanie z jego Serwisu lub którejkolwiek z oferowanych w nim usług jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub wydatki wynikające z korzystania z Serwisu. Będzie on odpowiedzialny wyłącznie za jak najszybsze usunięcie treści mogących wyrządzić takie szkody, o ile zostanie o tym poinformowany. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć m.in. z:

 

(i) zakłóceń, przerw, awarii, zaniechań, awarii telefonów, opóźnień, blokad lub przerw w działaniu systemu elektronicznego, spowodowanych brakami, przeciążeniami i błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza kontrolą Firma.

 

(ii) bezprawną ingerencję poprzez wykorzystanie wszelkiego rodzaju złośliwych programów oraz za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne.

 

(iii) niewłaściwe lub niewłaściwe nadużycie Witryny.

 

(iv) błędy bezpieczeństwa lub nawigacji spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub użyciem jej nieaktualnych wersji. Administratorzy SPÓŁKI zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego wycofania wszelkich treści lub informacji zawartych w Serwisie.

 

FARBY KOLOROWE, SL wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z usług swobodnie dostępnych i używanych przez Użytkowników Witryny. Podobnie firma jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za treści i informacje, które mogą być otrzymane w wyniku formularzy zbierania danych, przy czym są one takie same tylko w przypadku świadczenia usług związanych z zapytaniami i wątpliwościami. Z drugiej strony, w przypadku wyrządzenia szkody z powodu nielegalnego lub nieprawidłowego korzystania z tych usług, Użytkownik może zostać domagany przez firmę za wyrządzone szkody lub straty.

 

Będziesz bronić, zabezpieczać i zabezpieczać firmę przed wszelkimi szkodami wynikającymi z roszczeń, działań lub żądań osób trzecich w wyniku Twojego dostępu lub korzystania z Witryny. Podobnie zgadzasz się zwolnić PINTURAS DECOLOR, SL z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania przez Ciebie z „robotów”, „pająków”, „robaczków” lub podobnych narzędzi wykorzystywanych w celu gromadzenia lub wydobywania danych lub wszelkich innych działań z Twojej strony, które nakładają nieuzasadnione obciążenie działania Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować w żaden sposób, nawet za pośrednictwem hiperłącza lub hiperłącza, Witryny PINTURAS DECOLOR, SL ani żadnej jej zawartości, o ile nie zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez firmę.

 

Strona internetowa PINTURAS DECOLOR, SL zawiera linki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie w celu ułatwienia Użytkownikowi dostępu do informacji firm współpracujących i/lub sponsorujących. W związku z tym firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych stron internetowych, ani nie jest gwarantem lub/lub oferuje usługi i/lub informacje, które mogą być oferowane stronom trzecim za pośrednictwem linków stron trzecich.

 

Użytkownik otrzymuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia odnośników do strony głównej Serwisu wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Witryny zawierające łącze do naszej Witryny (i) nie mogą sugerować, że firma poleca tę witrynę lub jej usługi lub produkty; (ii) nie mogą fałszywie przedstawiać swoich relacji z firmą ani stwierdzać, że firma autoryzowała takie łącze, ani zawierać znaków towarowych, nazw, nazw handlowych, logo lub innych znaków wyróżniających firmę; (iii) nie mogą zawierać treści, które mogą być uznane za niesmaczne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nawołujące do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem; (iv) nie może zawierać linków do żadnej strony Serwisu innej niż strona główna; (v) musi zawierać link do własnego adresu Serwisu, bez zezwalania stronie, która zawiera łącze, na powielanie Serwisu w ramach swojej witryny lub w jednej z jej „ramek” lub tworzenie „przeglądarki” na którejkolwiek ze stron Serwisu . PINTURAS DECOLOR, SL może w dowolnym momencie zażądać usunięcia dowolnego łącza do Witryny, po czym musi je niezwłocznie usunąć. Firma nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne witryny internetowe, które utworzyły linki do Witryny.

 

W związku z tym firma PINTURAS DECOLOR, SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty związane z takimi witrynami internetowymi.

Aby skorzystać z niektórych Usług, Użytkownicy muszą uprzednio podać określone dane osobowe. W tym celu PINTURAS DECOLOR, SL będzie automatycznie przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych. W tym celu Użytkownik może uzyskać dostęp do polityki stosowanej przy przetwarzaniu danych osobowych, a także do ustalenia wcześniej ustalonych celów, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce ochrony danych przedstawionej w tej Witrynie.

PINTURAS DECOLOR, SL zastrzega sobie prawo do korzystania z technologii „cookies” w Witrynie w celu rozpoznania użytkownika jako częstego użytkownika i spersonalizowania korzystania z Witryny poprzez wstępny wybór języka lub bardziej pożądanej lub konkretnej treści. Pliki „cookies” używane przez Witrynę lub działającą w jej imieniu stronę trzecią są kojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie dostarczają samodzielnie danych osobowych użytkownika.

 

Pliki cookies to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer WWW w celu zapisania nawigacji Użytkownika w Serwisie, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na ich odbiór. Z kolei możesz usunąć pliki „cookies”, co do których powinieneś zapoznać się z instrukcją obsługi swojej przeglądarki.

 

Dzięki plikom cookie firma może rozpoznać przeglądarkę komputera, z którego korzysta Użytkownik w celu dostarczania treści oraz pokazywać jego preferencje przeglądania i reklamowe, a także rozpoznać jego profile demograficzne w celu pomiaru odwiedzin i parametrów ruchu, kontroli postępu i liczba wpisów.

Świadczenie usługi niniejszego Serwisu oraz pozostałych usług ma co do zasady czas nieokreślony. Firma może jednak zakończyć lub zawiesić dowolną usługę portalu. W miarę możliwości firma poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu świadczenia danej usługi.

Ogólnie rzecz biorąc, treści i usługi oferowane w Witrynie mają jedynie charakter informacyjny. Dlatego oferując je, PINTURAS DECOLOR, SL nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do treści i usług oferowanych w Witrynie, w tym na przykład gwarancji legalności, niezawodności, użyteczności, prawdziwości, dokładności lub zbywalności. , z wyjątkiem przypadków, w których takie oświadczenia i gwarancje nie mogą być wyłączone przez prawo.

PINTURAS DECOLOR, SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożności świadczenia usługi, jeżeli jest to spowodowane przedłużającymi się przerwami w dostawie energii elektrycznej, liniami telekomunikacyjnymi, konfliktami społecznymi, strajkami, buntem, wybuchami, powodziami, działaniami i zaniechaniami rząd i ogólnie wszystkie przypadki siły wyższej lub zdarzenia losowego.

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, a także korzystanie z Witryny podlegają przepisom prawa hiszpańskiego, które będzie miało zastosowanie w sprawach nieprzewidzianych w niniejszych warunkach w zakresie interpretacji, ważności i wykonania.

PINTURAS DECOLOR, SL i Użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, poddają się sądom i trybunałom ALBACETE w przypadku wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z istnienia, interpretacji lub stosowania niniejszych Warunków Ogólnych; Z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik ma status konsumenta lub użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w których niniejsza klauzula nie będzie miała zastosowania.


W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego ustawodawstwa lub w wyniku rozstrzygnięcia sądowego lub administracyjnego, wspomniana niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania będą niewykonalne lub całkowicie unieważnione. W takich przypadkach PINTURAS DECOLOR, SL przystąpi do modyfikacji lub zastąpienia wspomnianego postanowienia innym, które jest ważne i wykonalne oraz, w miarę możliwości, osiąga cel i roszczenie określone w pierwotnym postanowieniu.

[br_filter_single filter_id = 3780]
[br_filter_single filter_id = 126306]
[br_filter_single filter_id = 3757]
[br_filter_single filter_id = 3777]